613 câu hỏi trắc nghiệm Câu tường thuật trong Tiếng Anh có đáp án

     Câu tường thuật là một phần quan trọng của Tiếng Anh, cho phép chúng ta kể lại câu chuyện, truyện, hay lời nói của người khác. Đây là một cách thể hiện sự trích dẫn và truyền đạt thông tin từ nguồn gốc. Câu tường thuật đòi hỏi sự linh hoạt trong việc sử dụng thì, từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp. Trên hành trình học Tiếng Anh, việc nắm vững câu tường thuật sẽ giúp bạn giao tiếp một cách tự tin và truyền đạt ý kiến, suy nghĩ một cách chính xác. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về câu tường thuật, bao gồm các quy tắc, ví dụ và bài tập để rèn kỹ năng của bạn.

     Hãy cùng khám phá 613 câu hỏi trắc nghiệm Câu tường thuật trong Tiếng Anh có đáp án (613 Multiple Choice Questions on Reported speech with answer keys)và trở thành một người sử dụng Tiếng Anh thành thạo, có khả năng kể chuyện và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Tải xuống tài liệu

Câu hỏi: 613 câu hỏi trắc nghiệm Câu tường thuật trong Tiếng Anh

1. "Ah me!"exclaimed the man, "What a rash and bloody deed you have done!"

A. The man exclaimed that he had done a very rash and bloody deed.

B. The man exclaimed sadly that he had done a very rash and bloody deed.

C. The man exclaimed with sorry that you had done a very rash and bloody deed.

D. The man exclaimed with sorrow that they had done a very rash and bloody deed.

2. "Are you glad to be back?" he asked.

A. He asked me if I was glad to be back.

B. He asked me was I glad to be back?

C. He asked me if I am glad to be back.

D. He asked me are you glad to be back?

3. "Are you willing to travel?" she asked.

A. She asked me am I willing to travel?

B. She asked me if I am willing to travel

C. She asked me was I willing to travel?

D. She asked me if I was willing to travel

4. "Can you lend me some money?"

A. He asked me can you lend him some money?

B. He asked me could you lend him some money?

C. He asked me if I can lend him some money?

D. He asked me if I could lend him some money?

5. "Can you speak more slowly? I can't understand", he said to me.

A. He asked me to speak more slowly because he couldn't understand.

B. He asked me to speak more slowly and he couldn't understand.

C. He asked me to speak more slowly but he couldn't understand.

D. He asked me to speak more slowly. He can't understand.

6. "Can you use a computer?" she asked

A. She wanted to know whether I can use a computer.

B. She wanted to know whether I could use a computer.

C. She wanted to know could I use a computer.

D. She wanted to know can I use a computer.

7. "Dear bird", she said, stroking its feathers, "have you come to comfort me in my sorrow?"

A. Stroking the bird’s feathers, she asked affectionately that she had come to comfort .her in her sorrow.

B. Stroking the bird’s feathers, she asked affectionately whether it had come to comfort .in her sorrow.

C. Stroking the bird’s feathers, she asked affectionately whether they had come to .comfort her in her sorrow.

D. Stroking the bird’s feathers, she asked affectionately whether it had come to comfort .her in her sorrow.

8. "Do you have a driver's license?" she asked

A. She asked me did you have a driver's license?

B. She asked me do you have a driver's license?

C. She asked me if I had a driver's license?

D. She asked me if I have a driver's license?

9. "Do you plan to stay for a while?" he asked

A. He asked me if I plan to stay for a while.

B. He asked me if I planned to stay for a while.

C. He asked me did I plan to stay for a while.

D. He asked me do you plan to stay for a while.

10. "Do you suppose you know better than your own father?" shouted her angry mother.

A. Her angry mother shouted and asked that she supposed whether she knew better than her .own father.

B. Her angry mother shouted and asked that she supposed that she knew better than her .own father.

C. Her angry mother shouted whether she supposed that she known better than her own .father.

D. Her angry mother shouted and asked her whether she supposed that she knew better than .her own father.

11. "Don't come before 6 o'clock", I said to him.

A. I told him don’t come before 6 o'clock.

B. I told him to come not before 6 o'clock.

C. I told to him not to come before 6 o'clock.

D. I told him not to come before 6 o'clock.

12. "Don’t shout", I said to Jim.

A. I told Jim don't shout

B. I told to Jim not to shout

C. I told Jim not to shout

D. I said to Jim don't shout.

13. "Eat more fruit and vegetables", the doctor said.

A. The doctor said eat more fruit and vegetables

B. The doctor said to eat more fruit and vegetables

C. The doctor said me to eat more fruit and vegetables

D. The doctor told me to eat more fruit and vegetables

14. "How are you?" he asked.

A. He asked me how are you.

B. He asked me how I am.

C. He asked me how was I

D. He asked me how I was.

15. "How long have you bee working at your present job?" she asked

A. She asked me how long I had been working at my present job.

B. She asked me how long had I been working at my present job.

C. She asked me how long I have been working at my present job.

D. She asked me how long have you been working at your present job.

16. "How long have you been back?" he said.

A. He asked me how long had I been back?

B. He asked me how long I had been back?

C. He asked me how long have you been back?

D. He asked me how long you had been back?

17. "I can see you later", he said.

A. He said he could see me later

B. He said I can see you later

C. He said I can see you later

D. He said he can see me later

18. "I can show no mercy," said the king, "except permitting you to choose what kind of death you wish to die."

A. The king asked that he could show no mercy except permitting him to choose what kind .of death he wished to die.

B. The king advised that he could show no mercy except permitting him to choose what .kind of death he wished to die.

C. The king ordered that he could show no mercy except permitting him to choose what .kind of death he wished to die.

D. The king said that he could show no mercy except permitting him to choose what kind .of death he wished to die.

19. "I must have slept through the alarm", she said.

A. She said she must have slept through the alarm

B. She said I must have slept through the alarm

C. She said she left through the alarm

D. She said she had to have slept through the alarm

20. "I must have slept through the alarm", she said.

A. She said she must have slept through the alarm.

B. She said I must have slept through the alarm.

C. She said she slept through the alarm.

D. She said she had to have slept through the alarm.

21. "I shall tell him exactly what I think", she said.

A. She said she should tell him exactly what she thought

B. She said she would tell him exactly what she thought

C. She said she shall tell him exactly what she thinks.

D. She said I would tell him exactly what I thought.

22. "I would like a appointment tomorrow", I said to my dentist.

A. I told my dentist that I would like an appointment the next day.

B. I told my dentist that I would like a appointment tomorrow.

C. I told my dentist that I would have liked an appointment the next day.

D. I told my dentist that I would have liked an appointment tomorrow.

23. "If you pass your test, I'll buy you a car", he said.

A. He said that If I pass my test, he'll buy me a car.

B. He said that If you pass your test, he would buy you a car.

C. He said that If I pass my test, he would buy me a car.

D. He said that If I had pass my test, he would have bought me a car.

24. "If you passed you test, I would buy you a car", he said.

A. He said that if I passed my test, he would buy you a car.

B. He said that if you had passed your test, he would have bought you a car.

C. He said that if I had passed my test, he would have bought me a car.

D. He said that if you passed your test, he would buy you a car.

25. "If you'd passed your test, I'd have ought you a car", he said.

A. He said that I'd passed my test, he'd have bought me a car.

B. He said that if I passed my test, he would buy me a car.

C. He said that if you had passed your test, he would have bought you a car.

D. He said that if you had passed your test, he would buy you a car.

26. "Listen carefully", he said to us.

A. He told us listen carefully

B. He told to us to listen carefully

C. He told us to listen carefully

D. He said us to listen carefully

27. "Please don’t tell anyone what happened", Ann said to me

A. Ann asked me don't tell anyone what happene

B. Ann told me don't tell anyone what happened.

C. Ann said to me don't tell anyone what happene

D. Ann asked me not to tell anyone what happened.

28. "Read the instructions before you switch on the machine", he said to me.

A. He told me to read the instructions before I switched on the machine.

B. He told me read the instructions before I switched on the machine.

C. He told to read the instructions before I switched on the machine.

D. He said to read the instructions before you switched on the machine.

29. "Shut the door but don't lock it", she said to us.

A. She told us to shut the door but don’t look it.

B. She told us to shut the door but not to look it.

C. She told us shut the door but don’t look it.

D. She told us shut the door but not to look it.

30. "So help me, Heaven !" he cried "I will never drive recklessly".

A. He called upon Heaven to see his resolve never to drive recklessly.

B. He called upon Heaven to witness his resolve never to drive recklessly.

C. He called upon Heaven to witness his resolved never to drive recklessly.

D. He ordered Heaven to witness his resolve never to drive recklessly.

31. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

A. The doctor told me stay in bed for a few a days.

B. The doctor told to me to stay in bed for a few days.

C. The doctor said me to stay in bed for a few days.

D. The doctor told me to stay in bed for a few days.

32. "What a silly boy you are!" she exclaimed

A. She told him what a silly boy you are.

B. She told him what a silly boy he is.

C. She told him what a silly boy he was.

D. She told him what a silly boy you were.

33. "What are you doing now?" he asked.

A. He asked me what I am doing now.

B. He asked me what you were doing now.

C. He asked me what was I doing now.

D. He asked me what I was doing then.

34. "What are you doing, grandma?"said the little boy. "I’m planting saplings, my little prince." "Ah, how interesting! Let me try , if I can also do so."

A. The little boy said to his grandma what she was doing. She replied affectionately .that she was planting saplings. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so.

B. The little boy asked his grandma what she was doing. She replied affectionately that .she was planting saplings. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so.

C. The little boy asked his grandma that she was doing. She replied affectionately that .she was planting saplings. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so.

D. The little boy asked his grandma what was she doing. She replied affectionately that .she was planting saplings. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so.

35. "What do you do in your spare time?" she asked.

A. She wanted to know what I do in my spare time.

B. She wanted to know what I did in my spare time.

C. She wanted to know what did I do in my spare time.

D. She wanted to know what do I do in my spare time.

36. "What does she like?" he asked me

A. He asked me what she likes.

B. He asked me what she liked.

C. He asked me what do I like.

D. He asked me what did I liked.

37. "Where can I buy a phone card in this city?" he asked.

A. He asked me where could he buy a phone card in that city?

B. He asked me where he could buy a phone card in that city?

C. He asked me where I could buy a phone card in that city?

D. He asked me where he can buy a phone card in that city?

38. "Where did you go?".

A. She asked me where I had gone.

B. She asked me where did you go.

C. She asked me where did I go.

D. She asked me where you had gone.

39. "Where have you been hiding?", she asked. - She asked me where ______ hiding.

A. I have been

B. have I been

C. had I be

D. I had been

40. "Where have you been?" he asked

A. He asked me where had I been.

B. He asked me where have you been.

C. He asked me where I had been.

D. He asked me where you had been.

41. "Where will you be tomorrow," I said, "in case I have to ring you?"

A. I asked where you will be the next day in case I will ring him.

B. I asked where he would be the next day in case I had to ring him.

C. I said to him where he will be in case I have to ring him.

D. I enquired about his where about the next day in case I would have to ring up.

42. "Why did you come back?" he asked.

A. He asked me why I had come back.

B. He asked me why had I come back.

C. He asked me why did you come back.

D. He asked me why you had come back.

43. "You needn't come in tomorrow", the boss said.

A. The boss said I needn't come in tomorrow.

B. The boss said you needn't come in the next day.

C. The boss said I didn't have to come in tomorrow.

D. The boss said I needn't come in the next day.

44. "You ought to slow down a bit", the doctor told Jim.

A. The doctor told Jim ought to slow down a bit.

B. The doctor told Jim that ought to slow down a bit.

C. The doctor told Jim that he ought to slow down a bit.

D. The doctor told Jim that he slowed down a bit.

45. "You should see a specialist", he told me.

A. He told me I should see a specialist.

B. He told me you should see a specialist.

C. He told me I should have seen a specialist.

D. He told me to should see a specialist.

46. 18. "Can you open the door for me, Tom?" Ann asked.

A. Ann asked to open the door for her, Tom.

B. Ann asked Tom to open the door for her.

C. Ann asked Tom open the door for her.

D. Ann asked Tom to open the door for me.

47. 18. I said to my friend, “Can I borrow your dictionary for one day ?”

A. I asked my friend if I could borrow his dictionary for one day.

B. I asked my friend if I could borrow your dictionary for one day.

C. I asked my friend if I can borrow his dictionary for one day.

D. I asked my friend that if I can borrow his dictionary for one day.

48. 20. "Don’t wait for me if I'm late", Ann said.

A. Ann said don't wait for her if she was late.

B. Ann said not to wait for me if I was late.

C. Ann said not to wait for her if she was late.

D. Ann said don't wait for me if I'm late.

49. 60. "You say," said the judge, "that the bag you lost contained one hundred and ten ds". "Yes, your honour," replied the cheat. "Then as this one contains one hundred pounds it cannot be yours."

A. The judge asked the cheat if the bag he had lost contained one hundred and ten .pounds. The cheat replied respectfully in the affirmative. Then the judge concluded that as that one contained one hundred pounds it could not be his.

B. The judge ordered the cheat if the bag he had lost contained one hundred and ten .pounds. The cheat replied respectfully in the affirmative. Then the judge concluded that as that one contained one hundred pounds it could not be his.

C. The judge ordered the cheat that the bag he had lost contained one hundred and ten .pounds. The cheat replied respectfully in the affirmative. Then the judge concluded that as that one contained one hundred pounds it could not be his.

D. The judge asked the cheat that the bag he had lost contained one hundred and ten .pounds. The cheat replied in the affirmative. Then the judge concluded as this one contained one hundred pounds it could not be his.

50. A poet said, “The night is dark and I am far from home.”

A. A poet said that the night was dark and he was far from home.

B. A poet told his friend that the night is dark and that he is far from home.

C. The friend was told by the poet that the night was dark and he was far from home.

D. A poet said that the night is dark and he is far from home.

51. Aarti said, “I am in a hurry today.”

A. Aarti said that she was in a hurry that day.

B. Aarti said that I am in a hurry today.

C. Aarti said that she is in a hurry today.

D. Aarti said that she is in a hurry that day.

52. Andi and Tina asked me, “Did I go to Maria's .birthday party?”.

A. Andi and Tina asked me if I went to Maria’s birthday party.

B. Andi and Tina asked me if I gone to Maria’s birthday party.

C. Andi and Tina asked me if I had gone to Maria’s birthday party.

D. Andi and Tina asked me if I did go to Maria’s birthday party.

53. Andrew told me that they ______ fish two ______ days.

A. have not eaten / ago

B. had not eaten / previous

C. did not eat / before

D. would not eat / last

54. Anthony said that I should definitely visit there.

A. Anthony said, “You shall definitely visit here.”

B. Anthony said, “You should definitely visit there.”

C. Anthony said, “You may visit there once.”

D. Anthony said, “Everyone should definitely visit there.”

55. Ashmita advised me to go and see a doctor.

A. “You should go and see a doctor,” said Ashmita.

B. Ashmita asked me, “Will you go and see a doctor?”

C. Ashmita told me, “Go and see the doctor.”

D. “Shouldn’t you go and see a doctor?” asked Ashmita.

56. Bhishma said, "Boys! Boys! Remember you are playing a game. If it be Arjuna’s turn let him have it."

A. Bhishma asked the boys to remembered that they were playing a game. If it was .Arjuna’s turn he must have it.

B. Bhishma asked the boys to remembered that they were playing a game. If it is Arjuna’s .turn he must have it.

C. Bhishma asked the boys to remember that they were playing a game. If it was Arjuna’s .turn he must have it.

D. Bhishma asked the boys to remember that we were playing a game. If it was Arjuna’s .turn he must have it.

57. Bill said, “I am here to help you all.”

A. Bill said that he is here to help you all.

B. Bill said that he was there to help us all.

C. Bill said that he was here to help us all.

D. Bill said that he is there to help us all.

58. Can I borrow your pencil for a moment?.

A. She asked me if she can borrow my pencil for a moment.

B. She asked me whether she can borrow my pencil for a .moment.

C. She asked me whether she could borrow my pencil for a moment.

D. None of these

59. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".

A. He said that he doesn’t know what Fred is doing.

B. He said that he didn’t know what Fred is doing.

C. He said that he doesn’t know what Fred was doing.

D. He said that he didn’t know what Fred was doing.

60. Charlie said, "I hardly ever go out these days".

A. He said that he hardly ever went out these days.

B. He said that I hardly ever go out these days.

C. He said that I hardly ever went out these days.

D. He said that he hardly ever goes out these days.

61. Charlie said, "I haven't seen Bill for a while".

A. He said that he hadn't seen Bill for a while.

B. He said that I haven't seen Bill for a while.

C. He said that he hasn't seen Bill for a while.

D. He said that I hadn't seen Bill for a while.

62. Charlie said, "I saw jack at a party a few months ago and he seemed fine".

A. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

B. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine

C. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine

D. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

63. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"

A. He said he'll tell Jim he saw me.

B. He said I would tell Jim I had seen you.

C. He said he would tell Jim he had seen me.

D. He said I would tell Jim he had seen me.

64. Charlie said, "I'm thinking of going to live in Canada".

A. Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.

B. Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.

C. Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.

D. Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.

65. Charlie said, "I've been playing tennis a lot recently"

A. Charlie said that I've been playing tennis recently.

B. Charlie said that he had been playing tennis recently.

C. Charlie said that he had bee playing tennis recetly.

D. Charlie said that I had been playing tennis recently

66. Charlie said, "Margaret has had a baby".

A. Charlie said Margaret has had a baby.

B. Charlie said Margaret had had a baby.

C. Charlie said Margaret had a baby.

D. Charlie said Margaret has a baby.

67. Charlie said, "My father is in hospital".

A. Charlie said that my father is in hospital.

B. Charlie said that his father was in hospital.

C. Charlie said that his father is in hospital.

D. Charlie said that my father was in hospital.

68. Charlie said, "Nora and Jim are getting married tomorrow

A. He said that Nora and Jim are getting married tomorrow

B. He said that Nora and Jim were getting married the next day.

C. He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.

D. He said that Nora and Jim are getting married the next day.

69. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".

A. He said Tom had an accident last week but he wasn't injured.

B. He said Tom had had an accident last week but he wasn't injured.

C. He said Tom had had a accident last week but he hadn't bee injured.

D. He said Tom had an accident last week but he hadn't been injured.

70. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".

A. He said you could come and stay with him if you were ever in London.

B. He said I could come and stay with him if I were ever in London.

C. He said you can come and stay with him if you are ever in London.

D. He said I can come and stay with him if I am ever in London.

71. Charlie said, '"I work 14 hours a day".

A. He said that he works 14 hours a day.

B. He said that he worked 14 hours a day.

C. He said that I work 14 hours a day.

D. He said that I worked 14 hours a day.

72. Charlie ______ that his father was in hospital.

A. told me

B. told to me

C. said me

D. asked me

73. Clair asked, "What time do the banks close?"

A. Claire wanted to know what time the banks close?

B. Claire wanted to know what time do the banks close?

C. Claire wanted to know what time did the banks close?

D. Claire wanted to know what time the banks closed.

74. Daniel said, “Where have you been?”

A. Daniel asked me where I had been.

B. Daniel told me where I should have been.

C. Daniel told me where I was.

D. Daniel said that I had not been there.

75. David said to Anna, "Mona will leave for her native place tomorrow."

A. David told Anna that Mona will leave for her native place tomorrow.

B. David told Anna that Mona left for her native place the next day.

C. David told Anna that Mona would be leaving for her native place tomorrow.

D. David told Anna that Mona would leave for her native place the next day.

76. David said to Anna, “Mona will leave for her native place tomorrow.”

A. David told Anna that Mona will leave for her native place tomorrow.

B. David told Anna that Mona left for her native place the next day.

C. David told to Anna that Mona would be leaving for her native place tomorrow.

D. David told Anna that Mona would leave for her native place the next day.

77. David said to Anna, “Mona will leave for her native place tomorrow.”

A. David told Anna that Mona will leave for her native place tomorrow.

B. David told Anna that Mona left for her native place the next day.

C. David told to Anna that Mona would be leaving for her native place tomorrow.

D. David told Anna that Mona would leave for her native place the next day.

78. David said, “Can we go tomorrow?”

A. David said if we can go tomorrow.

B. David asked if we could go the following day.

C. David asked if we could go tomorrow.

D. David said whether we could go tomorrow.

79. Did they eat out together yesterday?

A. He asked me if they had eaten out together yesterday.

B. He asked me if they had eaten out together the day before.

C. He asked me if they has eaten out together the day before.

D. None of these

80. Dinesh asked, "Are you going to the party tomorrow, Rani?"

A. Dinesh asked whether Rani was going to the party the next day.

B. Dinesh asked Rani whether you are going to the party the next day.

C. Dinesh asked Rani whether she was going to the party the next day.

D. Dinesh asked Rani are you going to the party tomorrow.

81. Dinesh asked, “Are you going to the party tomorrow, Eliza ?”

A. Dinesh asked whether Eliza was going to the party the next day.

B. Dinesh asked Eliza whether you are going to the party the next day.

C. Dinesh asked Eliza whether she was going to the party the next day.

D. Dinesh asked Eliza are you going to the party tomorrow.

82. Dinesh said to his master, “Let me go home.”

A. Dinesh asked his master to let him go home.

B. Dinesh requested his master to let him go home.

C. Dinesh requested his master to allow him to go home.

D. Master requested Dinesh to go home.

83. Dinesh said, “I want to eat a good mango one of these days.”

A. Dinesh said he wants to eat a good mango one of these days.

B. Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of those days.

C. Dinesh said that he wants to eat a good mango one of those days.

D. Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of these days.

84. Don’t turn off the light now.

A. He told me don't turn off the light at that time.

B. He told me not to turn off the light at that time.

C. He told me didn't turn off the light at that time.

D. None of these

85. Doshi said to his wife, “Please select one of these necklaces.”

A. Doshi requested his wife to select one of these necklaces.

B. Doshi said to his wife to please select one of these necklaces.

C. Doshi told his wife to please select one of these necklaces.

D. Doshi requested his wife to select one of those necklaces.

86. Dravid’s neighbour said, “Do you like to play golf?”

A. Dravid’s neighbour questioned him and said if he liked to play golf.

B. Dravid’s neighbour asked him to like golf.

C. Dravid’s neighbour asked him if he would like to play golf.

D. Dravid’s neighbour asked him if he liked to play golf.

87. Everybody said, “How well she sings!”

A. Everybody told us that she sings very well.

B. Everybody exclaimed that she sings very well.

C. Everybody exclaimed that she sang very well.

D. Everybody told us that how she sang very well.

88. Excuse me. Could you tell me ______ ?.

A. what time is it

B. what is the time

C. what time it is

D. it is what time

89. Farhan said to Geeta, “Could you lend me a hundred rupees until tomorrow ?”

A. Farhan asked Geeta whether she could lend him a hundred rupees until tomorrow.

B. Farhan asked Geeta whether she could lend him a hundred rupees until the next day.

C. Farhan asked Geeta whether she could lend me a hundred rupees until the next day.

D. Farhan asked whether Geeta could lend me a hundred rupees until the next day.

90. Father said to me, “You are idling away your time.”

A. Father told me that I was idling away my time.

B. Father told me that I am idling away my time.

C. Father told me that you are idling away your time.

D. Father told me that you were idling away your time.

91. From one of the windows of my flat I can see the Qutub Minar’, said my friend.

A. My friend told that from one of the windows of his flat he could see the Qutub Minar.

B. My friend said that from one of the windows of his flat he can see the Qutub Minar.

C. My friend said that from one of the windows of his flat he could see the Qutub Minar.

D. My friend told that from one of the windows of his flat he can see the Qutub Minar.

92. Geeta said, “I did not do this deliberately.”

A. Geeta said that I had not done that deliberately.

B. Geeta said that she had not done that deliberately.

C. Geeta said that she has not done this deliberately.

D. Geeta said that I have not done this deliberately.

93. Geeta said, “I did not do this deliberately.”

A. Geeta said that I had not done that deliberately.

B. Geeta said that she had not done that deliberately.

C. Geeta said that she has not done this deliberately.

D. Geeta said that I have not done this deliberately.

94. George exclaimed with joy that he was happy with his result.

A. George said, “I am happy with my result.”

B. George said, “Alas! I am happy with the result.”

C. George said, “Hurrah! I am happy with my result.”

D. George said, “Happy with the result!”

95. Gita said to Dinesh, “Why are you looking so sad ?”

A. Gita told Dinesh why was he looking sad.

B. Gita asked Dinesh why he was looking sad.

C. Gita asked Dinesh why was he looking so sad ?

D. Gita asked Dinesh if he was looking so sad.

96. Gopan said to me, “Can you do these sums for me?”

A. Gopan asked me if I could do those sums for him.

B. Gopan asked me if I can do those sums for him.

C. Gopan asked me if I can do those sums for him.

D. Gopan asked if I could do these sums for him.

97. Grandpa said, “What’s the time by your watch?”

A. Grandpa asked me what time it was by my watch.

B. Grandpa asked me what was the time by my watch.

C. Grandpa asked me what the time was by my watch.

D. Grandpa asks me what time it was by my watch.

98. Gunjan said that he might not come that night.

A. Gunjan said, “He might not come tonight.”

B. Gunjan said, “He shall not come tonight.”

C. Gunjan said, “He may not come tonight.”

D. Gunjan said, “I doubt that he would come tonight.”

99. Hari said to his servant, “Prepare a cup of tea for me.”

A. Hari ordered his servant to prepare a cup of tea for him.

B. Hari urged his servant to prepare a cup of tea.

C. Hari requested his servant to prepare tea for him.

D. Hari advised his servant to prepare a cup of tea for him.

100. Harish said, “Will you accompany me there?”

A. Harish asked me if I would accompany him there.

B. Harish asked if I could accompany him there.

C. Harish enquired whether I will accompany him there.

D. Harish said to me that I accompany him there.

101. He advised me to book an appointment beforehand.

A. He said, “You should book an appointment beforehand.”

B. He said, “You can book an appointment before.”

C. He said, “You must book an appointment beforehand.”

D. He said, “You may book an appointment before.”

102. He asked me if I needed money.

A. He asked, “Do you need money?”

B. He asked me, “Did you need money?”

C. He said to me, “Do you need money?”

D. He said to me, “Do I need money?”

103. He asked me if I was free that afternoon.

A. He said, “Are you free this afternoon?”

B. He said, “Will you be free this after?”

C. He said, “If I am free this afternoon?”

D. He said, “Be free this afternoon.”

104. He asked me not to worry.

A. He said, “He should not worry.”

B. He said, “Oh! Don’t worry.”

C. He said, “You do not worry.”

D. He said, “You should not worry.”

105. He asked me what he wanted.

A. He said to me, “What do I want?”

B. Ile said to me, “What I want?”

C. He said to me, “What You want?’’

D. He said to me, “What you wanted?”

106. He asked me whether you were ready or he should wait.

A. He said to me, “Is she ready or shall I wait?”

B. He said, “Are you ready or should I wait?”

C. He said to me, “Are you ready or shall I wait?”

D. He said, “Are you ready or not?”

107. He asked me ______ home the day before.

A. what time I leave

B. what time I will leave

C. what time I had left

D. what time I left

108. He asked me “What time will the sun set tomorrow ?”

A. He asked me what time does the sun set the next day.

B. He asked me what time the sun would set tomorrow.

C. He asked me what time the sun should set the next day.

D. He asked me what time would the sun set the next day.

109. He asked me, “Did you like the game?”

A. He asked me, “Do you like the game.”

B. He asked me if I had liked the game.

C. He asked me if I liked the game.

D. He asked me if he liked the game.

110. He asked me, “Have you finished reading the magazine?”

A. He asked me whether I had finished reading the magazine.

B. He asked me if had I finished reading the magazine.

C. He asked me if I have finished reading the magazine.

D. He asked me whether I finished reading the magazine.

111. He asked me, “How is your mother ?”

A. He asked me how was my mother.

B. He asked me how my mother was.

C. He asked me how your mother was.

D. He asked me how was your mother.

112. He asked me, “What did you eat in the morning?”

A. He asked me what do I eat in the morning.

B. He asked me what I eat in the morning.

C. He asked me what I ate in the morning.

D. He asked me what I had eaten in the morning.

113. He asked the boys to listen to him.

A. He said to the boys. “Listen to him.”

B. He told the boys, “Listen to him.”

C. He said to the boys, “Listen to me.”

D. He advised, “Listen to me, boys.”

114. He asked where his belongings were.

A. He said, “Where were my belongings?”

B. He said, “Where my belongings had been?”

C. He said, “Where are my belongings?”

D. He said, “Where would my belongings be?”

115. He asked who had been responsible for that.

A. He said, “Who was responsible for this?”

B. He said, “Who has been responsible for this?”

C. He said, “Who is responsible for this?”

D. He said, “Who shall be responsible for this.”

116. He asked ______ him some money.

A. her to lend

B. her lending

C. she has lent

D. she lends

117. He complimented that she had done very well.

A. He said to her, “Alas! You did very well.”

B. He said to her, “Very good, she has done very well.”

C. He said to her, “How should you do so well?”

D. He said to her, “Very good, you have done very well !”

118. He enquired if I had filled the form.

A. He said, “Had you filled the form?”

B. He said, “Would you fill the form?”

C. He said, “Have you filled the form?”

D. He said, “You should fill the form.”

119. He ordered his servant to do as he was told.

A. He ordered his servant, “Do as you are told.”.

B. He said to his servant, “Do as you are told.”.

C. He said to his servant, “Do as I told you.”.

D. He said to his servant, “Do as you were told.”.

120. He prayed that God might fulfill her wish.

A. He said, “May God fulfill her wish.”

B. He said, “May God fulfill your wish.”

C. He said, “Might God fulfilled her wish.”

D. He said, “Might God fulfills her wish.”

121. He promised, “I will do it tomorrow.”

A. He promised that he will do it tomorrow.

B. He promised that he will do it the next day.

C. He promised that he would do it tomorrow.

D. He promised that he would do it the next day.

122. He promised, “I will do it tomorrow.”

A. He promised that he will do it tomorrow.

B. He promised that he will do it the next day.

C. He promised that he would do it tomorrow.

D. He promised that he would do it the next day.

123. He proposed to his companions that they should not miss that chance to see the last show.

A. He said to his companions, ‘Let us not to miss the chance to see the last show.’

B. He said to his companions, ‘Let us not miss that chance to see the last show.’

C. He said to his companions, ‘We should not miss that chance to see the last show.’

D. He said to his companions, ‘Let us not miss the chance to see the last show.’

124. he queen said to her son, “You must go to the forest and remain there till your father calls you back.”

A. The queen ordered her son to go to the forest and remain there till his father calls .him back.

B. The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father .called him back.

C. The queen told his son that you must go to the forest and remain there till your .father called you back.

D. The queen told her son to go to the forest and remained there till his father called .him back.

125. He requested the audience to maintain silence.

A. He said to the audience, “Please maintain silence!”

B. He said, “The audience must maintain silence.”

C. He said, “Will the audience maintain silence?”

D. He said to the audience, “Please maintain silence.”

126. He requested the boss to let him go on with his project.

A. He said to the boss, “Let me go on with my project please.”

B. He told the boss, “Go on with my project please.”

C. He said to the boss, “You better let me go on with my project.”

D. He told the boss, “Please go on with my project.”

127. He said he had left two days before.

A. He said, “I left two days before.”

B. He said, “I left the day before yesterday.”

C. He said, “I leave two days before.”

D. He said, “I leave the day before yesterday.”

128. He said that Chris had been busy.

A. He said, “Chris is busy.”

B. He said, “Chris was busy.”

C. He said, “Chris had been busy.”

D. He said, “Chris have been busy.”

129. He said that he had been looking for the file.

A. He said, “I am looking for the file.”

B. He said, “I was looking for the file.”

C. He said, “I have looked for the file.”

D. He said, “I have been looking for the file.”

130. He said that he went for a walk every morning.

A. He said, “I went for a walk every morning”.

B. He said, “I go for a walk every morning”.

C. He said, “I will go for a walk morning”.

D. He said, “he went for a walk every morning”.

131. He said that he would deposit the cheque the following day.

A. He said, “I will deposit the cheque the next day.”

B. He said, “I would deposit the cheque soon.”

C. He said, “I will deposit the cheque tomorrow.”

D. He said, “I would deposit the cheque the following day.”

132. He said that he would not go with us.

A. He said, “I will not go with you all.”

B. He said, “I will not go with them.”

C. He said, “I would not go with them.”

D. He said, “I will not be going with them.”

133. He said that I had to reach early.

A. He said, “You shall reach early.”

B. He said, “You should reach early.”

C. He said to me, “Reach early.”

D. He said, “You must reach early.”

134. He said that Linda and John ______ married ______ .

A. were getting / tomorrow

B. are getting / the next day

C. were getting / the next day

D. will getting / the day after

135. He said that the grandmother would be visiting.

A. He said, “The grandmother will visit.”

B. He said, “The grandmother shall visit.”

C. He said, “The grandmother must be visiting.”

D. He said, “The grandmother may be visiting.”

136. He said that we are all born to die.

A. He said, “We were all born to die.”

B. He said, “We are all born to die.”

C. He said, “We have all been born to die.”

D. He exclaimed, “We were all born to die.”

137. He said to her, “Are you coming to the party ?”

A. He told her whether she was coming to the party.

B. He told her if she was coming to the party.

C. He asked her if she was coming to the party.

D. He asked her if she will be coming to the party.

138. He said to her, “Does she take part in the debate?

A. He asked her if he did take part in the debate.

B. He asked her if she had taken part in the debate.

C. He asked her if she took part in the debate.

D. He asked her if I took part in the debate.

139. He said to her, “Don’t read so fast.”

A. He told her not to read so fast.

B. He advised her don’t read so fast.

C. He requested her not to read so fast.

D. He ordered her not to read so fast.

140. He said to her, “May you succeed !”

A. He told her that she might succeed.

B. He prayed to God that she may succeed.

C. He wished her success.

D. He said to her that she might succeed.

141. He said to her, “What a cold day !”

A. He told her that it was a cold day.

B. He exclaimed that it was a cold day.

C. He exclaimed sorrowfully that it was cold day.

D. He exclaimed that it was a very cold day.

142. He said to her, “Why didn’t you put on the brakes ?

A. He asked her why she hadn’t put on the brakes.

B. He asked her why she didn’t put on the brake.

C. He asked her that why she hadn’t put on the brake.

D. He told her that why she hadn’t put on the brake.

143. He said to him, “Do not sit idle.”

A. He told him not to sit idle.

B. He asked him not to sit idle.

C. He forbade him not to sit idle.

D. He asked him to sit idle.

144. He said to his servant, “Why are you so lazy today ?”

A. He asked his servant why he was so lazy that day.

B. He asked his servant why he had been so lazy that day.

C. He asked his servant why he was being so lazy that day.

D. He asked his servant why was he so lazy that day.

145. He said to his wife that they should buy a new car.

A. He said to his wife, “We shall buy a new car.”

B. He said, “Wife, let us buy a new car.”

C. He said to his wife, “We can buy a new car.”

D. He tells his wife, “We may buy a new car.”

146. He said to me, “Are you well today?”

A. He asked me if you was well that day.

B. He asked me if I were well that day.

C. He asked me if I was well that day.

D. He asked me if he was well that day.

147. He said to me, “Did you write a letter ?” I said, “Yes”.

A. He asked me if I had written a letter. I said yes.

B. He asked me that I had written a letter. I replied in the affirmative.

C. He asked me that if I had written a letter.

D. He asked me if I had written a letter. I replied in affirmative.

148. He said to me, “Do not run after money and then you will see money running after you.”

A. He told to me that I did not run after money and then I would see money running me.

B. He advised me not to run after money and then I would see money running after me.

C. He warned me not to run after money and then I will see money running after me.

D. He warned me not to run after money and then money would run after me.

149. He said to me, “Do you know English?”

A. He asked me if I did know English.

B. He asked me if I knew English.

C. he asked me that if I know English.

D. He asked me if I know English.

150. He said to me, “I expect you to attend the function.”

A. He told me that he had expected me to attend the function.

B. He told me that he expected me to attended the function.

C. He told me that he expected me to have attended the function.

D. He told me that he expected me to attend the function.

151. He said to me, “I grew these carrots myself.”

A. He told me that he grew these carrots himself.

B. He told me that he had grown those carrots himself.

C. He told me that he grew those carrots himself.

D. He told me I grew these carrots myself.

152. He said to me, “I have often told you not to play with fire.”

A. He said that he has often been telling me not to play with fire.

B. He told me that he had often told me not to play with fire.

C. He reminded me that he often said to me not to play with fire.

D. He said to me that he often told me not to play with fire.

153. He said to me, “I have often told you not to play with fire.”

A. He said that he has often been telling me not to play with fire.

B. He told me that he had often told me not to play with fire.

C. He reminded me that he often said to me not to play with fire.

D. He said to me that he often told me not to play with fire.

154. He said to me, “Is there any possibility of my getting promotion this year ?”

A. He asked me if there was any possibility of my getting promotion this year.

B. He asked me if there was any possibility of his getting promotion this year.

C. He asked me if there was any possibility of his getting promotion that year.

D. He asked me if there is any possibility of his getting promotion this year.

155. He said to me, “Let us play the game.”

A. He suggested to me that they should play the game.

B. He suggested to me that they would play the game.

C. He suggested to me that they could play the game.

D. He suggested to me that we should play the game.

156. He said to me, “Let’s play tennis.”

A. He proposed me that we should play ‘tennis.

B. He said to me to play tennis.

C. He suggested that tennis should be played.

D. He ordered me to play tennis.

157. He said to me, “Please visit my company tomorrow”.

A. He said to me to visit his company tomorrow.

B. He requested me to visit his company tomorrow.

C. He requested me to visit his company the next day.

D. He said to me to visit his company the next day.

158. He said to me, “Where is the post office ?”

A. He wanted to know where the post office was.

B. He asked me that where the post office was.

C. He asked me where the post office was.

D. He asked me where was the post office.

159. He said to me, “Will you go there?”

A. He said to me whether I will go there?

B. He asked me if I would go there.

C. He asked me, will I go there.

D. None of these.

160. He said to me, “You are getting lazy day by day.”

A. He informed me that I am getting lazy day by day.

B. He told me that I have been getting lazy day by day.

C. He told me that I was getting lazy day by day.

D. He told me that you were getting lazy day by day.

161. He said to me," I must win this game."

A. He told me that he must win this game.

B. He told me that he had to win that game.

C. He told me that he had to win this game.

D. He told me that he must win that game.

162. He said to Sita, “When do you intend to pay back the money you borrowed from me?”

A. He enquired Sita when did she intend to pay back the money she borrowed from him.

B. He enquired Sita when she intended to pay back the money she borrowed from him.

C. He enquired Sita when she intended to pay back the money she had borrowed from him.

D. He enquired when Sita intended to pay back the money she borrowed from him.

163. He said to the interviewer, “Could you please repeat the question ?”

A. He requested the interviewer if he could please repeat the question.

B. He requested the interviewer to please repeat the question.

C. He requested the interviewer to repeat the question.

D. He requested the interviewer if he could repeat the question.

164. He said to the interviewer, “Could you please repeat the question?”

A. He requested the interviewer if he could please repeat the question.

B. He requested the interviewer to please repeat the question.

C. He requested the interviewer to repeat the question.

D. He requested the interviewer if he could repeat the question.

165. He said to the judge, “I did not commit this crime.”

A. He told the judge that he did not commit the crime.

B. The told the judge that he had not committed the crime.

C. He told the judge that he had not committed that crime.

D. He told the judge that he had not committed this crime.

166. He said to them, “Don’t make a noise.”

A. He told them that don’t make a noise.

B. He told them not to make noise.

C. He told them not to make a noise.

D. He asked them not to make a noise.

167. He said to us, “Why are you all sitting about there doing nothing ?”

A. He asked us why are we all sitting about there doing nothing.

B. He asked us why we are all sitting about there doing nothing.

C. He asked us why we were all sitting about there doing nothing.

D. He asked us why were we all sitting about there doing nothing.

168. He said, "Fi!" and vomited

A. He exclaimed with disgust and had vomited.

B. He exclaimed with disgust and vomited.

C. He exclaimed with sorrow and vomited.

D. He exclaimed with disgust and then had vomited.

169. He said, "I cannot help you at present because I am myself in difficulty."

A. He said that I cannot help you at present because I myself in difficulty.

B. He said that he could not help you at present because he was himself in difficulty.

C. He told that he could not help you at present because he was himself in difficulty.

D. He asked that he could not help you at present because he was himself in difficulty.

170. He said, "My God ! I am ruined."

A. He exclaimed sadly that he was ruined.

B. He exclaimed that he was ruined.

C. He exclaimed sadly that he had been ruined.

D. He exclaimed sadly that he ruined.

171. He said, ‘Alas! I am undone !’

A. He said that it was his undoing.

B. He exclaimed pathetically that he was undone.

C. He stated that he was undone.

D. He cried that he was being undone.

172. He said, “ May you live long.”

A. He suggested that my life might be long.

B. He prayed that my life might be long.

C. He prayed that my life may be longer.

D. He declared that my life is longer.

173. He said, “Ah! You are here.”

A. He exclaimed with delight that I was there.

B. He said that he was delighted that I was there.

C. He exclaimed with joy to see me there.

D. He said it was a joy to see me there.

174. He said, “Alas! The little puppy is run over by the car.”

A. He exclaimed sadly that the little puppy had been run over by the car.

B. He exclaimed sadly that the little puppy is run over by the car.

C. He exclaimed, alas, the little puppy was run over by the car.

D. He exclaimed sadly that the little puppy was run over by the car.

175. He said, “Be quiet and listen to my words.”

A. He urged them to be quiet and listen to his words.

B. He urged them and said be quiet and listen to words.

C. He said they should be quiet and listen to his words.

D. He said you should be quiet and listen to my words.

176. He said, “Be quiet and listen to my words.”

A. He urged them to be quiet and listen to his words.

B. He urged them and said be quiet and listen to words.

C. He said they should be quiet and listen to his words.

D. He said you should be quiet and listen to my words.

177. He said, “Bravo! You have done well.”

A. He praised him that he had done well.

B. He applauded him by saying that he had done well.

C. He said bravo and that he had done well.

D. He advised her to do well.

178. He said, “Bravo! You have done well.”

A. He applauded him to say that he had done well.

B. He applauded him and said that you have done well.

C. He applauded him, saying that he has done well.

D. He applauded him, saying that he had done well.

179. He said, “Garima wants to take up a job while her husband wants her to look after the family”.

A. He said that Garima wanted to take up a job while her husband wanted her to look after the family.

B. He said that Garima wants to take up a job while here husband wanted her to look after the family.

C. He told that Garima wanted to take up a job while her husband wants her to look after the family.

D. He said to Garima that though she wanted to take up a job while her husband wanted her to look after the family.

180. He said, “Guard the door.”

A. He pleaded with me to guard the door.

B. He asked if I could guard the door.

C. He enquired whether I may guard the door.

D. He commanded me to guard the door.

181. He said, “Has anybody been unkind to you ?”

A. He asked me if anybody had been unkind to me.

B. He asked me had anybody been unkind to me.

C. He asked me if anybody had been unkind to you.

D. He asked me if anybody had been unkind to him.

182. He said, “He took tea in the morning.”

A. He said that he took tea in the morning.

B. He said that he would take tea in the morning.

C. He said that he did take tea in the morning.

D. He said that he had taken tea in the morning.

183. He said, “How cruel of him!”

A. He remarked that it was very cruel of him.

B. He remarked on his great cruelty.

C. He remark that it was very cruel of him.

D. He remarked that it is very cruel of him.

184. He said, “How lovely the scene is!”

A. He exclaimed that the scene is very lovely.

B. He exclaimed that how the scene was lovely.

C. He exclaimed that the scene was very lovely.

D. He exclaimed that the scene is indeed lovely.

185. He said, “How much is left to do?”

A. He asked how much had been left to do.

B. He asked how much had been left to be done.

C. He asked how much was left to be done.

D. He asked how much was still left.

186. He said, “I am going to college just now.”

A. He said that he was going to college just now.

B. He asked that he was going to college just then.

C. He said that he was going to college just then.

D. He asked that he was going to college just now.

187. He said, “I do not wish to see any of you, go away.”

A. He said that he had not wished to see any of them and ordered them to go away.

B. He said that he did not wish to see any of them and ordered them to go away.

C. He told that he did not wish to see any of them and ordered them to go away.

D. He said that he does not wish to see any of us and ordered us to go away.

188. He said, “I have been a great mentor.”

A. He said that he had been a great mentor.

B. He said that he was a great mentor.

C. He exclaimed that he was a great mentor.

D. He said that he has been a great mentor.

189. He said, “I have made a kite.”

A. He says that he made a kite.

B. He will say that he had made a kite.

C. He said that I had made a kite.

D. He said that he had made a kite.

190. He said, “I have often told you not to waste your time.”

A. He said that he had often told not to waste your time.

B. He said that he had often told him not to waste his time.

C. He said that he had often suggested to him not to waste his time.

D. He told that he had often told him not to waste his time.

191. He said, “I intend to leave for Delhi tonight.”

A. He said that he will intend to leave for Delhi tonight.

B. lie said that he should intend to leave for Delhi that night.

C. He said that he intended to leave for Delhi that night.

D. He said that his intention is to leave for Delhi tonight.

192. He said, “I will come again.”

A. He said that he will come again.

B. He says he is coming again.

C. He says he’ll come again.

D. He said that he would come again.

193. He said, “I will return tomorrow.”

A. He said that he will return tomorrow.

B. He said that he would return tomorrow.

C. He said that he would return the next day.

D. he said that I would return the next day.

194. He said, “It used to be a lovely, quiet street.”

A. He said that it used to be a lovely, quiet street.

B. He pointed out that it had used to be a lovely, quiet street.

C. He said that there used to be a lovely, quiet street.

D. He inquired whether there was a lovely, quiet street.

195. He said, “It used to be a lovely, quiet street.”

A. He said that it used to be a lovely, quiet street.

B. He pointed out that it had used to be a lovely, quiet street.

C. He said that there used to be a lovely, quiet street.

D. He inquired whether there was a lovely, quiet street.

196. He said, “Let Hari come with us, mother. I’ll take care of him.”

A. He requested his mother to let Hari come with them as he will take care of him.

B. He informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him.

C. He told his mother to let Hari come with them as he would take care of him.

D. he told to his mother let Hari come with us as he would take care of him.

197. He said, “Let us have dinner here.”

A. He proposed that we had dinner there.

B. He asked if we wished to have dinner there.

C. He said that we should have dinner there.

D. He said that we had dinner there.

198. He said, “My brother wants to be a doctor but I’d rather he attended our business.”

A. He said that his brother would want to be a doctor but he would wish him to attend business.

B. He said that his brother wanted to be a doctor but he’d rather he attended their business.

C. His brother wanted to be a doctor but he said that he should attend business.

D. he wanted his brother to attend business and not become a doctor.

199. He said, “My parents are arriving tomorrow”.

A. He said that his parents are arriving the next day.

B. He said that his parents were arriving the next day.

C. He said that his parents are arriving tomorrow.

D. He said that his parents have arrived the next day.

200. He said, “One must do one’s duty.”

A. He said that one must do his duty.

B. He told that one may do one’s duty.

C. He said that one must do one’s duty.

D. He says that he should do his duty.

201. He said, “Ravi, why are you sounding so dejected today ?”

A. He asked Ravi why he sounded so dejected that day ?

B. He asked to Ravi why he was sounding so dejected that day.

C. he asked Ravi why he was sounding so dejected today.

D. He asked Ravi why he was sounding so dejected that day.

202. He said, “Ravi, why are you sounding so depressed today ?”

A. He asked Ravi why did he sound so depressed that day.

B. He asked Ravi why he was sounding so depressed that day.

C. He He told Ravi why he sounded so depressed today.

D. He asked Ravi that why was he sounding so depressed that day.

203. He said, “Reena, do you want to buy a house in Noida ?”

A. He told Reena if she wanted to buy a house in Noida.

B. He asked that did she want to buy a house in Noida.

C. He asked Reena if she wants to buy a house in Noida.

D. He asked Reena if she wanted to buy a house in Noida.

204. He said, “The Sun rises in the east.”

A. He said that the Sun rised in the east.

B. He said that the Sun rises in the east.

C. He said that the Sun will rise in the east.

D. He said that the Sun may rise in the east.

205. He said, “We are all sinners.”

A. He said that we are all sinners.

B. He said they were all sinners.

C. He said that he was a sinner.

D. He said all were sinners.

206. He said, “We have done our work.”

A. He said that he had done his work.

B. He said that they have done their work.

C. He said that they had done their work.

D. He said that they should do their work.

207. He said, “What a beautiful scene !”

A. He said that what a beautiful scene it was.

B. He wondered that it was a beautiful scene.

C. He exclaimed what a beautiful scene it was.

D. He exclaimed that it was a very beautiful scene.

208. He said, “What a fool Tom is!”

A. He exclaimed that he was a big fool.

B. He exclaimed that Tom was a big fool.

C. He wondered what kind of a fool Tom was.

D. He claimed that Tom was a big fool.

209. He said, “What a tall girl she is !”

A. He exclaimed with surprise that she was a very tall girl.

B. He said with surprise that she is a tall girl.

C. He was overjoyed to see her height.

D. He exclaimed with joy that she was a very tall girl.

210. He said, “What a tall girl she is !”

A. He exclaimed with surprise that she was a very tall girl.

B. He said with surprise that she is a tall girl.

C. He was overjoyed to see her height.

D. He exclaimed with joy that she was a very tall girl.

211. He said, “Why didn’t you send your application to me ?”

A. He enquired why I had not sent my application to him.

B. He enquired why I did not send my application to him.

C. He enquired why had I not sent my application to him.

D. He enquired why did I not send my application to him.

212. He said, “Will you listen to such a man ?”

A. He asked them will you listen to such a man.

B. He asked them are you listening to such a man.

C. He asked them whether they would listen to such a man.

D. He asked them whether they will listen to such a man.

213. He said," I am a man."

A. He said that he was a man.

B. He said that he is a man.

C. He said that I am a man.

D. He said that I was a man.

214. He said," I went to school yesterday."

A. He said that he had gone to school yesterday.

B. He said that he had gone to school the day after.

C. He said that he had gone to school the previous day.

D. He said that he had gone to school the next day.

215. He says he is unwell.

A. He said, “I am unwell.”

B. He says,” I was unwell.”

C. He says, “He was unwell.”

D. He said, “I were unwell.”

216. He says “I go for a walk every morning”.

A. He says that he goes for a walk every morning.

B. He said that he used to go for a walk every morning.

C. He said that he goes for a walk every morning.

D. He says he went for a walk every morning.

217. He says, ''I don't want to play anymore."

A. He says that he doesn't want to play anymore.

B. He says that I don't want to play anymore.

C. He says that I didn't want to play anymore.

D. He says that he didn't want to play anymore.

218. He says, “I am going to the market now.”

A. He says that he is going to the market now.

B. He said that he was going to the market then.

C. He says that he was going to the market then.

D. He said that he was going to the market now.

219. He says, “The earth is round.”

A. He tells that the earth is round.

B. He says that the earth was round.

C. He tells that the earth was round.

D. He says that the earth is round.

220. He swore in the name of God that he was ignorant of the matter.

A. He said, “I’m ignorant by God!”

B. He declared, “God knows I was ignorant of the matter.”

C. He said, “By God! I’m ignorant of the matter.”

D. He said he was ignorant of God.

221. He told me that he was a nice boy.

A. He told me, “I am a nice boy.”

B. He said to me, “1 am a nice boy.”

C. He said to me, “He is a nice boy.”

D. He said to me, “He was a nice boy.”

222. He told me ______ him up at six o'clock.

A. please pick

B. to pick

C. should pick

D. I can pick

223. He told the boy not to sit there.

A. “Didn’t sit here,” he said to the boy.

B. “Don’t sit there,” he said to the boy.

C. “Didn’t sit there,” he said to the boy.

D. “Don’t sit here,” he said to the boy.

224. He told the peon to inform the manager.

A. He said to the peon, “Inform the manager.”

B. He said, “The peon must inform the manager.”

C. He said to the peon, “Manager should be informed.”

D. He said to me, “The peon shall inform the manager.”

225. He wrote in his report, “The rainfall has been scanty till now.”

A. He reported that the rainfall has been scanty till now.

B. He reported that the rainfall had been scanty till now.

C. He reported that the rainfall has been scantly till then.

D. He reported that the rainfall had been scanty till then.

226. Henry exclaimed with regret that he had missed his flight.

A. Henry said, “Alas! I miss my flight.”

B. Henry said, “I missed my flight.”

C. Henry said, “Oh! I missed my flight.”

D. Henry said, “I would miss my flight!”

227. His friend said to Peter "I am sad. Let me alone".

A. His friend said that I am sad and let me alone.

B. His friend said that I was sad and let me alone.

C. His friend said that he was sad and told Peter to let him alone.

D. His friend said that he was sad and if Peter let him alone.

228. His neighbours sometimes wondered ______ he did for a living.

A. why

B. when

C. where

D. what

229. I asked him if he could lend me his book.

A. I asked him, “You can lend me your book.”

B. I said to him, “Can you lend me your book?”

C. I said to him, “Can he lend him his book?”

D. I said to him, “Can you lend him your book?”

230. I asked him ______ but he said nothing.

A. what the matter was

B. what was the matter

C. the matter was what

D. what's the matter was

231. I asked Martha ______ to enter law school.

A. are you planning

B. if she is planning

C. was she planning

D. if she was planning

232. I begin to understand the concept of biodiversity.

A. He asked me that he began to understand the concept of biodiversity.

B. He wanted to know if he began to understand the concept of biodiversity.

C. He said that he began to understand the concept of biodiversity.

D. None of these

233. I reiterated, “I don’t care about the job”.

A. I reiterated I didn’t care about the job.

B. I said again and again I didn’t care about the job.

C. I reiterated that I did not care about the job.

D. I repeatedly said that I cared about the job.

234. I said to her, “All your faults will be pardoned if you confess them.”

A. I told her that all her faults will be pardoned if you confess them.

B. I told her that all her faults would be pardoned if she confessed them.

C. I told her that all her faults will have to be pardoned if she confessed them.

D. I told her that all her faults would have to be pardoned if she confessed them.

235. I said to her, “I am going to my town tomorrow.”

A. I told her that she was going to her town the next day.

B. I told her if I was going to her town the next day.

C. I told her that I was going to my town the next day.

D. I told her if I was going to my town the next day.

236. I said to him, “Goodbye!”

A. I told him goodbye.

B. I asked him goodbye.

C. I wondered him goodbye.

D. I bade him goodbye.

237. I said to him, “How do you know this ?”

A. I asked him how I knew that.

B. I asked him that how he knew that.

C. I told him how I knew that.

D. I asked him how he knew that.

238. I said to him, “Where are you going?”

A. I asked him where he was going.

B. I asked him where is he going.

C. I told him, where are you going.

D. None of these.

239. I said to him, “Where have you lost the pen I brought for you yesterday ?

A. I asked him where he had lost the pen I had brought him yesterday.

B. I asked him where he had lost the pen I have brought for him the previous day.

C. I asked him where he had lost the pen I had brought for him the previous day.

D. I asked him where had he lost the pen I had brought him the previous day.

240. I said to him, “Why are you working so hard ?”

A. I asked him why he was working so hard.

B. I asked him why was he working so hard.

C. I asked him why he had been working so hard.

D. I asked him why had he been working so hard.

241. I said to him, “Why are you working so hard ?”

A. I asked him why he was working so hard.

B. I asked him why was he working so hard.

C. I asked him why he had been working so hard.

D. I asked him why had he been working so hard.

242. I said to him, “Will you take tea?”

A. I asked him if he would take tea.

B. I asked him if he should take tea.

C. I asked him if 1 would take tea.

D. I asked him if I should take tea.

243. I said to my brother, “Let us go to some hill station for a change.”

A. I suggested to my brother that they should go to some hill station for a change.

B. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change.

C. I suggested to my brother that let us go to some hill station for a change.

D. I suggested to my brother that let them go to some hill station for a change.

244. I said to my brother, “Let us go to some hill station for a change.”

A. I asked my brother to go to some hill station for a change.

B. I asked my brother if he would go to some hill station for a change.

C. I permitted my brother to go to some hill station for a change.

D. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change.

245. I said to my friend, “Good morning. Let us go for a picnic today.”

A. I told good morning to my friend and asked to go for a picnic that day.

B. I wished my friend good morning and proposed that we should go for a picnic that day.

C. I wished my friend good morning and proposed that they should go for a picnic that day.

D. I told morning to my friend and suggested to go for a picnic today.

246. I said to my friend, “Good Morning.Let us go for a picnic today.”

A. I told good morning to my friend and asked to go for a picnic that day.

B. I wished my friend good morning and proposed that we should go for a picnic that day.

C. I wished my friend good morning and proposed that they should go for a picnic that .day.

D. I told good morning to my friend and suggested to go for a picnic today.

247. I said to my mother, “I will certainly take you to Bangalore this week.”

A. I told my mother he would certainly take her to Bangalore that week.

B. I told my mother that I would certainly take her to Bangalore that week.

C. I told my mother that she would certainly take her to Bangalore that week.

D. I told to my mother that I would take you to Bangalore that week.

248. I said to my mother, “I will certainly take you to Bangalore this week.”

A. I told my mother he would certainly take her to Bangalore that week.

B. I told my mother that I would certainly take her to Bangalore that week.

C. I told my mother that she would certainly take her to Bangalore that week.

D. I told to my mother that I would take you to Bangalore that week.

249. I said to my servant, “Make haste.”

A. I asked my servant that why does he not make haste.

B. I asked my servant that make haste.

C. I ordered my servant to make haste.

D. I ordered my servant that it is good that he makes haste.

250. I said to my sister, “I brought you a doll yesterday.”

A. I told my sister that I brought you a doll the previous day.

B. I told my sister that I had brought her a doll the previous day.

C. I told my sister that I had brought her a doll yesterday.

D. I told my sister that I brought her a doll yesterday.

251. I said to my sister, “I brought you a doll yesterday.”

A. I told my sister that I brought you a doll the previous day.

B. I told my sister that I had brought her a doll the previous day.

C. I told my sister that I had brought her a doll yesterday.

D. I told my sister that I brought her a doll yesterday.

252. I said to Rekha, “Is your mother at home ?”

A. I told Rekha that her mother was at home.

B. I told Rekha whether her mother was at home.

C. I asked Rekha if her mother was at home.

D. I asked to Rekha whether her mother was at home.

253. I said, “Father, when will you buy me a motor cycle ?”

A. I asked my father when will he buy me a motor cycle.

B. I asked my father when he will buy me a motor cycle.

C. I asked my father when would he buy me a motor cycle.

D. I asked my father when he would buy me a motor cycle.

254. I said, “When it gets dark, light the lantern and hang it out.”

A. I said that when it got dark he light the lantern and hung it out.

B. I requested that when it got dark he may light the lantern and hang it out.

C. I said that when it got dark he should light the lantern and hung it out.

D. I said that when it got dark he should light the lantern and hang it out.

255. I told her, “It was raining last night when you left.”

A. I told her that it has been raining the night before when she left.

B. I told her that it had been raining last night when she had left.

C. I told her that it had been raining the previous night when she had left.

D. I told her that it was raining last night when she left.

256. I warned her that I could no longer tolerate her coming late.

A. I said to her, “You can no longer tolerate my coming late.”.

B. I said to her, “I can no longer tolerate your coming late.”.

C. I said to her, “He can no longer tolerate her coming late”.

D. I said to her, “I can no longer tolerate she coming late.”.

257. I warned her that I could no longer tolerate her coming late.

A. I said to her, “You can no longer tolerate my coming late.”

B. I said to her, “I can no longer tolerate your coming late.”

C. I said to her, “He can no longer tolerate her coming late.”

D. I said to her, “I can no longer tolerate her coming late.”

258. I wonder ______ we'll catch the bus ______ we'll take a taxiể.

A. if / and whether

B. whether / or that

C. if / or that

D. whether / or whether

259. I wondered how many discoveries went unheeded.

A. I said, “How many discoveries have gone unheeded?”.

B. I said, “How many discoveries went unheeded?”

C. I said, “Do discoveries go unheeded?”.

D. I said, “How many discoveries go unheeded?”.

260. I wondered ______ the right thing.

A. if I am doing

B. was I doing

C. am I doing

D. whether I was doing

261. Israt said to Irfat, “Let’s go to Puri for a change.”

A. Israt proposed to Irfat to go to Puri for a change.

B. Israt suggested to Irfat to go to Puri for a change.

C. Israt asked to Irfat to go to Puri for a change.

D. Israt proposed to Irfat that they should go to Puri for a change.

262. I’m going to meet my penpal for the first time tomorrow.

A. She said she was going to meet her penpal for the first time the next day.

B. She said she was going to meet my penpal for the first time tomorrow.

C. She said she was going to meet her penpal for the first time tomorrow.

D. None of these

263. Jacob said, “Have you read this book?”

A. Jacob asked me if I have read this book.

B. Jacob asked me if I had read that book.

C. Jacob asked me if I would read this book.

D. Jacob asked me if I had been reading this book.

264. Jagdish said, “We passed by a beautiful lake when we went on a trip to Goa.”

A. Jagdish said that they passed by a beautiful lake when they had gone on a trip to Goa.

B. Jagdish said that they had passed by a beautiful lake when they went on a trip to Goa.

C. Jagdish said that they had passed by a beautiful lake when they had gone on a trip to .Goa.

D. Jagdish said they passed by a beautiful lake when they went on a trip to Goa.

265. James ______ him up when the bus reached the square.

A. told me wake

B. asked me to wake

C. said me to wake

D. requested me waking

266. Jeff wanted to know ______ .

A. that why were his friends laughing

B. why were his friends laughing

C. why his friends were laughing

D. the reason why his friends laughing

267. Jen said, “I like drawing sketches.”

A. Jen said that she likes drawing sketches.

B. Jen said that she has liked drawing sketches.

C. Jen said that she liked to drawing sketches.

D. Jen said that she liked drawing sketches.

268. Jeremy asked Tina “do you love me?”.

A. Jeremy asked Tina if she loved me.

B. Jeremy asked Tina if she loved him.

C. Jeremy asked Tina if she love me.

D. Jeremy asked Tina if she loves me.

269. Jim said," I work here everyday."

A. Jim said that he worked here yesterday.

B. Jim said that he worked there everyday.

C. Jim said that he worked here everyday.

D. Jim said that he worked everyday.

270. John asked me ______ in English.

A. what does this word mean

B. what that word means

C. what did this word mean

D. what that word meant

271. John asked me ______ interested in any kind of sports.

A. if I were

B. if were I

C. if was I

D. if I was

272. John asked me ______ that film the night before.

A. that I saw

B. had I seen

C. if I had

D. if had I seen

273. John often says he ______ boxing because it ______ a cruel sport.

A. does not like / is

B. did not like / were

C. not liked / had been

D. had not liked / was

274. John said that Sarah had completed the course.

A. John said, “Sarah was completing the course.”

B. John said, “Sarah has completed the course.”

C. John said, “Sarah completed the course.”

D. John said, “Sarah is completing the course.”

275. John said, “How long will it take to travel from Germany to South Africa?”

A. John asked how long it will take to travel from Germany to South Africa.

B. John asked how long would it take to travel from Germany to South Africa.

C. John asked how long it would take to travel from Germany to South Africa.

D. John was asking how long must it take to travel from Germany to South Africa.

276. John said," My friend may come tonight."

A. John said that his friend might come tonight.

B. John said that his friend might come that night.

C. John said that his friend might go that night.

D. John said that his friend might go tonight.

277. John’s father reminded him to take his umbrella.

A. John’s father said, “Remember your umbrella John ?”

B. “Here, is your umbrella John” said his father.

C. “Are you going to take your umbrella or not ?” said John to his father.

D. “Don’t forget to take your umbrella, John” said his father.

278. Joseph said, “Alas! These are difficult times.”

A. Joseph said that those were difficult times.

B. Joseph said it would have been difficult times.

C. Joseph sighed with sorrow that those were difficult times.

D. Joseph exclaimed that those were difficult times.

279. Julia said that she ______ there at noon.

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

280. Julia said, “I can not attend your wedding.”

A. Julia said that she might not attend our wedding.

B. Julia said that she could not attend our wedding.

C. Julia said that she can not attend our wedding.

D. Julia said that she wished she could attend our wedding.

281. June said," It is my car."

A. June said that it is my car.

B. June said that it is her car.

C. June said that it was my car.

D. June said that it was her car.

282. Kausalya said to Rama, " Do not desire, O my child, to possess the stars, because they are thousands of miles off.”

A. Kaushalya forbade her child Rama to desire to possess the stars because they were .thousands of miles off.

B. Kaushalya requested her child Rama to desire to possess the stars because they were .thousands of miles off.

C. Kaushalya ordered her child Rama to not desire to possess the stars because they were .thousands of miles off.

D. Kaushalya said to her child Rama not to desire to possess the stars because they were .thousands of miles off.

283. Kavitha said, “I saw the photograph.”

A. Kavitha told that she saw the photograph.

B. Kavitha said that she had seen the photograph.

C. Kavitha said that the photograph was seen by her.

D. Kavitha said that she has seen the photograph.

284. Keshav said that he had been watching a movie.

A. Keshav said, “I have watched this movie.”

B. Keshav sai“I would be watching a movie.”

C. Keshav said, “I should watch a movie.”

D. Keshav said, “I have been watching a movie.”

285. Keshav said, “Rita is busy right now.”

A. Keshav said Rita was busy.

B. Keshav informed that Rita was busy then.

C. Keshav said Rita had been busy.

D. Keshav informed that Rita is busy.

286. Kiara said that she had been planning for that for a while.

A. Kiara said, “I had a plan for this for a while.”

B. Kiara said, “I have planned for this for a while.”

C. Kiara said, “I have been planning for this for a while.”

D. Kiara said, “I planned this for a while.”

287. Kiran asked me, “Did you see the cricket match on television last night ?”

A. Kiran asked me whether I saw the cricket match on television the earlier night.

B. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night.

C. Kiran asked me did I see the cricket match on television last night.

D. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television last night.

288. Kiran said to me, “Did you see the cricket match on television last night?

A. Kiran asked me if I saw the cricket match on television the earlier night.

B. Kiran asked me if I had seen the cricket match on television the previous night.

C. Kiran asked me did I see the cricket match on television last night.

D. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television last night.

289. Laura said she had worked on the assignment since ______ .

A. yesterday

B. two days ago

C. the day before

D. the next day

290. Lisa said that she would be travelling the following day.

A. Lisa sai“I would travel tomorrow.”

B. Lisa said, “I will be travelling tomorrow.”

C. Lisa said, “I shall be travelling the next day.”

D. Lisa said, “I may travel tomorrow.”

291. Manna said to Rohan, “Have you sat in a trolley bus before ?”

A. Manna asked Rohan whether he had sat in a trolley bus earlier.

B. Manna asked Rohan had he sat in a trolley bus before.

C. Manna asked Rohan-if he sat on a trolley bus before.

D. Manna asked Rohan if he has ever sat in a trolley bus.

292. Maria said, “Please lend me a pen.”

A. Maria ordered me to lend a pen.

B. Maria begged me to lend her a pen.

C. Maria asked if I could lend her pen.

D. Maria requested me to lend her a pen.

293. Mary says," I am coming here."

A. Mary says that she is coming there.

B. Mary says that she is coming here.

C. Mary says that she was coming there.

D. Mary says that she was coming here.

294. Meera said, “It’s time. I must go now.”

A. Meera said that it is time and she should leave.

B. Meera said that it was time and she had to go then.

C. Meera said that it was time to go then.

D. Meera said it is time and she may go.

295. Mini said to me, “I have bought this flat for my mother.”

A. Mini told that she had bought that flat for her mother.

B. Mini said that she bought that flat for her mother.

C. Mini said she has bought that flat for her mother.

D. Mini told me that she had bought that flat for her mother.

296. Miss white said to him, "Why are you so late? Did your car have a flat tire?".

A. Miss White told him why was he so late and did your car have a flat tire.

B. Miss White asked him why was he so late and did your car has a flat tire.

C. Miss White asked him why he was so late and if your car have a flat tire.

D. Miss White asked him why he was so late and whether his car had a flat tire.

297. Mitali said, “Let it rain even so hard. I will go the college today.”

A. Mitali said that if it rain hard she would go college that day.

B. Mitali asked that if it rained hard she would go college today.

C. Mitali said that even if it rained hard she would go college that day.

D. Mitali wish that if it rain hard she would not go college that day.

298. Mohan said to his sister, “Please don’t disturb me.”

A. Mohan requested his sister not to disturb him.

B. Mohan ordered his sister not to disturb him.

C. Mohan asked his sister not to disturbed him.

D. Mohan advised his sister not to disturb him.

299. Mother asked me “ don't waste your time for play”

A. Mother asked me to waste my time for play.

B. Mother asked me to not waste my time for play.

C. Mother asked me not to waste my time for play.

D. Mother asked me to waste her time for play.

300. Mother said, “Gaurav, you will be eligible for voting when you are 18.”

A. Mother told Gaurav he would be eligible for voting when he was 18.

B. Mother told Gaurav that he could vote only after 18.

C. Mother told Gaurav you will be eligible for voting when you are 18.

D. Mother told Gaurav that he would be eligible for voting when he would be 18.

301. Moti asked Gangu whether the latter was in his senses.

A. “Gangu, have you lost your senses ?” asked Moti.

B. “Gangu, are you in your senses ?” asked Moti.

C. “Are you senseless Gangu ?” asked Moti.

D. “Hey Gangu, are you in your senses now ?” asked Moti.

302. Mr Hawk told me that he would give me his answer the ______ day.

A. previous

B. following

C. before

D. last

303. Mr. Brown said, “I watched TV last night.” => Mr. Brown said that he ______ TV the night before.

A. was watching

B. watched

C. had watched

D. has watched

304. Mr. Gupta said that he was busy that weekend.

A. Mr Gupta said, “I am busy that weekend.”

B. Mr. Gupta said, “I am busy this weekend.”

C. Mr. Gupta said, “I would be busy this weekend.”

D. Mr. Gupta said, “I would be busy that weekend.”

305. Mr. Steven said that that explanation was easier.

A. Mr. Steven said, “That explanation is easier!”

B. Mr. Steven said, “This explanation was easier.”

C. Mr. Steven said, “This explanation could be easier.”

D. Mr. Steven said, “This explanation is easier.”

306. Mrs. Shankar said, “I know what it is to be depressed.”

A. Mrs. Shankar knows what it is to be depressed.

B. Mrs. Shankar is depressed she said.

C. Mrs. Shankar said that she was knowing what it was to be depressed.

D. Mrs. Shankar said that she knew what it was to be depressed.

307. Ms. Nita said, “Reschedule the meeting to next Monday.”

A. Ms. Nita asked to reschedule the meeting to the following Monday.

B. Ms. Nita asked for the meeting to be rescheduled to the next Monday.

C. Ms. Nita said to reschedule the meeting for Monday.

D. Ms. Nita asked for the rescheduling of the meeting for the following Monday.

308. Mukta said to Puneet, “My mother is a good cook.”

A. Mukta told Puneet that her mother was a good cook.

B. Mukta told Puneet that my mother was a good cook.

C. Mukta told to Puneet that her mother is a good cook.

D. Mukta asked Puneet that her mother is a good cook.

309. Mukta said to Puneet, “My mother is a good cook.”

A. Mukta told Puneet that her mother was a good cook.

B. Mukta told Puneet that my mother was a good cook.

C. Mukta told to Puneet that her mother is a good cook.

D. Mukta asked Puneet that her mother is a good cook.

310. My cousin said, “My room-mate snored throughout the night.”

A. My cousin said that her room-mate had snored throughout the night.

B. My cousin told me that her room-mate snored throughout the night.

C. My cousin complained to me that her roommate is snoring throughout the night.

D. My cousin felt that her room-mate may be snoring throughout the night.

311. My father once said to me, “If I can’t trust my people, then I don’t want to be doing this.”

A. His father once told him that if he couldn’t trust his people then he didn’t want to .be doing that.

B. My father once told me that if he couldn’t trust his people then he didn’t want to be .doing that.

C. My father once told me that if he couldn’t trust my people then he didn’t want to be .doing that.

D. My father once told me that if he couldn’t trust his people then he didn’t want to be .doing this.

312. My father said to me, “Bravo! You have done well.”

A. My father applauded me saying that I had done well.

B. My father applauded me saying that I have done well.

C. My father applauded me saying that I did well.

D. My father applauded me saying that you had done well.

313. My friend said to me, “Has your father returned from Kolkata ?”

A. My friend said to me that my father has returned from Kolkata.

B. My friend asked me if my father had returned from Kolkata.

C. My friend told me that his father had returned from Kolkata.

D. My friend inquired me that if father had returned from Kolkata.

314. My friend said “I am leaving today.”

A. My friend said that he is leaving today.

B. My friend said that he was leaving today.

C. My friend said that he leaves today.

D. My friend said that he was leaving that day.

315. My friend said, “I am leaving today.”

A. My friend said that he is leaving today.

B. My friend said that he was leaving today.

C. My friend said that he leaves today.

D. My friend said that he was leaving that day.

316. My friend said, “I bought the tickets yesterday.”

A. My friend had bought the tickets yesterday.

B. My friend wanted to buy the tickets yesterday.

C. My friend told me to buy the tickets.

D. My friend said that he had bought the tickets the previous day.

317. My friend said, “I bought the tickets yesterday.”

A. My friend had bought the tickets yesterday.

B. My friend wanted to buy the tickets yesterday.

C. My friend told me to buy the tickets.

D. My friend said that he had bought the tickets the previous day.

318. My mother said to me, “Who is your best friend?”

A. My mother questioned me as to who my best friend was.

B. My mother asked me who was my best friend.

C. My mother asked me who my best friend was.

D. My mother asked me who my best friend is.

319. My mother said, “Please go to the shop.”

A. My mother told me to please go to the shop.

B. My mother requested me to go to the shop.

C. My mother requested me going to the shop.

D. My mother asked me to be going to the shop.

320. My Principal told me, “Don’t conduct any test tomorrow.”

A. My Principal told me not to conduct any test tomorrow.

B. My Principal told me not to conduct any test tomorrow.

C. My Principal ordered me don’t conduct any test.

D. My Principal ordered me not to conduct any test the next day.

321. Nam wanted to know what time ______ .

A. the movie began

B. the movie begins

C. does the movie begin

D. did the movie begin

322. Nan said," I have finished my homework.”.

A. Nan said that she had finished her homework."

B. Nan said that she had finished my homework."

C. Nan said that she has finished her homework."

D. Nan said that she has finished my homework."

323. Nancy said, “I may leave tomorrow.”

A. Nancy said that she might leave the next day.

B. Nancy said that she might leave tomorrow.

C. Nancy asked if she should leave the next day.

D. Nancy informed me to leave tomorrow.

324. Nandita said to Nitin, “Can you solve this sum?"

A. Nandita asked Nitin if could he solve this sum.

B. Nandita asked Nitin if could he solve that sum.

C. Nandita asked Nitin if he could solve this sum.

D. Nandita asked Nitin if he could solve that sum.

325. Natasha pleaded to her mother to let her buy a black dress.

A. Natasha pleaded to her mother, “Let me buy a black dress.”

B. Natasha pleaded to her mother, “Let us buy a black dress.”

C. Natasha pleaded to her mother, “I need to buy a black dress.”

D. Natasha pleaded to her mother, “We should a balck dress.”

326. Nitin said, “What a pleasant atmosphere this place has!”

A. Nitin exclaimed with joy that that place was a pleasant atmosphere.

B. Nitin exclaimed with joy that was a pleasant atmosphere in that place.

C. Nitin exclaimed with joy that that place had a pleasant atmosphere.

D. Nitin exclaimed with joy that what a pleasant atmosphere that place had.

327. Omar said, “I had always wanted to be a teacher.”

A. Omar said that he had always wanted to be a teacher.

B. Omar said that he had had always wanted to be a teacher.

C. Omar said that he have always wanted to be teacher.

D. Omar said that he wanted to be a teacher ever since.

328. Our teacher said to us, “I am not going to tolerate your nonsense anymore.”

A. Our teacher warned us that she is not going to tolerate our nonsense anymore.

B. Our teacher warned us that she was not going to tolerate our nonsense anymore.

C. Our teacher told us that she was not going to be tolerate our nonsense anymore.

D. Our teacher said that she was not going to tolerate our nonsense anymore.

329. Paul asked her, “Have you got 20 pounds?” => Paul asked her ______ 20 pounds.

A. if she got

B. if she had got

C. whether she got

D. whether had she got

330. Pawan said to me, "If I hear any news, I'll phone you."

A. Pawan told me that if he heard any news, he will phone me.

B. Pawan told me that if he will hear my news, he will phone me.

C. Pawan told me that if he had heard any news, he would phone me.

D. Pawan told me that if he heard any news, he would phone me.

331. Pawan said to me, “If I hear any news, I’ll phone you.”

A. Pawan told me that if he heard any news, he will phone me.

B. Pawan told me that if he will hear any news, he will phone me.

C. Pawan told me if he had heard any news, he would phone me.

D. Pawan told me that if he heard any news, he would phone me.

332. Pawan said to me, “If I hear any news, I’ll phone you.”

A. Pawan told me that if he heard any news, he will phone me.

B. Pawan told me that if he will hear any news, he will phone me.

C. Pawan told me if he had heard any news, he would phone me.

D. Pawan told me that if he heard any news, he would phone me.

333. Peter said that he would definitely come.

A. Peter asked, “Should I come?”

B. Peter said, “I will definitely come.”

C. Peter said, “I would definitely go.”

D. Peter said, “I shall go.”

334. Philip said, “I was playing football.”

A. Philip said that he was playing football.

B. Philip said that he would be playing football.

C. Philip said that he had been playing football.

D. Philip said that he plays football.

335. Pinki said to Gaurav, “Will you help me in my work just now ?”

A. Pinki asked Gaurav if he would help her in her work just then.

B. Pinki questioned to Gaurav that will you help me in my work just now.

C. Pinki told Gaurav whether he will help her in her work just now.

D. Pinki asked to Gaurav that will he help her in her work just now.

336. Pooja said, “Ridhi, do you want another cake?”

A. Pooja asked Ridhi do you want another cake.

B. Pooja asked Ridhi if she wanted another cake.

C. Pooja said to Ridhi you wanted another cake.

D. Pooja said if you wanted another cake.

337. Priyanka said, “Alas! I am ruined”.

A. Priyanka exclaimed with sorrow that she was ruined.

B. Priyanka told that she was ruined.

C. Priyanka exclaimed with sorrow that she has been ruined.

D. Priyanka exclaimed with applause that she was ruined.

338. Pt. Nehru said to the people, “Friends, here I thank you all.”

A. Pt. Nehru said that to people, Friends there I thanks to all.

B. Pt. Nehru thanked the people and friends.

C. Pt. Nehru addressed the people as friends and said that there he thanked them all.

D. Pt. Nehru addressed the people by saying friends and said there he thanked them all.

339. Rahul asked me, “Did you post my letter?”

A. Rahul asked me if I do post your letter.

B. Rahul asked me if I posted your letter.

C. Rahul asked me if I posted the letter.

D. Rahul asked me if I had posted his letter.

340. Rahul said, “I will do it now or never”.

A. Rahul said that he will do it now or never.

B. Rahul said that he will now or never do it.

C. Rahul said that he would do it then or never.

D. Rahul said that he would now or never do it.

341. Rahul said, “I will manage hereafter.”

A. Rahul said that he would manage hereafter.

B. Rahul said that he will manage thereafter.

C. Rahul said that he would manage thereafter.

D. Rahul said that he will manage hereafter.

342. Raj said, “Yes, I made a mistake."

A. Raj admitted that he had made a mistake.

B. Raj told that he made a mistake.

C. Raj told that he had made a mistake.

D. Raj told that I had made a mistake.

343. Rajesh said, “I bought a car yesterday.”

A. Rajesh said that I have bought a car the previous day.

B. Rajesh told that he had bought a car yesterday.

C. Rajesh said that he bought a car the previous day.

D. Rajesh said that he had bought a car the previous day.

344. Ram asked Krishna, “Where are you going today?”

A. Ram asked Krishna where he was going that day.

B. Ram asked Krishna as to where he was going on the previous day.

C. Ram asked Krishna where was he going the next day.

D. Ram asked Krishna where was he going the day before.

345. Ram said to Sita, “Are you going away today ?”

A. Ram told Sita that where she was going.

B. Ram asked Sita if she was going away that day.

C. Ram begged Sita whether she was going away that day.

D. Ram asked Sita, was she going away that day.

346. Ramu said, “I saw a lion in the forest.”

A. Ramu said that he had seen a lion in the forest.

B. Ramu saw a lion in the forest.

C. Ramu said he saw a lion in the forest.

D. None of the above.

347. Ramu said, “My master is planning to build a huge house in Khandala.”

A. Ramu said that his master planned to build a huge house in Khandala.

B. Ramu said that his master is planning to build a huge house in Khandala.

C. Ramu said that his master’s plan is to build a huge house in Khandala.

D. Ramu said that his master was planning to build a huge house in Khandala.

348. Ranjan said, “You can not park here!”

A. Rajan said that I may not park here.

B. Ranjan said to me that I was unable to park there.

C. Ranajn exclaimed that I couldn’t park there.

D. Ranjan forbade me to park there.

349. Ravi said that he had taught till eighth grade.

A. Ravi said, “I teach till eight grade.”

B. Ravi said, “I would have taught till eight grade.”

C. Ravi said, “I have taught till eighth grade.”

D. Ravi said, “I had taught till eighth grade.”

350. Ravi said to Reena, “Will you accompany me ?”

A. Ravi enquired if Reena will accompany him.

B. Ravi asked Reena if she would accompany him.

C. Ravi asked to Reena whether she would accompany him.

D. Ravi said whether Reena would accompany him.

351. Ravi said, “The concert ended yesterday.”

A. Ravi said that the concert had ended yesterday.

B. Ravi said that the concert ended the day before.

C. Ravi said that the concert had ended the previous day.

D. Ravi said that the concert ended already.

352. Richard said, “I must attend the meeting.”

A. Richard said that he had to attend the meeting.

B. Richard said that it was must that he attend the meeting.

C. Richard said if he must attend the meeting.

D. Richard said that he would attend the meeting.

353. Rishabh exclaimed with grief that his friend had died.

A. Rishabh said, “Alas! He dies.”

B. Rishabh said, “Alas! My friend died.”

C. Rishabh said, “Oh! My friend died.”

D. Rishabh said, “Oh! Ah! My friend died.”

354. Rita said to me, “Will you lend me this classic ?”

A. Rita asked me if I would lend her that classic.

B. Rita asked me if she would lend me that classic.

C. Rita asked me if I will lend her that classic.

D. Rita asked me would I lend her that classic ?

355. Ruby requested me to lend her Rs. 1000 the next day.

A. Ruby said to me, “Please lend me Rs. 1000 the next day.”.

B. Ruby said to me, “Please lend her Rs. 1000 the next day.”.

C. Ruby said to me, “Please lend her Rs. 1000 tomorrow.”.

D. Ruby said to me, “Please lend me Rs. 1000 tomorrow.”.

356. Samuel exclaimed with joy that they had won.

A. Samuel said, “Alas! We have won.”

B. Samuel said, “We have won.”

C. Samuel said, “Hurrah! We have won.”

D. Samuel said, “We did win.”

357. Satish said to me, “I am very happy here”.

A. Satish told he is very happy here.

B. Satish told me that he was very happy there.

C. Satish was very happy there.

D. None of the above.

358. Seeta said to me, “Can you give me your pen ?”

A. Seeta asked me can I give her my pen.

B. Seeta asked me if I can give me your pen.

C. Seeta asked me if I could give her my pen.

D. Seeta asked me if I gave her my pen.

359. She announced that they had selected Pradeep as their leader.

A. She said, “Pradeep is our leader.”.

B. She announced, “We have selected Pradeep as our leader.”.

C. She announced, “Let us select Pradeep as our leader.”.

D. She declared, “Pradeep had been selected as our leader.”.

360. She asked her brother if he could give her some money then.

A. She said to her brother, “Could I give you some money now ?”

B. She said to her brother, “Can you give me some money then ?”

C. She said to her brother, “Can you give me some money now ?”

D. She asked her brother, “Give me some money now.”

361. She asked me "How high is the church?"

A. She asked me how high the church was.

B. She asked me how high is the church.

C. She asked me how high the church had been.

D. She asked me how high the church is.

362. She asked me where I ______ from.

A. come

B. coming

C. to come

D. came

363. She asked me ______ the seat ______ or not.

A. if / had occupied

B. whether / was occupied

C. if / has been occupied

D. whether / occupied

364. She asked whether Jessica would arrive the following week.

A. She said, “Would Jessica be arriving next week?”

B. She said, “Would Jessica arrive the next week?”

C. She said, “Will Jessica be arriving the next week?”

D. She said, “Will Jessica arrive the next week?”

365. She asked, "will you go to night?"

A. She asked me if I will go that night.

B. She asked me if I would go that night.

C. She asked me if will I go night.

D. She asked me would I go that night.

366. She exclaimed with joy that that was her birthday party.

A. She said, “It is my birthday party.”

B. She said, “On! It is my birthday party.”

C. She said, “I have been waiting for my birthday party.”

D. She said, “Yay! It is my birthday party.”

367. She exclaimed, “I’m afraid we are rather late !”

A. She exclaimed that they were frightened of being late.

B. She exclaimed that she was afraid that they were rather late.

C. She shouted that they were scared that they would be late.

D. She screamed that she was worried that they would all be late.

368. She informed me that he had met with a road accident.

A. She said to me, “He met with a road accident.”

B. She said to me, “Alas! He meets with a road accident.”

C. She said to me, “Has he met with a road accident?”

D. She said to me, “He did meet with a road accident.”

369. She requested the boys to listen to what she was saying.

A. She said to the boys, “Please listen to what I am saying.”.

B. I said to the boys, “Listen to what I am saying.”.

C. She said, “Boys, listen to what I was saying.”.

D. She said, “I requested you to listen to what I am saying.”.

370. She said he had had some work to complete.

A. She said, “He has some work to complete.”

B. She said, “He had been having some work to complete.”

C. She said, “He had some work to complete.”

D. She said, “He has been having some work to complete.”

371. She said I ______ an angel.

A. am

B. was

C. were

D. have been

372. She said that she exercises daily.

A. She said, “I exercise daily.”

B. She said, “I would exercise daily.”

C. She said, “I exercises daily.”

D. She said, “I exercised daily.”

373. She said that she really liked the furniture.

A. “She really liked this furniture,”she said.

B. She had really liked this furniture,” she said.

C. “I really like this furniture,” she said.

D. “I have really liked this furniture,” she said.

374. She said to him, “It is good to see you!”

A. She exclaimed that it was good to see him.

B. She exclaimed that she was happy to see him.

C. She exclaimed that it is good to see him.

D. She exclaimed that it was good to see me.

375. She said to him, “Who are you ? Who are you looking for ?”

A. She asked him who he was and who he was looking for.

B. She questioned him who he was and who was he looking for.

C. She asked him who was he and who was he looking for.

D. She asked him who are you and who are you looking for.

376. She said to him, “Why don’t you go today ?”

A. She said to him that why he don’t go today.

B. She asked him if he was going that day.

C. She asked him why he did not go today.

D. She asked him why he did not go that day.

377. She said to me, “I took breakfast in the morning.”

A. She told me that she took breakfast in the morning.

B. She told me that she had taken breakfast in the morning.

C. She told me that she has taken breakfast in the morning.

D. She said to me that she was taking breakfast in the morning.

378. She said to me, “Open the window.”

A. She told me open the window.

B. She ordered me to open the window.

C. She said open the window.

D. None of these.

379. She said to me, “What can I do for you ?”

A. She asked me what she could do for me.

B. She asked me what can she do for me.

C. She asked me what she can do for me.

D. She asked me whether she can do anything for me.

380. She said to me, “What can I do for you ?”

A. She asked me what she could do for me.

B. She asked me what can she do for me.

C. She asked me what she can do for me.

D. She asked me whether she can do anything for me.

381. She said to me," I can sleep alone."

A. She said to me that she can sleep alone."

B. She told me that she can sleep alone."

C. She said to me that she could sleep alone."

D. She told me that she could sleep alone."

382. She said to Mohan, “Let us go home.”

A. She suggested to Mohan that we should go home.

B. She suggested to Mohan that they will go home.

C. She suggested to Mohan that they would go home.

D. She suggested to Mohan that they should go home.

383. She said to Rita, “Please help me with my homework.”

A. She requested Rita to help her in her homework.

B. Rita requested her to help her with her homework.

C. She requested Rita to help her with her homework.

D. She requested Rita to help her homework.

384. She said to the girl, “Did you do this ?”

A. She asked the girl that she did that.

B. She asked the girl if she did that.

C. She asked the girl if she had done that.

D. She told the girl that she had done that.

385. She said “You can leave the books here.”

A. She said that they can leave the books there.

B. She said that they could leave the books there.

C. She said that they can leave the books here.

D. She said that they could leave the books here.

386. She said, "Don't tease me, John"

A. She said not to tease me to John.

B. She said John not to tease me.

C. She told John not to tease her.

D. She told John do not tease her

387. She said, “Bring a glass of water, please.”

A. She commands me to bring a glass of water.

B. She requested me to bring a glass of water.

C. She asked me to brought a glass of water.

D. She ordered me to bring her a glass of water.

388. She said, “How ugly I look in this dress!”

A. She said that how ugly she was looking in that dress.

B. She exclaimed how ugly she looked in that dress.

C. She expressed how ugly she looked in that dress.

D. She exclaimed that she looked very ugly in that dress.

389. She said, “How ugly I look in this dress!”

A. She said that how ugly she was looking in that dress.

B. She exclaimed how ugly she looked in that dress.

C. She expressed how ugly she looked in that dress.

D. She exclaimed that she looked very ugly in that dress.

390. She said, “I saw Mohan with my sister.”

A. She told that she saw Mohan with his sister.

B. She said that she had seen Mohan with her sister.

C. She regretted that she had never seen Mohan with his sister.

D. She admitted that Mohan loved his sister.

391. She said, “I shall try to bring you the books tomorrow.”

A. She said that she would try to bring me the books tomorrow.

B. She said that she should try to bring me the books tomorrow.

C. She said that she should try to bring me the books the next day.

D. She said that she would try to bring me the books the next day.

392. She said, “I’ll give you Rs. 100/- to keep your mouth shut.”

A. She said that she would give him Rs. 100/- to keep his mouth shut.

B. She offered him Rs. 100/- to keep his mouth shut.

C. She suggested to him that she would give him Rs. 100/- to keep his mouth shut.

D. She proposed that she would give him Rs. 100/- to keep his mouth shut.

393. She said, “I’m afraid we are rather late!”

A. She exclaimed that they were frightened of being late.

B. She exclaimed that she was afraid that they were rather late.

C. She shouted that they were scared that they would be late.

D. She screamed that she was worried that they would all be late.

394. She said, “Madam, I have a TV set.”

A. She told that she had a TV set.

B. She informed that she has a TV set.

C. She said respectfully that she had a TV set.

D. She told madam that she is having a TV set.

395. She said, “Shut the door!”

A. She asked me whether I would shut the door.

B. She ordered me to shut the door.

C. She said that I should shut the door.

D. She shouted and said to shut the door.

396. She said, “They will be leaving soon.”

A. She said that they would leave soon.

B. She said that they are leaving.

C. She said that they would be leaving soon.

D. She said that they will leave soon.

397. She said, “What a beautiful view!”

A. She said that the view was beautiful.

B. She exclaimed that the view is beautiful.

C. She exclaimed with joy and said that the view was beautiful.

D. She exclaimed that the view was beautiful.

398. She said, “When I was a child, I wasn’t afraid of ghosts”.

A. She said that when she was a child she wasn’t not afraid of ghosts.

B. She said that when she was a child she hadn’t been afraid of ghosts.

C. She said that when she was a child she wasn’t afraid of ghosts.

D. She said that when she had been a child she wasn’t afraid of ghosts.

399. She said, “You can leave the books here”.

A. She said that they can leave the books there.

B. She said that they could leave the books there.

C. She said that they can leave the books here.

D. She said that they could leave the books here.

400. She said, “You have been late. Everybody’s here already.”

A. She said that I had been late and everybody was there already.

B. She said that I was late and that everyone was there already.

C. She said I got late so that everybody was there already.

D. She said that I am late and everybody got there already.

426. The commander said to the army, “March forward”.

A. The commander asked the army march forward.

B. The commander ordered the army to march forward.

C. The commander requested the army to go forward.

D. The army requested the commander to march.

427. The commander said to the army, “March forward”.

A. The commander asked the army march forward.

B. The commander ordered the army to march forward.

C. The commander requested the army to go forward.

D. The army requested the commander to march.

428. The dealer said, “Either make your purchases or walk out of my shop.”

A. The dealer told the customer that he would either make his purchases or walk out of his shop.

B. The dealer ordered the customer to make his purchases and walk out of his shop.

C. The dealer told the customer that he should either make his purchases or walk out of his shop.

D. The dealer requested the customer to make his purchases or walk out of his shop.

429. The doctor asked whether he had shown any recovery.

A. The doctor said, “Is he showing any recovery?”

B. The doctor said, “Has he shown any recovery?”

C. The doctor said, “He has shown recovery.”

D. The doctor said, “Is he recovered?”

430. The doctor said to the patient, “Take complete rest.”

A. The doctor told to the patient that take complete rest.

B. The doctor advised the patient to take complete rest.

C. The doctor suggested the patient to take complete rest.

D. The doctor asked the patient take complete rest.

431. The driver said, “Do you want to halt for a while?”

A. The driver said if we wanted a halt for a while.

B. The driver asked if we want to halt for a while.

C. The driver asks if we wanted to halt for a while.

D. The driver asked if we wanted to halt for a while.

432. The dwarf said to her, “Promise me that when you are a queen you will give me your first-born child."

A. The draft advised her to promised that when she was a queen she would give him her .first born child.

B. The draft requested her to promise that when she had been a queen she would give him .her first born child.

C. The draft requested her to promise that when she is a queen she would give him her .first born child.

D. The draft asked her to promise him that when she was a queen she would give him her .first born child.

433. The farmer said, “I didn’t see her.” => The farmer said ______ her. .

A. he had seen

B. I hadn’t seen

C. she didn’t see

D. he hadn’t seen

434. The father warned his son that he should be beware of him.

A. The father warned his son, “Beware of him !”.

B. The father warned his son, “Watch that chap !”.

C. The father warned his son, “Be careful about him.”.

D. The father warned his son, “Don’t fall into the trap.”.

435. The guard asked, “Who are you?”

A. The guard asked who he was.

B. The guard asked me who he was.

C. The guard asks me who he was.

D. The guard asked who I was.

436. The head said to the staff that they had thought of a solution.

A. The head said, “We have a solution.”

B. The head said to the staff, “We have thought of a solution!”

C. The head said to the staff, “We have thought of a solution.”

D. The head said, “We have been thinking of a solution.”

437. The host asked Peter ______ tea or coffee.

A. whether he preferred

B. that he preferred

C. did he prefer

D. if he prefers

438. The interviewer asked me what experience ______ for the job.

A. do you get

B. did I get

C. I got

D. you got

439. The kids yelled in a loud voice, “We love our family.”

A. The kids yelled loudly that they love our family.

B. The kids yelled in a loud voice that they loved their family.

C. The kids yelled in a loud voice that they loved our family.

D. The kids were shouting loudly that they loved their family.

440. The King ordered that they should celebrate their victory.

A. The King said, “One should celebrate their victory.”

B. The King said, “We should celebrate our victory.”

C. The King said, “I order everyone to celebrate.”

D. The King said, “We may celebrate.”

441. The king said to his man, “Put the man in prison.”

A. The king implored his men to put the man in prison.

B. The king commanded his men to put the man in prison.

C. The king requested his men to put the man in prison.

D. The king informed his men to put the man in prison.

442. The lady said that they had been witnessing the programme.

A. The lady said, “We were witnessing the programme.”.

B. The lady says, “We are witnessing the programme.”.

C. The lady said, “We witnessed the programme.”.

D. The lady says, “We had witnessed the programme.”.

443. The lady said to the servant, “If you don’t wash the clothes properly, I will dismiss you.”

A. The lady warned the servant that she would dismiss her if she didn’t wash the clothes properly.

B. The lady told the servant that she would dismiss her on the event of bad work.

C. The lady cautioned the servant that she must wash the clothes properly.

D. The lady advised the servant to wash the clothes properly.

444. The landlord said, “You should leave if you can not pay the rent.”

A. The landlord asks me to leave if I didn’t pay the rent.

B. The landlord warned me to leave if I couldn’t pay the rent.

C. The landlord asked me to leave if I would not be paying the rent.

D. The landlord asked me to leave or pay the rent.

445. The lawyer said to his client, “We will win the case.”

A. The lawyer told to his client that they would win the case.

B. The lawyer said that the client would win the case.

C. The lawyer told the client that they should win the case.

D. The lawyer told the client that they would win the case.

446. The lawyer said, “The law always believes in the evidence.”

A. The lawyer said that the law always believed in the evidence.

B. The lawyer said that the law should always believe in the evidence.

C. The lawyer said that the law always believes in the evidence.

D. The lawyer said that the law has always believed in the evidence.

447. The maid said, “I gave them the address.”

A. The maid asked whether she should have given the address to them.

B. The maid informed me that she had given the address to them.

C. The maid said that she would give them the address.

D. The maid said to give the address to them.

448. The manager said to me, “Do you want to open an account?”

A. The manager told me if I wanted to open an account.

B. The manager asked me I wanted to open an account.

C. The manager asked me if I wanted to open an account.

D. The manager asked me if I want to open an account.

449. The mother asked her son ______ .

A. where he has been

B. where he had been

C. where has he been

D. where had he been

450. The mother exclaimed admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly.

A. “You are a clever. That’s why you solved the puzzle quickly,” said the mother.

B. The mother said, “How cleverly you solved the puzzle.”

C. The mother said, “You solved the puzzle very quickly !”

D. “How clever of you to have solved the puzzle so quickly!”, said the mother.

451. The mother urged the child to come on the footpath.

A. The mother said to the child, “Come on the footpath.”

B. The mother said, “Come, child come. Come on the footpath.”

C. The mother said, “Please come on the footpath, child.”

D. The mother said to the child, “You should come on the footpath.”

452. The mother will say, “My daughter is going to school”.

A. The mother will say that her daughter is going to school.

B. The mother will say that her daughter will be going to school.

C. The mother would be saying that her daughter would be going to school.

D. The mother will say that her daughter will go to school.

453. The new student asked the old one, “Do you know my name ?”

A. The new student asked the old one if he knew his name.

B. The new student asked the old one that whether he knew his name.

C. The new student asked the old one did he know his name.

D. The new student asked the old one if he knows his name.

454. The new student asked the old one, “Do you know my name?”

A. The new student asked the old one if he knew his name.

B. The new student asked the old one that whether he knew his names.

C. The new student asked the old one did he know his name.

D. The new student asked the old one if he knows his name.

455. The old man of Latur said, “Alas! my only son is dead.”

A. The old man of Latur exclaimed with sorrow that his only son was dead.

B. The old man of Latur told with pain that his only son was dead.

C. The old man of Lature expressed with anguish that his only son was dead.

D. The old man of Latur sorrowfully narrated that his only son was dead.

456. The pilot said, “Please don’t panic but tighten your seat belts.”

A. The pilot told to the passengers that they should not panic but tighten the seat belts.

B. The pilot told the passengers to not panic but to tighten their seat belts instead.

C. The pilot told the passengers not to panic but to tighten your seat belts.

D. The pilot told the passengers not to panic but tighten their seat belts.

457. The players reported that the spectators were cheering while they were playing.

A. “The spectators have been cheering while we played.”, said the players.

B. “The spectators cheered while we were playing.”, said the players.

C. “The spectators were cheering while we were playing.”, said the players.

D. “The spectators played while we cheered.”, said the players.

458. The police officer said to us, "Where are you going?"

A. The police officer asked us where we were going?

B. The police officer asked us where were we going?

C. The police officer asked us where are we going?

D. The police officer asked us where we are going?

459. The police said to the thief, “Don’t move.”

A. The police ordered the thief not to move.

B. The police ordered the thief that he should not move.

C. The police told the thief that he did not move.

D. The police ordered to the thief to not move.

460. The policeman asked us ______ .

A. had any of us seen the accident happen

B. if had any of us seen the accident happen

C. whether any of us had seen the accident happen

D. that if any of us had seen the accident happen

461. The policeman said, “Don’t cross the speed limit.”

A. The policeman said not to cross the speed limit.

B. The policeman asked if I would cross the speed limit.

C. The policeman forbade me to cross the speed limit.

D. The policeman asks if I had crossed the speed limit.

462. The poor beggar said, “O God, have mercy on my soul”.

A. The poor beggar prayed to God to have mercy on his soul.

B. The poor beggar, invoking God, implored him to have mercy on his soul.

C. The poor beggar exclaimed that God, have mercy on his soul.

D. The poor beggar told God to have mercy on his soul.

463. The poor examinee said, “O God! take pity on me.”

A. The poor examinee prayed God to take pity on him.

B. The poor examinee, invoking God, implored him to take pity on him.

C. The poor examinee exclaimed that God take pity on him.

D. The poor examine asked God to take pity on him.

464. The priest said, “May God pardon this sinner!”

A. The priest prayed that God might pardon that sinner.

B. The priest prayed if God will pardon that sinner.

C. The priest said that God might pardon the sinner.

D. The priest prayed that God would pardon this sinner.

465. The Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace.

A. The Prime Minister said, “We shall not allow any one to disturb the peace.”.

B. The Prime Minister said, “We would not allow any one to disturb the peace.”.

C. The Prime Minister said, “No one will disturb the peace.”.

D. The Prime Minister said, “No one can disturb the peace.”.

466. The Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace.

A. The Prime Minister said, “We shall not allow any one to disturb the peace.”

B. The Prime Minister said, “We would not allow no one to disturb the peace.”

C. The Prime Minister said, “No one will disturb the peace.”

D. The Prime Minister said, “No one can disturb the peace.”

467. The Principal said to the peon, “Go away at once.”

A. The principal asked to the peon that he go away at once.

B. The principal ordered the peon to go away at once.

C. The principal said to the peon to go away at once.

D. The principal requested to the peon to go away at once.

468. The principal said, “Why didn’t you attend the flag hoisting ceremony, Anuj ?”

A. The principal asked Anuj why hadn’t he attended the flag hoisting ceremony.

B. The principal asked Anuj why he hadn’t attended the flag hoisting ceremony.

C. The principal asked Anuj why didn’t he attend the flag hoisting ceremony.

D. The principal asked Anuj why he didn’t attend the flag hoisting ceremony.

469. The Principal told us, “Wait here till I return.”

A. The Principal told us wait here till her return.

B. The Principal told us to wait there till he returned.

C. The Principal told us to wait there till I return.

D. The Principal told us please wait here till he returned.

470. The reporter confirmed that that news was fake.

A. The reporter said, “This news has been fake.”

B. The reporter said, “This news is fake.”

C. The reporter said, “The news was fake.”

D. The reporter said, “That news is fake.”

471. The reporter said, “We have been following the matter closely for a month.”

A. The reporter said that they had been following the matter closely for a month.

B. The reporter said that we had been following the matter closely for a month.

C. The reporter said that they have been following the matter closely for a month.

D. The reporter said that they has been following the matter closely for a month.

472. The salesman said, “Are you interested in the scheme?”

A. The salesman said that if I was interested in the scheme.

B. The salesman said that if I were interested in the scheme.

C. The salesman asks if I am interested in the scheme.

D. The salesman asked me if I was interested in the scheme.

473. The secretary said, “Is Mr. Fisher in his office?”

A. The secretary said that if Mr. Fisher was in his office.

B. The secretary enquired if Mr. Fisher was in his office.

C. The secretary enquired that if Mr. Fisher was in his office.

D. The secretary asked if Mr. Fisher had been in his office.

474. The servant said to the master, “May I come in, sir ?”

A. The servant asked the master if he might come in.

B. The servant respectfully asked the master if he might come in.

C. The servant respectfully asked the master if he may come.

D. The servant asked the master if may come in.

475. The servant says, “The tea is ready.”

A. The servant says that the tea was ready.

B. The servant says that the tea is ready.

C. The servant says that the tea is ready.

D. The servant said that the tea is ready.

476. The shopkeeper said that those clothes were really expensive.

A. The shopkeeper said, “Those clothes are really expensive.”

B. The shopkeeper said, “These clothes are really expensive.”

C. The shopkeeper said, “The clothes here are really expensive.”

D. The shopkeeper said, “These clothes were really expensive.”

477. The shopkeeper told me to be kind enough to pay for the tape-recorder in cash.

A. The shopkeeper said to me, “Will you pay for the tape-recorder kindly in cash ?”

B. The shopkeeper said, “Be kind enough to pay for the tape-recorder in cash.”

C. The shopkeeper exclaimed to me, “Be kind enough to pay for the tape-recorder in cash!”

D. The shopkeeper ordered me, “Please be kind enough to pay for the tape-recorder in cash.”

478. The spectators said, “Bravo ! Well done, players.”

A. The spectators shouted that the players were doing very well.

B. The spectators exclaimed with joy that the players were doing very well.

C. The spectators applauded the players saying that they had done well.

D. The spectators applauded the players joyfully to do well.

479. The spectators said, “Bravo! Well done, players.”

A. The spectators shouted that the players were doing very well.

B. The spectators exclaimed with joy that the players were doing very well.

C. The spectators applauded the players saying that they had done well.

D. The spectators applauded the players joyfully to do well.

480. The stranger said, “Can you show me the way ?”

A. The stranger said whether I can show him the way.

B. The stranger asked whether he could show me the way.

C. The stranger asked whether I could show him the way.

D. The stranger said that I could show him the way.

481. The student said, “Ma’am, please extend the deadline.”

A. The student asked the teacher to extend the deadline.

B. The student said if the teacher would extend the deadline.

C. The student requested ma’am to extend the deadline.

D. The student said that ma’am should extend the deadline.

482. The sun rises in the east and sets in the west.

A. He said that the sun rose in the east and set in the .west.

B. He said that the sun rises in the east and sets in the west.

C. He asked if the sun rises in the east and sets in the west.

D. None of these

483. The suspect said, “I am not guilty!”

A. The suspect exclaimed that he was innocent.

B. The suspect shouted that he was not guilty.

C. The suspect exclaimed that he was not guilty.

D. The suspect said that he has been found not guilty.

484. The tailor said to him, “Will you have the suit ready by tomorrow evening ?”

A. The tailor asked him that he will have the suit ready by the next evening.

B. The tailor asked him that he would had the suit ready by the next evening.

C. The tailor asked him if he would have the suit ready by the next evening.

D. The tailor asked him if he will like to have the suit ready by the next evening.

485. The tailor said to him, “Will you have the suit ready by tomorrow evening?”

A. The tailor asked him that he will have the suit ready by the next evening.

B. The tailor asked him that he would had the suit ready by the next evening.

C. The tailor asked him if he would have the suit ready by the next evening.

D. The tailor asked him if he will like to have the suit ready by the next evening.

486. The teacher quoted that slow and steady wins the race.

A. The teacher said, “Slow and steady should win the race.”

B. The teacher said, “Slow and steady have won the race.”

C. The teacher said, “Slow and steady have been winning the race.”

D. The teacher said, “Slow and steady wins the race.”

487. The teacher said that the Earth moves round the Sun.

A. The teacher stated: “The Earth has been moving round the Sun.

B. The teacher said, “The Earth is moving round the Sun.”.

C. The teacher said, “The Earth will move round the Sun.”.

D. The teacher said, “The Earth moves round The Sun.”.

488. The teacher said to Ashok, “I shall report the matter to the Principal if youmisbehave again.”

A. The teacher told Ashok that he would be reporting the matter to the Principal if he .misbehaved again.

B. The teacher warned Ashok that he would report the matter to the Principal if he .misbehaved again.

C. The teacher threatened Ashok to report the matter to the Principal if he misbehave .again.

D. The teacher cautioned Ashok about reporting the matter to the Principal if he .misbehaved again.

489. The teacher said to Mahesh, “Congratulations ! Wish you success in life.”

A. The teacher congratulated Mahesh and said wish you success in life.

B. The teacher wished congratulations and success in life to Mahesh.

C. The teacher said congratulations to Mahesh and wished him success life.

D. The teacher congratulated Mahesh and wished him success in life.

490. The teacher said to Ram, “Would you like to go on a trip to Kashmir?” Ram said, “Yes.”

A. The teacher asked if Ram would like to go on a trip to Kashmir and Ram replied yes.

B. The teacher asked Ram if he would like to go on a trip to Kashmir and Ram replied yes.

C. The teacher asked Ram if he would have like to go on a trip to Kashmir and Ram .replied in the affirmative.

D. The teacher asked Ram if he would like to go on a trip to Kashmir and Ram replied in .the affirmative.

491. The teacher said to the boys, “If you do your best you will surely pass.”

A. The teacher asked the boys to work hard so that they can pass.

B. The teacher told the boys that unless they work hard they will not pass.

C. The teacher requested the boys that if they work better, they will surely pass.

D. They teacher told the boys that if they did their best they would surely pass.

492. The teacher said to the student “Can you explain this?”

A. The teacher asked the student whether he can explain this.

B. The teacher asked the student whether he can explain that.

C. The teacher asked the student whether he could explain this.

D. The teacher asked the student whether he could explain that.

493. The teacher said to the student, “Recite the poem loudly.”

A. The teacher told the student that the poem may be recited loudly.

B. The teacher asked the student to recite the poem loudly.

C. The teacher commanded the student that he should recite the poem loudly.

D. The teacher expected that the student will recite the poem loudly.

494. The teacher said to the student, “Why were you absent yesterday?”

A. The teacher asked the student why had been he absent the previous day.

B. The teacher asked the student why had he been absent the previous day.

C. The teacher informed the student that why he had been absent the next day.

D. The teacher asked the student why he had been absent the previous day.

495. The teacher said to the students, “You should obey your parents. You should be of help to them.”

A. The teacher advised the students to obey their parents and added that they should be of help to them.

B. The teacher commanded the students to obey their parents and further added that they should be of help to them.

C. The teacher requested the students to obey their parents and added they should be of help to them.

D. The teacher advised the students that they should obey their parents and should be of help to them.

496. The teacher said, “Gandhiji was born in India.”

A. The teacher said that Gandhiji had been born in India.

B. The teacher says that Gandhiji was born in India.

C. The teacher said that Gandhiji had born in India.

D. The teacher said that Gandhiji was bom in India.

497. The teacher said, “May you top the list !”

A. The teacher prays that I might top the list.

B. The teacher wished that you might top the list.

C. The teacher wished for me to the list.

D. The teacher wished for his topping the list.

498. The teacher said, “The wind is a renewable energy source.”

A. The teacher said that the wind was a renewable energy source.

B. The teacher said that the wind is a renewable energy source.

C. The teacher told that the wind is a renewable energy source.

D. The teacher tells that the wind was a renewable energy source.

499. The teacher said, “Water boils at 100ºC.”

A. The teacher told water boiled at 100ºC.

B. The teacher said that water boiled at 100ºC.

C. The teacher said that water boils at 100ºC.

D. The teacher told that water boiled at 100ºC.

500. The teacher said, “You are suspended!.”

A. The teacher exclaimed that I am suspended.

B. The teacher exclaimed to me to suspend.

C. The teacher informed me that I was suspended.

D. The teacher exclaimed that I was suspended.

501. The teacher told to the student, “Why do you disturb the class ?”

A. The teacher said to the student why he disturbed the class.

B. The teacher told the student why he had disturbed the class.

C. The teacher asked the student why he disturbed the class.

D. The teacher asked the student why he had disturbed the class.

502. The technician said that he would repair the laptop.

A. The technician said, “I will repair the laptop.”

B. The technician said, “I would repair the laptop.”

C. The technician said, “I should repair the laptop.”

D. The technician said, “I can repair the laptop.”

503. The traveller enquired of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn.

A. The traveller said to the farmer, “Where is the nearest inn ?”

B. The traveller said to the farmer, “Which is the way to the nearest inn ?”

C. The traveller said to the farmer, “Can you tell me the way to the nearest inn ?”

D. The traveller said to the farmer, “What is the way to the nearest inn ?”

504. The warden said that she was in charge.

A. The warden said, “I am in charge.”

B. The warden said,”I shall be in charge.”

C. The warden said, “I have been in charge.”

D. The warden said, “I would be in charge.”

505. The watchman warned the boys not to go deep into the sea.

A. The watchman said to the boys, “You are not going deep into the sea.”

B. The watchman said, “Boys don’t go deep into the sea.”

C. The watchman said, “Boys didn’t go deep into the sea.”

D. The watchman said to the boys, “Why do you go deep into the sea?”

506. The young boy said, “What a beautiful flower it is!”

A. The young boy told that flower was very beautiful.

B. The young boy exclaimed with joy that that was a very beautiful flower.

C. The young boy wondered that that was a very beautiful flower.

D. The young boy wondered that was a beautiful flower.

507. They asked me when ______ .

A. did I arrive

B. will I arrive

C. I had arrived

D. I can arrive

508. They asked me whether I was working ______ .

A. next day afternoon

B. the afternoon followed

C. the following afternoon

D. tomorrow afternoon

509. They said to him, “May you die !”

A. They wished him that he must die.

B. They said that he must die.

C. They cursed him that he must die.

D. They told that he must die.

510. They said, "Hurrad! We have won the contest!".

A. They said "Hurrad" that they had won the contest.

B. They said they had won the contest.

C. They exclaimed with joy that they had won the contest.

D. They said with joy that they have won the contest.

511. They said, “The boy will soon be found and we will bring him.”

A. They said that boy would be found and brought.

B. They said that the boy would soon be found, and that they would bring him.

C. They informed him that the boy would soon be found, and they ought to bring him.

D. They told that the boy will be found soon and they will bring him.

512. They said, “We are practising for the next match.”

A. They said that they are practising for the next match.

B. They said that they practised for the next match.

C. They said that they were practising for the next match.

D. They said they were going to practise for the next match.

513. They said, “We’ve lived here for a long time.”

A. They said that they have lived there for a long time.

B. They said that they lived here for a long time.

C. They said that they had lived there for a long time.

D. They said that they have lived for a long time.

514. They said, “We’ve lived here for a long time.”

A. They said that they have lived there for a long time.

B. They said that they lived here for a long time.

C. They said that they had lived there for a long time.

D. They said that they have lived for a long time.

515. Thomas : “I have to go to Paris soon.”

A. Thomas said that he has to go to Paris soon.

B. Thomas said that he had to go to Paris soon.

C. Thomas said that he had to gone to Paris soon.

D. Thomas said that he has to gone to Paris soon.

516. Thomas said," I will go to school next year."

A. Thomas said that he would go to school the year .before.

B. Thomas said that he would go to school the the following year .

C. Thomas said that he would come to school the year before.

D. Thomas said that he would come to school the year after.

517. Tim said, “I may teach you if you will show sincerity.”

A. Tim said that he might teach me if I would show sincerity.

B. Tim said that he may teach me at a condition.

C. Tim said that he could teach me had I shown sincerity.

D. Tim said that he will teach me if I was to show sincerity.

518. Tina said, “I may postpone the trip to the next year.”

A. Tine said that she may have to postpone the trip to the next year.

B. Tina said that she might have to postpone the trip to the next year.

C. Tina said that she might postpone the trip to the following year.

D. Tina said that she may postpone the trip to the following year.

519. Tom said that he had had a strange experience the day before.

A. Tom said, “I have a strange experience yesterday.”.

B. Tom said, “I have had a strange experience yesterday.”.

C. Tom said, “I had a strange experience yesterday.”.

D. Tom said, “I had had a strange experience yesterday.”.

520. Tom said, "New York is bigger than London".

A. He said that New York was bigger than London.

B. He says that New York is bigger than London.

C. He says that New York was bigger than London.

D. He said that New York is bigger than London.

521. Vidushi said, “We went for a summer trip.”

A. Vidushi said that they went for a summer trip.

B. Vidushi said that they were on a summer trip.

C. Vidushi said that they had gone for a summer trip.

D. Vidushi said they went for a summer trip.

522. Vikas ordered that I had to complete the presentation soon.

A. Vikas said, “You must complete the presentation soon.”

B. Vikas said, “You shall complete the presentation soon.”

C. Vikas said, “You complete the presentation!”

D. Vikas said, “Will you complete the presentation soon?”

523. Vinay said that the maid had taken a day off.

A. Vinay said, “The maid is on a leave.”

B. Vinay said, “The maid had taken a day off.”

C. Vinay said, “The maid has taken a day off.”

D. Vinay said, “The maid takes a day off today.”

524. Vissu said, "We passed by a beautiful lake when we went on a trip to Goa."

A. Vissu said that they passed by a beautiful lake when they had gone on a trip to Goa.

B. Vissu said that they has passed by a beautiful lake when they went on a trip to Goa.

C. Vissu said that they had passed by a beautiful lake when they had gone on a trip to Goa.

D. Vissu said they passed by a beautiful lake when they went on a trip to Goa.

525. We have been here for a week.

A. They said they had been there for a week.

B. They said they had been here for a week.

C. They said we had been there for a week.

D. None of these

526. We wonder ______ from his office after that scandal.

A. why did he not resign

B. why he did not resign

C. why he not resign

D. why didn't he resign

527. What’s your passion?.

A. She wanted to know what is my passion.

B. She wanted to know what was my passion.

C. She wanted to know what my passion was.

D. None of these

528. Why are you staring at my feet?

A. He asked her why she is staring at his feet.

B. He asked her why she was staring at his feet.

C. He asked her why was she staring at his feet.

D. None of these

529. Your friend has just left.

A. He told me that your friend had just left.

B. He told me that my friend has just left.

C. He told me that my friend had just left.

D. None of these

530. “Alas! It can’t be this bad.” He said.

A. He exclaimed with sorrow that that couldn’t be that bad.

B. He grieved that it couldn’t be that bad.

C. He said that it was really that bad.

D. He said with sorrow that that was bad.

531. “Are there no prisons ?”, asked Scrooge.

A. Scrooge inquired about the status of prisons.

B. Scrooge wanted to know if there were no prisons.

C. Scrooge asked if there were prisons.

D. Scrooge said if there were no prisons.

532. “Are you alone, my son ?” asked a soft voice close behind me.

A. A soft voice from my back asked if I was alone.

B. A soft voice said to me are you alone son.

C. A soft voice asked that why I was doing there alone.

D. A soft voice behind me asked if I was alone.

533. “Are you free tomorrow ?” he asked.

A. He asked me if I was free the next day.

B. He asked me if I were free the next day.

C. He demanded if I was free the next day.

D. He enquired if I were free tomorrow.

534. “Be aware of the dog,” said Tom. => Tom warned us ______ .

A. to be aware of the dog

B. being aware of the dog

C. we should be aware of the dog

D. aware of the dog

535. “Bring me an elephant with one golden tusk,” the witch told her minion.

A. The witch requested her minion to bring her an elephant with one golden tusk.

B. The witch told her minion to bring her the elephant with one golden tusk.

C. The witch ordered her minion to bring her an elephant with one golden tusk.

D. The witch advised her minion to bring her an elephant with one golden tusk.

536. “Call the first witness”, said the Judge.

A. The judge commanded to call the first witness.

B. The judge commanded them to call the first witness.

C. The judge commanded that the first witness be called.

D. The judge commanded the first witness to be called.

537. “Can I bring a friend to the party?” Nancy wanted to know.

A. Nancy asked me if she could bring a friend to the party.

B. Nancy wanted to ask someone to bring her friend to the party.

C. Nancy knew that bring a friend to the party was good.

D. Nancy wanted to invite her friend out and to the party.

538. “Do as you wish, but don’t come and ask me for help if you get into difficulties.”, He said to me

A. He told me to do as he wished or he wouldn’t come and help me if I got into .difficulties.

B. He told me to do as I wished, but not to come and ask him for help if I got into .difficulties.

C. He ordered me to do as I wished, but not to come and ask him for help if I got into .difficulties.

D. He told me that unless I did as I wished he would not come and help me if I got into .difficulties.

539. “Do the staff have any problem ?” the manager asked.

A. The manager inquired whether the staff have any problem.

B. The manager inquired whether the staff have had any problem.

C. The manger inquired whether the staff had had any problem.

D. The manager inquired whether the staff had any problem.

540. “Do you get the point?” asked teacher to her students.

A. The teacher asked the student if they got the point

B. The teacher asked the student if they had gotten the .point.

C. The teacher asked the student if them got the point

D. The teacher asked the student if them had gotten the .point.

541. “Do you want balloons ?” he said to the child.

A. He asked the child if it wanted balloons.

B. He asked the child whether it had wanted balloons.

C. He asked the child did it want balloons.

D. He asked the child if it would want balloons.

542. “Do you want balloons ?” he said to the child.

A. He asked the child if it wanted balloons.

B. He asked the child whether it had wanted balloons.

C. He asked the child did it want balloons.

D. He asked the child if it would want balloons.

543. “Do you want some more sweets ?” asked my friend.

A. My friend asked me if I want some more sweets.

B. My friend said to me if I wanted some more sweets.

C. My friend asked me whether I wanted some more sweets.

D. My friend asked me that I wanted some more sweets.

544. “Doctor”, the patient cried, “please tell me how much time I have.”

A. The patient pleaded the doctor how much time he will have.

B. The patient exclaimed to the doctor that how much time he had.

C. The patient pleaded with the doctor to tell him how much time he had.

D. The patient cried to the doctor that how much time had he.

545. “Don’t do any more work until you have had a rest,” her mother said to her.

A. Her mother advised her not to do any more work until she has had a rest.

B. Her mother advised her not to do any more work until she had had a rest.

C. Her mother advised her that she not do any more work until she had had a rest.

D. Her mother advised her that she need not do any more work until she had had a rest.

546. “Don’t make noise in the library.” the librarian said.

A. The librarian said not to make noise in the library.

B. The librarian ordered me not to make noise in the library.

C. The librarian said to be quiet while in the library.

D. The librarian asks me to not make any noise.

547. “Fi! A soldier and afraid of fighting!” said Babar.

A. Babar exclaimed with surprise that a soldier should be afraid of fighting.

B. Addressing a soldier, Babar cursed him that he should be afraid of fighting.

C. Babar cursed the soldier who was afraid of fighting.

D. Babar cursed and exclaimed that a soldier should not be afraid of fighting.

548. “Go away!” she said to the man, “do not trouble your family anymore”.

A. She asked the man to go away and not trouble the family any more.

B. She asked the man not to trouble the family that was away, any more.

C. She asked the man not to trouble your family any more and go away.

D. She asked the man to go away and not to trouble his family any more.

549. “Good Morning, Father!” Baby Kochamma would call out when she saw him.

A. Baby Kochamma would call out to Father in the morning when she saw him.

B. Baby Kochamma would tell him it was morning when she saw him.

C. When Baby Kochamma saw him, she would wish the Father a good morning.

D. Baby Kochamma would call Father when she saw him in the morning.

550. “Govind,” said the manager sternly, “I command you to tell me what the old man said.”

A. The manager sternly commanded Govind to tell him what the old man had said.

B. The manager commanded sternly to Govind to tell him what the old man had to say.

C. The manager commanded Govind to tell him what the old man said.

D. The manager told Govind to tell him what the old man said.

551. “Have you completed your assignment, Minu ?”said her brother.

A. Minu’s brother asked Minu if you have finished your assignment.

B. Minu’s brother said to Minu if she had finished her assignment.

C. Minu’s brother asked her if she had finished her assignment.

D. Minu’s brother asked Minu if she has finished her assignment.

552. “How beautiful the dress you have just bought is!” Peter said to Mary.

A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.

B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.

C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.

D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.

553. “How clever of you to have solved the puzzle so quickly!” said the mother.

A. The mother exclaimed admiringly that it was very clever of him to have solved the .puzzle so quickly.

B. The mother expressed that he was so clever to have solved the puzzle quickly.

C. The mother told that he was very clever in solving the puzzle so quickly.

D. The mother exclaimed with joy that he was clever enough to solve the puzzle so .quickly.

554. “How did it get here?” She wanted to know.

A. She wanted to know how did it get here.

B. She wanted to know how it had got there.

C. She wanted to know how did it got there.

D. She wanted to know how it get there.

555. “How long does the journey take” my co-passenger asked me.

A. My co-passenger asked me how long does the journey take?

B. I asked my co-passenger how long the journey would take.

C. My co-passenger wanted to know how long the journey would take.

D. My co-passenger asked me how long the journey did take.

556. “How much will you pay for this cow ?” Jack asked the strange man.

A. Jack asked the strange man how much he would pay for that cow.

B. Jack asked the strange man how much would he pay for that cow.

C. Jack asked the strange man how much would he pay for this cow.

D. Jack asked the strange man how much he will pay for that cow.

557. “I am going out tonight.” Manisha said.

A. Manisha said that she was going out tonight.

B. Manisha said that she was going out that night.

C. Manisha said she was going out that night.

D. Manisha said that she will be going out that night.

558. “I have seen the film before” Sunita says.

A. Sunita said that she had seen the film before.

B. Sunita says that she has seen the film before.

C. Sunita said that the film was seen by her before.

D. Sunita said that she saw the film earlier.

559. “I lost my book yesterday”, she said to her teacher.

A. She admitted to her teacher that she had lost her book the previous day.

B. To her teacher she was admitted that she has lost her book the previous day.

C. She admitted losing her book to her teacher yesterday.

D. She said to her teacher that I have lost my book the previous day.

560. “I really enjoyed the concert last night”, Maria said.

A. Maria said that I really enjoyed the concert last night.

B. Maria said that she really enjoyed the concert last night.

C. Maria said that I really enjoyed the concert the night before.

D. Maria said that she really had enjoyed the concert the night before.

561. “I shall remain here and the tailor won’t be able to find me,” said she.

A. She said that she should remain there and the tailor won’t be able to find me.

B. She said that she should remain there and the tailor would not be able to find her.

C. She said that she would remain there and the tailor would not be able to find her.

D. She said that she could remain here and the tailor would not find her.

562. “I shall unlock the secrets of their success,” he said.

A. He said that he shall unlock the secrets of their success.

B. He said that he should unlock the secrets of their success.

C. He said that he would unlock the secrets of their success.

D. He said that he will unlock the secrets of their success.

563. “I told you that Bandung is a beautiful city” said Jaka to Icih.

A. Jaka said to Icih that he told her that Bandung is a beautiful city.

B. Jaka said to Icih that he had told her that Bandung is a beautiful city.

C. Jaka said to Icih that he has told her that Bandung was a beautiful city.

D. Jaka said to Icih that he had told her that Bandung was a beautiful city.

564. “I wonder what he wants of us,” said Quint.

A. Quint said that he was wondering what he wanted of them.

B. Quint said that he wondered what he wanted of us.

C. Quint said he wondered what he wants of them.

D. Quint said that he wondered what he wanted of them.

565. “I'd like you to tell me the truth,” Lara sai=>Lana wanted ______ her the truth. .

A. I to tell

B. me to tell

C. me telling

D. me tell

566. “I'll never make that mistake again”, Robert sai => Robert promised ______ that mistake again.

A. no making

B. not made

C. never to make

D. never made

567. “I'm really sorry for being late again,” said Ann.

A. I felt sorry for Ann's being late again.

B. Ann was sorry for my being late again.

C. Ann excused for my being late again.

D. Ann apologized for being late again.

568. “If I were you, I'd tell him the truth,” she said to me.

A. She said to me that if I were you, I'd tell him the truth.

B. She will tell him the truth if she is me.

C. She suggested to tell him the truth if she were me.

D. She advised me to tell him the truth.

569. “If you don’t keep quiet I shall shoot you,” he said to her in a calm voice.

A. He warned her to shoot if she didn’t keep quiet calmly.

B. He said calmly that I shall shoot you if you don’t be quiet.

C. He warned her calmly that he would shoot her if she didn’t keep quiet.

D. Calmly he warned her that be quiet or else he will have to shoot her.

570. “I’d have enjoyed the journey more if the man next to me hadn’t snored all the time,” said John.

A. John said that he enjoyed the journey but the man next to me snored.

B. John said that he would have enjoyed the journey more if the man next to him hadn’t .snored all the time.

C. John said that he would have enjoyed the journey if the next man hadn’t snore all the .time.

D. John said that he would have enjoyed the journey if the man next to him did not snore.

571. “I’m so tiny that I can’t reach your branches,” said the little boy to the tree.

A. The little boy said that the tree was so tiny that he couldn’t reach its branches.

B. The little boy said that he was so tiny that he couldn’t reach its branches.

C. The little boy told to the tree that he was so tiny that he couldn’t reach its branches.

D. The little boy told the tree that he was so tiny that he couldn’t reach its branches.

572. “I’m sorry I cannot stay,” said the swallow. I’m waited for in Egypt.”

A. The swallow told that he is sorry he cannot stay and added that he is waited for in Egypt.

B. The swallow said he was sorry he couldn’t stay and added that someone was waiting for him in Egypt.

C. The swallow regretted he couldn’t stay as he was waited for in Egypt.

D. The swallow regretted that he was waited for in Egypt and couldn’t stay.

573. “I’m sorry I’m unable to repay the loan in time,” said the customer.

A. The customer regrets that he was unable to repay the loan in time.

B. The customer regretted that he is unable to repay the loan in time.

C. The customer regretted that he was unable to repay the loan in time.

D. The customer said that he could be unable to repay the loan in time.

574. “Let’s give a party”, said Jaya. - “Let’s not”, said her husband.

A. Jaya suggested giving a party but her husband answered in the negative.

B. Jaya suggested giving a party but her husband opposed the idea.

C. Jaya suggested giving a party but her husband contradicted her.

D. Jaya suggested giving a party but her husband refused.

575. “Make me another suit like this,” he said to the tailor.

A. He asked the tailor to make him another suit like this.

B. He asks the tailor to make him another suit like this.

C. He told the tailor to make him another suit like that.

D. He told the tailor to make me another suit like this.

576. “Many happy returns of your birthday”, we said.

A. We greeted him on his birthday.

B. We said that many happy returns of your birthday.

C. We wished him many happy returns of his birthday.

D. We prayed for many happy returns of his birthday.

577. “Mark, have you sent these letters?” asked the boss.

A. The boss asked Mark if he has send these letters.

B. The boss asked Mark if he has sent these letters.

C. The boss asked Mark if he have send these letters.

D. The boss asked Mark if he had sent these letters.

578. “May you live long and prosper”, said the old lady to her son.

A. The old lady blessed her son with long life and wished him prosperity.

B. The old lady prayed for her son’s long life and prosperity.

C. The old lady prayed for her son and said that he might live long and prosper.

D. The old lady blessed her son and prayed for his long life and prosperity.

579. “No”, said the child, “I won’t kneel for if I do, I shall spoil my new pair of trousers”.

A. The child said that he would not kneel for if he did so he will spoil his new pair of trousers.

B. The child said that he will not kneel for if he kneels he will spoil his new pair of trousers.

C. The child said that he would not kneel for if he did so he would spoil his new pair of trousers.

D. The child said that I will not kneel for if he did kneel, he should spoil his new pair of trousers.

580. “Open your mouth” asked doctor to me.

A. Doctor asked me to open my mouth.

B. Doctor asked me to open your mouth.

C. Doctor asked me not to open my mouth.

D. Doctor asked me not to open your mouth.

581. “Please come and join our party tonight”, said Lan => Lana invited us ______ .

A. to come and join our party tonight

B. to their party that night

C. to come and join their party that night

D. to our party tonight

582. “Please don't tell anyone what happened," Ann said to me.

A. Ann said to me please don't tell anyone what happened.

B. Ann told me didn't tell anyone what had happened.

C. Ann said me not to tell anyone what happened.

D. Ann told me not to tell anyone what had happened.

583. “Please don’t go away”, she said.

A. She said to please her and not go away.

B. She told me not to go away.

C. She begged that I not go away.

D. She begged me not to go away.

584. “Please help me to find the way.”

A. She requested that she be found the way to help.

B. She requested to be shown the way.

C. She asked to find the way with help.

D. She asked for help in finding the way.

585. “Please help me to find the way”, she said.

A. She requested that she be found the way to help.

B. She requested to be shown the way.

C. She asked to find the way with help.

D. She asked for help in finding the way.

586. “Please, take me to the officer,” said the visitor.

A. The visitor requested them to take him to the officer.

B. The visitor told them to take him to the officer.

C. The visitor requested for the officer to be taken.

D. The visitor wanted the officer to take him there.

587. “Remember to pick me up at 6 o'clock tomorrow afternoon” she said.

A. She told me to remember to pick her up at 6 o'clock tomorrow afternoon.

B. She reminded me to pick her up at 6 o'clock the following afternoon.

C. She reminded me to remember to pick her up at 6 o'clock the next afternoon.

D. She told me to pick her up at 6 o'clock the next day afternoon.

588. “So help me Heaven!” he cried, “I never steal again.”

A. He wanted Heaven to help him so that he would never steal again.

B. She exclaimed to heaven that he would never steal again.

C. He exclaimed heaven to help him that he would never steal again.

D. He called upon heaven to witness his resolve never to steal again.

589. “Stop talking children,” said the teacher.

A. The teacher ordered the children to stop talking.

B. The teacher asked the children to stop talking.

C. The teacher told to the children to stop talking.

D. The teacher said the children to stop talking.

590. “Suppose your children go out for a nice long walk”, she said.

A. She proposed that his children went out for a nice long walk.

B. She advised that his children go out for a nice long walk .

C. She suggested that his children go out for a nice long walk.

D. She suggested that his children should go out for a nice long walk.

591. “The robber came to my house last night” .explained Tony.

A. Tony explained that the robber came to his house last night.

B. Tony explained that the robber had come to my house last night.

C. Tony explained that the robber had came to my house the night before.

D. Tony explained that the robber had come to his house the night before.

592. “There are ceremonies going on”, he said to me.

A. He told me that there were ceremonies going on.

B. He told that there have been ceremonies going on.

C. He told that there had been ceremonies going on.

D. He told that there are ceremonies going on.

593. “Tinu, where have you been all these days ?” asked the principal.

A. The principal asked Tinu where he had been all those days.

B. The principal asked Tinu where he has been all those days.

C. The principal asked Tinu where had he been all those days.

D. The principal asked Tinu where was he all those days.

594. “What a beautiful gift!” my friend said.

A. My friend retorted that the gift was beautiful.

B. My friend said that it is a beautiful gift.

C. My friend explained that the gift was beautiful.

D. My friend exclaimed that the gift was beautiful.

595. “What a stupid fellow you are!” she remarked.

A. She exclaimed that what a stupid fellow he was.

B. She exclaimed that he was a very stupid fellow.

C. She exclaimed in disgust how he could be so stupid.

D. She asked him what a stupid fellow he was.

596. “What a wonderful time we had there” she exclaimed.

A. She exclaimed that she had quite a wonderful time there.

B. She exclaimed that she had had quite a wonderful time there.

C. She exclaimed that they had had quite a wonderful time there.

D. She exclaimed that they have quite a wonderful time there.

597. “What about going for a swim,” he said, “It’s quite fine now.”

A. He asked me what about going for a swim as it was quite fine then.

B. He proposed going for a swim as it was quite fine.

C. He suggested going for a swim as it was quite fine.

D. He advised me to go for a swim as it was quite fine.

598. “What are you doing here?” she asked me.

A. She asked what I was doing here.

B. She wanted to know what I was doing here.

C. She wants to know what I was doing here.

D. She wanted to know what I was doing there.

599. “What did you see at the South Pole ?” Ashok asked Anil.

A. Ashok asked Anil if he saw anything at the South Pole.

B. Ashok asked Anil what he had. seen at the South Pole.

C. Ashok asked Anil what did he see at the South Pole.

D. Ashok asked Anil that he saw anything at the South Pole.

600. “What kind of scheme do you have ?” Amif said to the insurance agent.

A. Amit asked the insurance agent what kind of scheme he/she had.

B. Amit asked the insurance agent what kind of scheme he/she has.

C. Amit asked the insurance agent what kind of scheme he/she is having.

D. Amit asked the insurance agent what kind of scheme he/she was having.

601. “When did you meet my brother?” She asked me.

A. She wanted to know when did I meet her brother.

B. She asked when did I meet my brother.

C. She asked me when I had met her brother.

D. She wants to know when I had met my brother.

602. “When will I be able to vote ?” I asked my mother.

A. I asked my mother when would he be able to vote.

B. I asked to my mother when I will be able to vote.

C. I asked my mother when I would be able to vote.

D. I asked my mother when would I be able to vote.

603. “Where do you live ?” asked the stranger.

A. The stranger asked where I lived.

B. The stranger enquired where I was living.

C. The stranger questioned where did live.

D. The stranger wanted to know where I live.

604. “Where will you be tomorrow,” I said, “in case I have to ring you ?”

A. I asked where you will be the next day in case I will ring him.

B. I asked where he would be the next day in case I had to ring him.

C. I said to him where he will be in case I have to ring him.

D. I enquired about his whereabouts the next day in case I would have to ring up.

605. “Who now”, they had asked, “will listen to our troubles and protect us from the crocodiles ?”

A. They had wanted to know who then would listen to their troubles and protect them from the crocodiles.

B. They had wanted to know who will now listen to their troubles and protect them from the crocodiles.

C. They wanted to know who will listen to their troubles and protect them from the crocodiles.

D. They had wanted to know who would listen to their troubles and protect them from the crocodiles.

606. “Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.

A. He invited me to go to the cinema with him that night.

B. He offered me to go to the cinema with him tonight.

C. He asked me if I'd like to go to the cinema with him tonight.

D. He would like me to go to the cinema with him this night.

607. “Would you mind taking off your shoes before entering the house ?” He said to the foreigner.

A. He requested the foreigner to take off his shoes before entering the house.

B. He told the foreigner that he must take off his shoes before entered the house.

C. He said the foreigner that to take off His shoes before entered the house.

D. Before entering the house he said that shoes must be taken off.

608. “Would you open the door please ?”

A. She asked me to please open the door.

B. She requested me to open the door.

C. She requested me to please open the door.

D. She asked me open the door.

609. “Would you open the door please?”

A. She asked me to please open the door.

B. She requested me to open the door.

C. She requested me to please open the door.

D. She asked me open the door.

610. “Wow! This is so beautiful.” Jacob said.

A. Jacob was surprised to see how beautiful it was.

B. Jacob said how beautiful it was.

C. Jacob exclaimed with amazement that that was so beautiful.

D. Jacob exclaimed with amazement that it was so beautiful.

611. “You can’t bathe in this sea,” he said to me, “it’s very rough.”

A. He said that I can’t bathe in this sea because it’s very rough.

B. He said that you couldn’t bathe in that sea if it was very rough.

C. He said that I couldn’t bathe in that sea as it was very rough.

D. He said that you can’t bathe in this sea since it was very rough.

612. “You should quit smoking and eat more vegetable”, said the doctor. => The doctor advised him ______ more vegetable.

A. to quit smoking and eat

B. quit smoking and eat

C. to quit smoking and to eating

D. quitting smoking and eating

613. “You’d better leave the dog along,” the man said.

A. The man said to me to leave the dog alone.

B. The man told me to better leave the dog alone.

C. the man warned me to leave the dog alone.

D. The man said I should leave the dog alone.

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN – ANSWER KEYS

1. B

2. A

3. D

4. D

5. A

6. B

7. D

8. C

9. B

10. D

11. D

12. C

13. D

14. D

15. A

16. B

17. A

18. D

19. A

20. A

21. B

22. A

23. C

24. D

25. A

26. C

27. D

28. A

29. B

30. B

31. D

32. C

33. D

34. B

35. B

36. B

37. B

38. A

39. D

40. C

41. B

42. A

43. D

44. C

45. A

46. B

47. A

48. C

49. A

50. A

51. A

52. C

53. B

54. B

55. A

56. C

57. B

58. C

59. D

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. B

66. B

67. B

68. B

69. C

70. B

71. B

72. A

73. D

74. A

75. D

76. D

77. D

78. B

79. B

80. C

81. C

82. C

83. B

84. B

85. D

86. D

87. C

88. C

89. B

90. A

91. C

92. B

93. B

94. C

95. B

96. A

97. B

98. C

99. A

100. A

101. A

102. C

103. A

104. C

105. A

106. A

107. C

108. C

109. B

110. A

111. B

112. D

113. C

114. C

115. A

116. A

117. D

118. C

119. B

120. A

121. D

122. D

123. B

124. B

125. D

126. A

127. B

128. B

129. D

130. A

131. C

132. A

133. D

134. C

135. A

136. B

137. C

138. C

139. D

140. C

141. D

142. A

143. B

144. A

145. A

146. C

147. D

148. B

149. B

150. D

151. B

152. B

153. B

154. C

155. D

156. A

157. C

158. C

159. B

160. C

161. B

162. C

163. D

164. C

165. C

166. D

167. C

168. B

169. B

170. A

171. B

172. B

173. A

174. D

175. A

176. A

177. B

178. D

179. A

180. D

181. A

182. D

183. A

184. C

185. C

186. C

187. B

188. A

189. D

190. B

191. C

192. D

193. C

194. A

195. A

196. C

197. A

198. B

199. B

200. C

201. D

202. B

203. D

204. B

205. A

206. C

207. D

208. B

209. A

210. A

211. A

212. C

213. B

214. C

215. A

216. A

217. A

218. A

219. D

220. C

221. B

222. B

223. D

224. A

225. D

226. C

227. C

228. D

229. B

230. A

231. D

232. C

233. C

234. B

235. C

236. D

237. D

238. A

239. C

240. A

241. A

242. A

243. B

244. D

245. B

246. B

247. B

248. B

249. C

250. B

251. B

252. C

253. D

254. D

255. C

256. B

257. B

258. D

259. D

260. D

261. D

262. A

263. B

264. C

265. B

266. C

267. D

268. B

269. B

270. D

271. D

272. C

273. A

274. B

275. C

276. B

277. D

278. C

279. B

280. B

281. D

282. A

283. B

284. D

285. B

286. C

287. D

288. B

289. C

290. B

291. A

292. D

293. C

294. B

295. D

296. D

297. C

298. A

299. C

300. D

301. B

302. B

303. C

304. B

305. D

306. D

307. A

308. A

309. A

310. A

311. B

312. A

313. B

314. D

315. D

316. D

317. D

318. C

319. B

320. D

321. A

322. A

323. A

324. D

325. A

326. C

327. A

328. B

329. B

330. D

331. D

332. D

333. B

334. C

335. A

336. B

337. A

338. C

339. D

340. C

341. C

342. A

343. D

344. A

345. B

346. A

347. D

348. C

349. C

350. B

351. C

352. A

353. B

354. A

355. D

356. C

357. B

358. C

359. B

360. C

361. A

362. D

363. B

364. D

365. B

366. D

367. B

368. A

369. A

370. C

371. B

372. A

373. C

374. A

375. A

376. B

377. B

378. B

379. A

380. A

381. C

382. D

383. C

384. C

385. B

386. C

387. B

388. D

389. D

390. B

391. D

392. A

393. B

394. C

395. B

396. C

397. D

398. B

399. B

400. A

401. D

402. B

403. A

404. C

405. C

406. C

407. B

408. D

409. D

410. D

411. A

412. D

413. A

414. C

415. A

416. A

417. D

418. B

419. B

420. A

421. A

422. D

423. B

424. A

425. C

426. B

427. B

428. C

429. B

430. B

431. D

432. D

433. D

434. A

435. D

436. C

437. A

438. C

439. B

440. B

441. B

442. A

443. A

444. B

445. D

446. C

447. B

448. C

449. B

450. D

451. B

452. A

453. A

454. A

455. A

456. D

457. C

458. A

459. A

460. C

461. C

462. A

463. B

464. A

465. A

466. A

467. B

468. B

469. B

470. B

471. A

472. D

473. B

474. B

475. B

476. B

477. B

478. C

479. C

480. C

481. C

482. B

483. C

484. C

485. C

486. D

487. D

488. B

489. D

490. D

491. D

492. D

493. B

494. D

495. D

496. D

497. A

498. B

499. C

500. D

501. C

502. A

503. C

504. A

505. B

506. C

507. C

508. C

509. C

510. C

511. B

512. C

513. C

514. C

515. B

516. B

517. A

518. C

519. C

520. C

521. C

522. A

523. C

524. C

525. A

526. B

527. C

528. B

529. C

530. A

531. B

532. D

533. A

534. A

535. C

536. B

537. A

538. B

539. D

540. A

541. A

542. A

543. C

544. C

545. B

546. B

547. D

548. D

549. C

550. A

551. C

552. C

553. A

554. B

555. C

556. A

557. B

558. B

559. A

560. D

561. C

562. C

563. D

564. D

565. B

566. C

567. D

568. D

569. C

570. B

571. D

572. C

573. C

574. B

575. C

576. C

577. D

578. C

579. C

580. A

581. C

582. D

583. D

584. B

585. B

586. A

587. B

588. D

589. A

590. A

591. D

592. A

593. A

594. D

595. B

596. C

597. A

598. D

599. B

600. A

601. C

602. C

603. A