Phrasal verbs trong Tiếng Anh và 500 câu bài tập cụm động từ nâng cao Olympic 30-4 năm 2014 có đáp án

Phrasal verbs trong Tiếng Anh và 500 câu bài tập cụm động từ nâng cao Olympic 30-4 năm 2014 có đáp án

Cụm động từ (Phrasal verbs) trong Tiếng Anh là sự kết hợp giữa một động từ với một trạng từ hoặc giới từ, tạo thành một đơn vị ý nghĩa mới. Ví dụ, "give up" có nghĩa là từ bỏ, "take off" có nghĩa là cất cánh. Các cụm động từ này thường không thể dịch đúng từng từ một, và để hiểu được ý nghĩa của chúng, ta cần phải nhìn vào cả cụm từ đó. Việc nắm vững các cụm động từ là rất quan trọng trong việc sử dụng Tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác.

Vai trò của cụm động động từ trong Tiếng Anh được sử dụng làm gì?

Cụm động từ (Phrasal verbs) trong Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi ý nghĩa và màu sắc ngôn ngữ. Chúng giúp làm phong phú và thú vị hơn cho cách diễn đạt của chúng ta.

Ví dụ, "break up" có nghĩa là chia tay, nhưng nếu nhầm lẫn, bạn có thể hiểu là vỡ tan như một cái cốc hoặc ly café. Cụm từ "fall for" có nghĩa là phải lòng, nhưng nếu đọc từ ngữ đúng nghĩa, bạn có thể hiểu là rơi xuống cho cái gì đó. Đó là lý do tại sao việc học và hiểu các cụm động từ là quan trọng, cũng như có thể tạo ra những tình huống hài hước khi sử dụng chúng một cách không chính xác.

Tại sao cần học cụm động từ (Phrasal verbs)?

Hiểu và vận dụng thành thạo cụm động từ (phrasal verbs) không chỉ mở rộng vốn từ vựng mà còn cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ và hiểu rõ cấu trúc câu. Việc học cụm động từ không chỉ hỗ trợ trong giao tiếp tự nhiên mà còn chuẩn bị tốt cho các kỳ thi Tiếng Anh quan trọng như kỳ thi chọn học sinh giỏi, tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Anh, và kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT Quốc gia.

Danh sách tổng hợp các cụm động từ thông dụng và thường gặp nhất trong tiếng Anh

Cụm động từ Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ tiếng Anh Dịch nghĩa
Bring up Đưa ra (quan điểm) He brought up an interesting point. Anh ấy đưa ra một điểm thú vị.
Take off Cởi bỏ She took off her coat. Cô ấy cởi áo khoác.
Put off Trì hoãn They decided to put off the meeting. Họ quyết định hoãn cuộc họp.
Get along Hòa hợp They seem to get along well. Họ có vẻ hòa hợp.
Look after Chăm sóc She looks after her younger brother. Cô ấy chăm sóc em trai mình.
Make up Bịa đặt, tạo ra She made up an excuse for being late. Cô ấy bịa đặt một lý do để trễ.
Break down Hỏng hóc My car broke down on the way. Xe của tôi hỏng giữa đường.
Set up Thiết lập They set up a new company. Họ thành lập một công ty mới.
Give up Từ bỏ Don't give up on your dreams. Đừng từ bỏ giấc mơ của bạn.
Run out of Hết, cạn kiệt We ran out of milk. Chúng tôi hết sữa.
Get over Vượt qua, khỏi bệnh She finally got over her illness. Cuối cùng cô ấy đã khỏi bệnh.
Look forward to Mong đợi I'm looking forward to the weekend. Tôi mong đợi cuối tuần.
Go ahead Tiến hành, làm đi You can go ahead and start the meeting. Bạn có thể tiến hành và bắt đầu cuộc họp.
Stand up Đứng lên Please stand up and introduce yourself. Xin hãy đứng lên và tự giới thiệu.
Carry out Tiến hành, thực hiện The company will carry out a survey. Công ty sẽ tiến hành một cuộc khảo sát.
Look up Tra cứu, tìm kiếm You can look up the word in the dictionary. Bạn có thể tra từ trong từ điển.
Take care of Chăm sóc, lo lắng She takes care of her elderly parents. Cô ấy chăm sóc cha mẹ già của mình.
Settle down Ổn định, định cư They decided to settle down in the countryside. Họ quyết định định cư ở nông thôn.
Show up Xuất hiện, đến He didn't show up at the party. Anh ấy không xuất hiện tại bữa tiệc.
Call off Hủy bỏ They had to call off the meeting due to bad weather. Họ phải hủy cuộc họp do thời tiết xấu.
Break up Chia tay They decided to break up last month. Họ quyết định chia tay vào tháng trước.
Put up with Chịu đựng, tha thứ She can't put up with his behavior anymore. Cô ấy không thể chịu đựng hành vi của anh ấy nữa.
Get along with Hòa hợp, hòa thuận They get along with each other very well. Họ hòa hợp với nhau rất tốt.
Turn down Từ chối, từ bỏ He turned down the job offer. Anh ấy từ chối lời đề nghị công việc.
Go on Tiếp tục, xảy ra The show must go on. Buổi diễn phải tiếp tục.

Bài tập thực hành cụm động từ (nâng cao):

Để giúp các bạn học sinh luyện tập hiệu quả, Tài liệu diệu kỳ đã tổng hợp Tuyển tập MULTIPLE CHOICE - PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (Trắc nghiệm giới từ và cụm động từ) TRÍCH TRONG ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 NĂM 2014. Tuyển tập này bao gồm đề thi chính thức và đề thi đề nghị, đề xuất, kèm theo đáp án chi tiết.

Tài liệu đưa ra các dạng bài tập phrasal verb đa dạng, dễ hiểu và có đáp án chi tiết, giúp học viên nắm vững các cấu trúc và nghĩa của phrasal verb. Ngoài ra, tác giả cũng liệt kê các dạng bài về phrasal verb để hỗ trợ việc luyện tập. Việc ôn tập và làm các dạng bài tập phrasal verb này rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, kỳ thi chọn HSG môn Tiếng Anh hay tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Anh.

Tải xuống tài liệu: Tuyển tập PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONSTRÍCH TRONG ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 ĂM 2014 có đáp án

Trích dẫn nội dung:

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2014 

LỚP 10 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 1. I can’t come to your birthday party because something has__________. 


A. done away with B. come off (to happen  as planned, to succeed) 

C. dropped off (to start  to sleep/to become less) 

D. cropped up (to  happen unexpectedly) 


2. Many students couldn’t__________, but the teacher __________ the problem by going into a detailed  explanation. 


A. catch up / cleared  away 

B. catch up with /  cleared off 

C. catch on /cleared up D. catch at / clear out 


3. The robbers packed diamonds into a suitcase and __________ in a van that waited for them in the street. 


A. put through (liên lạc  qua đt) 

B. rolled over (đồng ý  vì bị ép buộc) 

C. carried away D. made off (trốn thoát) 


4. It is not surprising that he became a writer because he always longed to see(mong mỏi) his name ________. 

A. in type B. in print C. in letters D. in edition 5. At first, they refused but I managed to __________ them round to my way of thinking. 

A. put B. force C. push D. bring 6. We put his rude manner __________ ignorance of our British customs. 

A. off at B. up with C. up to D.down to(cho rằng do) 7. Bert is a bit down in the __________. He was sacked yesterday. 

A. dumps B. sad C. low D. bad 8. Thanks to her regular workouts and sensible diet, she certainly strikes me as(gây ấn tượng) in the_______. 

A. blue B. green C. pink (healthy) D. red 9. What’s all this crying __________? (What are the purposes of all this crying) 

A. without the aid of B. with the aid of C. in aid of D. within the aid of 10. Could you reach me __________ that vase from the top shelf? 

A. down B. for C. forward D. up for

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2014 

LỚP 11 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. Parents often fail to realize the extent __________ which they can influence the career choices of their  children. 

A. at B. in C. on D. to 2. He is a coward __________ his own admission. (theo sự thú nhận của anh ấy) 

A. by B. at C. with D. within 3. It’s no good pretending; you’ve got to __________ reality. 

A. bargain for B. come up against C. face up to D. get down to 4. The speech was__________ by the music coming from the next room. We couldn’t hear a word she said. 

A. drowned out(bị lấn át B. pulled out C. broken out D. dropped out 5. Steve __________ his chances of passing by spending too much time on their first question. 

A. threw out B. threw off C. threw away D. threw in 6. He __________ up a lot of debts in the town and then disappeared without a trace.  

A. put B. ran(to increase debts C. brought D. made 7. If the rain doesn’t __________ soon, we shall have to look for a taxi. 

A. turn in B. let up C. die down D. go off 8. What time does Jenny usually knock __________ from work? 

A. off B. over C. down D. out 9. Could you possibly __________ me at the next committee meeting?  


A. stand in for (thay  thế tạm thời) 

B. make up for C. fall back on D. keep in with 


10. I am not friends with Peter anymore. We’ve __________. 

A. fallen in B. fallen out C. broken down D. knocked up

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2015 

LỚP 10 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. The old lady’s savings were considerable as she had __________ a little money each week. 

A. put by (to save) B. put in C. put apart D. put down 2. Half the people in the office have __________ a strange illness. 

A. gone in for B. gone along with C. gone through with D. gone down with 3. I can’t afford to __________ on another foreign holiday this year. 

A. set out B. splash out C. take out D. give out 4. I don’t want to sound like I’m __________ the law, but if you don’t keep the noise down, you’ll have to  

leave. 

A. putting in B. passing over C. laying down D. giving over 5. I usually __________ work at about half past five so I’m home by six thirty most nights. 

A. end up B. kick off C. knock off D. knuckle down 6. I’m not sure if I’m doing it right, but I’ll try to __________ ahead with it anyway.  

A. drive B. bang C. touch D. press 7. I don’t think she can get her message __________ to the students. She seems too nervous. 

A. across B. around C. out D. over 8. The weather was fine, and everyone was __________ the coast. 

A. going in for B. making for C. joining in D. seeing about 9. When she came __________, she found herself in a hospital. 

A. out B. round C. off D. over 10. Could you lend me some money to __________ me over the end of the month? 

A. hand B. tide C. get D. make

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2015 

LỚP 11 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. The children showed no animosity __________ her step mother. 

A. over B. up C. towards D. with 2. When the Chairman ran off with his secretary, the Board tried to __________ the matter. 

A. switched off B. hush up (giấu diếm) C. calm down D. tuck away 3. I muddled __________ the jigsaw pieces and the children did the puzzle again. 

A. up (làm xáo trộn) B. off C. over D. for 4. She played __________ the fact that I’d enjoyed studying Shakespeare at school and suggested that I  

audition for a part. 

A. off B. over C. by D. up 5. If you don’t switch the light off for the day, you risk running battery __________ before the end of the day. 

A. out B. off C. down D. through 6. The crowd all __________towards to stadium as the time for kick off drew closer.  

A. gravitated B. entered C. embarked D. aspired 7. One of the most disappointing things in life is to be __________ by a friend when you truly need his/ her  

support. 

A. stood for B. backed out C. let down D. marked up 8. 

A. see between them B. tell them apart C. see them through D. find them between 9. There’s no point in doing __________ the old regulations if you’re going to introduce equally stupid new  

ones. 

A. up with B. away with C. down against D. up against 10. I really cannot believe that anyone would __________ to such underhand tactics.(chiến thuật ngầm) 

A. dabble (thích) B. stoop C. reach D. conceive

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2016 

LỚP 10 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. It __________ that the mayor had bribed several counselors to vote. 

A. broke out B. pointed at C. came round D. turned out 2. They are two __________ a kind, talkative and lazy. 

A. for B. with C. in D. of 3. I wish you’d __________ telling me what to do all the time. 

A. lay off B. let out C. take in D. go with 4. When the professor advanced his theory at a medical conference a couple of years ago, everyone was  

skeptical about its validity. However, the latest research has __________ it __________. 

A. borne / out B. carried / out C. stood / for D. cleared / at 5. The Russians treat him suspiciously, so he __________ the Russian fortress in order to return to the  

mountains. 

A. gets away with B. breaks out of C. cracks down on D. holds out for 6. Creative writers are largely endowed __________ the gift of writing. 

A. with B. of C. in D. at 7. There’s a bomb scare and the police have __________ the area. 

A. made out B. put down C. rambled on D. cordoned off 8. __________ hindsight, it would have been better to wait. 

A. On B. For C. From D. In 9. He tried to __________ the country’s deep-seated problems. 

A. paper over B. pencil in C. screen off D. box in 10. He was very upset when the boss passed him __________ and promoted a newcomer to the assistant’s job. 

A. by B. up C. over D. aside

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2016 

LỚP 11 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. All building work must be carried out __________ compliance with safety regulations. ( theo quy định) 

A. under B. C. in D. all  2. The latest novel by Grant is hilarious. It had me __________ stitches. 

A. in (làm ai đó rất vui) B. at C. on D. with 3. Our grandfather can __________ his war experiences all day round. Sometimes we all get truly bored with  

it. (to talk about or complain many times) 

A. leaf through B. size up C. split up D. harp on 4. She never says anything good about me. She’s forever running me__________. 


A. over B. down (to criticize  unfairly) 

C. out D. off 


5. It was a good idea but I’m afraid it didn’t quite__________. ( to happen as planned, or to succeed) 

A. break up B. follow up C. drop off D. come off  6. Beaches were __________ as the police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.  

A. cut off B. washed away C. kept out D. sealed off 7. Mr. Brown next door had a very serious operation. Apparently, it’s a miracle he __________. 

A. blacked out B. pulled through C. passed on D. cottoned on 8. If you have a grievance __________ the company, please lodge a formal written complaint. 

A. from B. with C. in D. about 9. He was suffering from stress __________ by overwork. 

A. brought about B. brought up C. brought on D. brought in 10. The government’s record will __________ close scrutiny in the weeks before the election. 

A. soldier on B. come under C. go over D. phase out (to be controlled or dealt with by an official organization or a particular part of it)

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2018 

LỚP 10 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 1. If you never put oil into your car engine, one day it will __________. 


A. flake out (suddenly  sleep/ feel weak b/c you are too tired: 

B. shut down (to stop  operating) 

C. seize up (to stop  being able to work  normally) 

D. run off 


2. If you pay the restaurant bill with your credit card, it will __________ with you later. 

A. settle down B. settle up C. pay back D. pay off 3. In those days, doctors ladled __________ antibiotics to patients. (to give money or goods in a (too)  

generous way to a lot of people) 

A. with B. on C. in D. out 4. Let’s find a place where we can __________ the storm. (to wait until something unpleasant has ended) 

A. wait out B. wear off C. wind down(relax) D. shrug off 5. The schoolboy winced __________ the sight of the cane(cây gậy) in the headmaster’s hand. 

A. at (nhăn mặt) B. for C. by D. of 6. I was completely bowled __________ by their warm reception.  

A. with B. up C. off D. over 7. I am not __________ liberty to tell you anything about his private life. 

A. in B. at C. by D. on 8. The figure is more __________ 200, I think. 

A. of B. at C. like D. with 9. Their performances are really __________ compare. How amazing! (k gì sánh nổi 

A. out of B. over C. within D. beyond 10. The party was __________ full swing when I arrived. Everyone was singing and dancing. 

A. in B. on C. about D. with

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 

LẦN THỨ XXII – NĂM 2018 

LỚP 11 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. He’s a touch politician – he knows how to __________ the storm.to manage not to be harmed by difficulty 

A. run down B. keep up C. push back D. ride out 2. Don’t take __________ your bad friends any more or you’ll regret it. 

A. up with B. in for C. down at D. for 3. He was unaware that he was being __________ with out-of-date stock. 

A. faded away B. clamped down C. petered out D. fobbed off 4. I was so tired that I just __________ in the armchair. 

A. flaked out B. broke up C. dropped out D. fell over 5. I thought she was being serious, but she was the only having me __________. ( to joke) 

A. up B. on C. over D. round 6. Peter: How old do you think Perkins is? – Patrick: On, he must be getting __________ eighty, I’d say.  

A. away with B. about at C. down to D. on for 7. Nobody from the President down should imagine they are __________ the law. 

A. beyond B. over C. within D. above 8. At first the children enjoyed the game but quite soon the novelty (sự mới lạ)__________. 

A. went off B. died out C. died down D. wore off 9. When attacked by his opponents, the general __________ with a strong justification for his policy. 

A. hit back(sự đánh trả) B. struck up C. leapt up D. pushed forward 10. The free tickets for the band’s concert were __________ within seconds by the enthusiast flocking at the  

hall door. 

A. run up B. broken up C. drawn up D. snapped up

NĂM 2016 – KHỐI 11 – ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ 

Test 2 

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – NINH THUẬN 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. The factory owner is not in the habit of fraternizing __________ his workers. (kết thân) 

A. from B. with C. in D. about 2. All the animals in the forest fled (V2 of flee)__________ the fire. 

A. on B. against C. from D. upon 3. If you have a grievance __________ the company, please lodge a formal written complaint. 

A. from B. with C. in D. about 4. My car is guaranteed __________ rust(gỉ) for eight years. 

A. against B. with C. in D. about 5. The teacher told me to stop fidgeting __________ and to sit still and concentrate. 

A. in B. about C. upon D. into 6. The computer has __________ a long way over the last thirty years.  

A. taken on B. come on C. broken down D. put in 7. I heard that they are __________ a new software company in town. 

A. putting in B. getting through C. taking back D. setting up 8. I don’t want to go out tonight because I’m __________ for my holidays. 

A. saving up B. keeping up C. getting by D. making out 9. I __________ quite a lot of money when my father died. 

A. came into B. looked into C. took off D. let down 10. Did you manage to __________ to Dennis on the phone yesterday? 

A. put in B. get through C. take back D. check in

Test 3 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – KHÁNH HÒA 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. We’ve had to quit our cooperation with this wholesaler as we could never__________ a bargain. He asked for more than we could offer. 

A. strike B. hit C. beat D. knock 2. This savage war had __________ this beautiful country waste and left many of its inhabitants homeless. 

A. cast B. grown C. laid D. set 3. Let me take care of your scratched knee. I’ve been a nurse for eighteen years, so I __________the ropes 

like nobody else.( to be familiar with a place or organization and able to act effectively within it) 

A. have B. grasp C. know D. operate 4. Mark’s trying to persuade us to accept his own way of reasoning, but what we need is an independent 

opinion from someone who has no __________ to grind.(k bảo thủ) 

A. axe B. stone C. hammer D. tool 5. Since the engineers at the service station failed to repair my car, I have__________ all my hopes on my 

neighbor, Mr. Tanner. 

A. clipped B. nailed C. stuck D. pinned 6. It would be silly to reject their proposal without learning anything about it first. Why not give them the 

__________ of the doubt? to believe something good about someone 

A. right B. point C. benefit D. value 7. I cannot think who had __________ the gaff, but it seems everyone know that Nicole and I are planning to 

get married.( to make a secret be known) 

A. burst B. blown C. split D. banged 8. I like reading romantic stories whereas my boyfriend goes on fantasy. However, when music is the case, we 

are on common __________ as we both love rock.(chung sở thích với ai đó có rất it điểm chung với mình) 

A. base B. term C. ground D. field 9. – “What’s that horrible noise downstairs?” – “Its only Sam. He always screams __________murder when 

we take him to the dentist.” to show your anger about something by shouting or complaining very loudly: 

A. red B. blue C. yellow D. black 10. – “Have you taken a picture of the celebrity?” – “Sorry, I haven’t. It’s only caught a __________glimpse of 

her in the hall.” 

A. fleeting B. speeding C. rushing D. flying

Test 4 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH ĐỊNH 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

gone down with – ease off – bowled over – crack down – whisked away – clued up – brought down – soldier on – cooling off – phased out – warm up – picked up
1. Jane’s gone down with flu and won’t be able to attend the meeting. 

2. If you are thinking of going jogging, it’s always essential to do some warm up exercises first. 3. Despite having had two heart attacks, Peter decided to soldier on at work until he reached retirement age. 4. When Ronan Keating, the pop star, arrived at London Airport, he gave a press conference and was then whisked away to a secret destination in the capital. (được đưa đến) 

5. It’s pouring. Let’s wait for the rain to ease off before we go shopping. 

6. The regime’s economic problems caused it to be brought down 

7. Out-of-date computers will be phased out in schools to allow updated models to be introduced. 8. The police decided to crack down on drug offenders, and staged a number of early morning raids. 9. The sight of his bride in her wedding dress just bowled Tim over. 

10. Brian picked up a virus on a trip to Europe and is now gravely ill.

Test 5 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG NGÃI 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. I won’t __________ these excuses any longer! I demand to see the manager. (to accept or continue to  accept an unpleasant situation) 

A. put up with B. put off again C. put up for D. put off with 2. This jacket is the kind of thing I want. Can I__________? 

A. try it on B. dress it C. take it off D. wear them 3. I hear that miniskirts are coming back into fashion, I wonder if they’ll really __________again. 

A. catch up B. catch on C. catch out D. catch hold 4. I don’t believe a word she said; I think she just made __________ that story. 

A. down B. out C. off D. up 5. Alex complained that no one invited him to any social events and that he felt __________. 

A. turn out B. left out C. omitted out D. gone out 6. Steve __________ his chances of passing by spending too much time on the first question.  

A. threw on B. threw off C. threw away D. threw up 7. Mr. Jones gave his sons some money to __________ them up in business. 

A. get B. set C. put D. make 8. My application for a trading license was__________. 

A. held down B. turned down C. put down D. let down 9. To avoid problems with your teeth you should __________ your intake of sugar. 

A. cut down on B. cut out of C. cut into D. cut away 10. In the early years of the twentieth century, several rebellions __________ in the northern parts of the 

country. (xuất hiện) 

A. rose up B. turned out C. came up D. broke out

Test 6 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH – ĐĂK NÔNG 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. Close your eyes and try to __________ up a picture of a place where you feel at peace. 

A. store B. eat C. stick D. conjure 2. “You don’t expect me to read this without my glasses on!” I can’t make __________ the small print.” 

A. for B. into C. up D. out 3. I was sitting in a train looking out of the window when my mind suddenly__________ back to that  

amazing trip we made to India. (tp suddenly remember sth) 

A. put B. flashed C. stirred D. associated 4. Twenty years ago, you could find these records everywhere, but nowadays they are very hard to 

come__________. (available to buy or see) 

A. out B. by C. about D. over 5. The sky was heavy with black clouds. We hurried, hoping the rain would__________ until we got the tents  

up. 

A. put off B. hold off C. keep up D. go over 6. I might be desperate to pass the exam, but you don’t honestly think I would stoop __________cheating, do 

you? (to lower your moral standards by doing something that is unpleasant, dishonest, or unfair) 

A. into B. on C. to D. out 7. I wish she would stop bragging __________ how much money he earns. (to speak too proudly about what  

you have done or what you own) 

A. about B. away C. out D. off 8. During the World Cup final, millions of people around the world will be glued __________their television. 

A. on B. to C. in D. with 9. When she got excited she had a tendency to lapse __________ Italian. (to choose to do sth that is easier) 

A. into B. about C. in D. with 10. We installed an electric fence around the house in the hope that it would keep the bear __________. 

(If an animal is at bay, it is about to be caught or attacked) 

A. in bay B. to bay C. at bay D. with bay

Test 7 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. The court __________ scot-free. (without receiving the deserved or expected punishment ) 

A. let her off B. took her away C. set her up D. kept her out 2. The government is scrabbling __________ for ways to raise revenue without putting up taxes. (to try to get 

sth quickly that is not easily available) 

A. for B. out C. around D. about 3. The government’s record will __________ close scrutiny in the weeks before the election. 

A. subject to B. come under C. go over D. prone to 4. The project is being held _________ abeyance until agreement is reached on funding it. 

A. down B. out C. in D. up 5. The mountains form a dramatic backdrop (the view behind sth) __________ the little village. 

A. with B. on C. to D. over 6. He __________ his moment of glory, holding the trophy(cúp) up to the crowd. (to take pleasure from  

something that makes you feel good) 

A. basked in B. sacked out C. tacked on D. halted in 7. Fact is mingled __________ fiction __________ the book. (to mix/be mixed) 

A. in/ in B. with/ through out C. within/ of D. to/ to 8. This pesticide kills insects __________ contact. 

A. with B. at C. for D. on 9. His rather superior manner __________ on me. (to annoy sb) 

A. jars B. locks C. trades D. jabs 10. After limping __________ for almost two years, the economy is starting to show signs of recovery. 

A. with B. up C. along D. through

Test 8 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. You are not allowed to drive __________ the influence __________ alcohol. 

A. under/ of B. in/ of C. under/ by D. by/ in 2. She was overwhelmed with honor __________ recognition __________ her bravery. 

A. with/ of B. on/ in C. by/ about D. in/ of 3. ______ exception (ngoại trừ) _______ the little baby, everybody in my family has to jog every morning. 

A. With/ to B. With/ of C. In/ of D. By/ on 4. The staff can’t take leaves at the same time. They have to take holidays__________ rotation. (one after the 

other, in a regular order) 

A. on B. under C. by D. in 5. The interviewees are supposed to give their answers to the job offers__________. 

A. on the spot B. all in all C. beyond the joke D. within reach 6. The children often make __________ of Charles, which annoys his parents very much.  

A. allowance B. fun C. way D. consideration 7. He retired early __________ his ill health. 

A. on behalf of B. in front of C. on account of D. in spite of 8. It is vital that we __________ a change in people’s attitudes. (to cause sth to happen) 

A. bring down B. bring back C. bring about D. look after 9. We have __________ into your claim of wrongful dismissal but can find nothing to support it. (to examine 

the facts about a problem or situation) 

A. probed B. looked C. examined D. investigated 10. If I make a fool of myself in front of my friends, I’ll never __________ down. (to make people forget that  

you made a big mistake or did something very embarrassing in the past) 

A. let B. give C. settle D. live

Test 9 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

put in for – mess up – fade away – work out – gamble away –– come in for- set off – get across – put down – split up
1. The play came in for quite a lot of criticism when it first opened. 

2. He did seem a bit short-tempered, I agree. I put it down to overwork. 

3. Two months ago, I put in for a job as a dental receptionist. 

4. Don’t set off my fireworks too near to the house, will you? 

5. He gamble away his life’s savings before starting on his wife’s. 

6. As the years passed, Joe’s memories of his terrible experience faded away, and he began to lead a normal life. 

7. George says his marriage life is a mess. He and his wife are considering spliting up. 8. Don’t let Bill make the arrangements for the picnic as he’ll only mess them up again. 9. The speaker failed to get his message across to the audience. 

10. I could probably work out the answer if I had a pencil, some paper and a calculator.

Test 10 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG – ĐÀ LẠT – L M ĐỒNG 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

II. WORD CHOICE (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. Jane is out in the garden mulling __________ a problem to do __________ work. 

A. over/ with B. away/ without C. in/ to D. into/ for 2. I’m afraid you’ve caught me on the __________ I wasn’t expecting you until this afternoon. 

A. stove B. grapevine C. spot D. hop 3. To get his proposal accepted, the Finance Manager had to __________ heavy pressure from colleagues. 

A. fend off B. laugh off C. send off D. push off 4. The new regime determined to __________compulsory military service. (to stop) 

A. stop off B. end up C. phase out D. break off 5. After a fall in profits, the company decided __________ the hotel business. 

A. to pull out of B. to back off from C. to take out of D. to keep away from 6. She’s rung__________. I must have said something to upset her.(to end a phone conversation intentionally) 

A. up B. round C. back D. off 7. Our class monitor had a brilliant speech yesterday although he spoke __________ the cuff then. (to say 

something without having prepared) 

A. about B. with C. off D. on 8. Cali gambled away his father’s legacy and finally he __________ his family __________ misery. 

A. put/ in B. threw/ into C. made/ in D. led/ to 9. The younger sons consider themselves to have been robbed __________ their rightful inheritance. 

A. by B. with C. around D. of (cướp sth form sb) 10. He’s sometimes bad tempered but he’s a good fellow __________heart. (used to say what someone is  

really like) (Meaning: he is really a good fellow) 

A. by B. at C. with D. in

Test 11 

 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN – ĐĂK LĂK 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

II. WORD CHOICE (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. Are you planning to go __________Paul’s job when he leaves? (kế nhiệm) 

A. after B. ahead C. on D. up 2. We’ve received permission to go __________with the music festival in spite of opposition from local 

residents. 

A. along B. ahead C. over D. off 3. I don’t go __________her views on private medicine. (đồng tình với) 

A. together with B. on with C. away with D. along with 4. Public opinion is going __________the government on this issue. 

A. to B. for C. against D. by 5. Their relationship goes __________when they were at university together. 

A. back to B. into C. out of D. far away 6. You can watch the trains going __________from this window.  

A. in B. off C. on D. by 7. He went __________on his knees and begged for forgiveness. 

A. to B. down C. by D. out 8. Their dog had to be put to sleep after it went __________the post woman. (attack) 

A. after B. for C. ahead D. along 9. She’s decided to go __________business as a freelance computer programmer. 

A. into B. on C. for D. by 10. The lights went __________in several villages because of the storm. 

A. by B. out C. up D. off

Test 12 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN – LONG AN 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. When Helen and Andrew saw how ridiculous they looked they __________laughing. (phá lên cười) 

A. came round B. burst out C. broke in D. flowed over 2. When he saw her with John, Jack __________anger. 

A. showed up B. bristled with C. prickled with D. brushed with 3. Christine felt that she was among friends so she __________a little. (cởi mở hơn) 

A. looked up B. melted away C. opened up D. screwed up 4. Sonja and Shirley haven’t spoken to each other since they __________two years ago. 

A. fell out B. stepped back C. mixed up D. died down 5. I hate Joan Clifford! One day I’ll __________for all the pain she’s caused. 

A. sound her off B. show her off C. tell her apart D. pay her back 6. Eva doesn’t care what she says. People are often __________by her outspoken comments.  

A. set aside B. taken back C. stood over D. taken off 7. Ben’s so unlucky in love. Why does he __________the type of woman who brings trouble? (to suddenly 

have strong romantic feelings about someone) 

A. catch on B. fall for C. put before D. set out 8. When Howard saw the broken window, he __________a rage. (to suddenly become very angry) 

A. flew into B. drove out C. faced up to D. steamed off 9. Terry’s quite nice really. Don’t be __________by his appearance. 

A. checked off B. put off C. set on D. taken over 10. Molly just couldn’t cope with his moods anymore, so they__________. 

A. split up B. got by C. tore apart D. fell through

Test 13 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN THIỆN THÀNH – TRÀ VINH 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. His fame is now __________the wane. (become less strong, powerful, popular,…) 

A. in B. at C. on D. by 2. I’m sorry to say I can’t reach much __________this. 

A. in B. at C. into D. with 3. Steve used to be easy to work with, but since his promotion he’s begun to __________. (to act in a way that 

emphasizes how much power or authority you have) 


A. throw his weight  around 

B. throw in the towel C. throw his off balance D. turn up trumps 


4. The dog was fierce. I thought it would __________me. 

A. go through B. come at C. go for D. attack on 5. If you want tickets to the game, you’ll have to be quick __________the mark. (to be quick/slow to act or  

react to an event or a situation) 

A. on B. off C. with D. in 6. Dimitri thought he heard a funny noise coming from the car engine, so he __________ to investigate.  

A. headed off B. pulled over C. walked out D. held back 7. Come see Ba Om Pond, __________for another week. 

A. held over B. set up C. put forth D. made up 8. In matters pertaining __________the soul, woman doesn’t differ from man.( to relate to something) 

A. with B. to C. into D. within 9. He managed to __________his exam with 52%.( to succeed in something but with a lot of difficulty) 

A. get over B. pass out C. carry out D. scrape through 10. She played __________the fact that I’d enjoyed studying Shakespeare at school and suggested that I 

audition for a part. 

A. off B. over C. by D. up

Test 14 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – BÌNH DƯƠNG 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. I won’t __________these excuses any longer! I demand to see the manager. 

A. put up with B. put off again C. put up for D. put off with 2. This jacket is the kind of thing I want. Can I__________? 

A. try it on B. dress it C. take it off D. wear them 3. I hear that miniskirts are coming back into fashion, I wonder if they’ll really __________again. 

A. catch up B. catch on C. catch out D. catch at 4. I don’t believe a word she said; I think she just made __________that story. 

A. down B. out C. off D. up 5. Alex complained that no one invited him to any social events and that he felt __________. 

A. turn out B. left out C. omitted out D. gone out 6. Steve __________his chances of passing by spending too much time on the first question.  

A. threw on B. threw off C. threw away D. threw in 7. Mr. Jones gave his sons some money to __________them up in business. 

A. get B. set C. put D. make 8. My application for a trading license was__________. 

A. held down B. turned down C. put down D. let down 9. There is more here than I can __________on my own. 

A. cope with B. do with C. make out D. go for 10. In the early years of the twentieth century, several rebellions __________in the northern parts of the  

country. 

A. rose up B. turned out C. came up D. broke out

Test 15 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. My attention was drawn to the picture on the wall. 

2. The villagers left their homes in the valley and moved to higher grounds as precaution against flooding. 3. Dave takes off the Prime Minister really well. 

4. As she didn’t have a lot of cash she bought the fridge on credit. 

5. Queen Victoria reigned over Britain and Ireland for over sixty years. 

6. The new wonder watch from Seiko is guaranteed against any type of breakage including water damage and accident.  

7. He’s a genius of a pencil and can capture a likeness in a few deft strokes. 

8. I’m afraid a penalty clause has been written in your contract. 

9. The government was finally brought down by minor scandal. 

10. Her father laid into her when she came home two hours late from a party. ( chỉ trích thậm tệ)

Test 16 

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT – KIÊN GIANG 

A. MULTIPLE CHOICE (40PTS) 

IV. PHRASAL VERBS AND PREPOSITIONS (5PTS) 

Choose the best options to complete the following sentences. 

1. Unfortunately some really ill animals have to be __________by our center. (giết động vật vì chúng bị ốm) 

A. put down B. turned over C. passed away D. taken out 2. John first dabbled __________buying old maps for his collection. (làm gì đó một cách hời hợt) 

A. in B. on C. at D. for 3. Although they had only been invited for lunch they __________until suppertime. (nán lại) 

A. stayed on B. stayed out C. stayed up D. stayed in 4. He pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him________.( to show sb's secret feelings) 

A. off B. away C. out D. up 5. Could you possibly __________me at the next committee meeting. 

A. stand in for B. make up for C. fall back on D. keep in with 6. We couldn’t find our hotel for hours as it was __________the beaten track.  

A. against B. below C. off D. on 7. The food being cooked in the kitchen was giving __________a wonderful smell. 

A. up B. off C. round D. over 8. Despite all the interruptions, he __________with his work. 

A. stuck at B. held on C. hung out D. pressed on 9. It has been established __________dispute that this disease can be cured. (certainly) 

A. past B. over C. beyond D. outside 10. Karen was terribly nervous before the interview but she managed to pull herself __________and act  

confidently. 

A. through B. over C. together D. off