Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lý Nhân năm 2024 có đáp án và file nghe

Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lý Nhân năm 2024 có đáp án và file nghe

Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện, Kỳ thi khảo sát chất lượng KSCL, giao lưu học sinh giỏi Tiếng Anh.... thì không thể bỏ qua "Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lý Nhân năm 2024 có đáp án và file nghe" được tổng hợp bởi website Tài liệu diệu kỳ. Đề thi chính thức bao gồm 07 trang với tổng cộng 110 câu hỏi (tự luận và trắc nghiệm), thí sinh có 120 phút để làm bài.

Format đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 8 huyện Lý Nhân có các dạng bài tương đối quen thuộc, do vậy các em học sinh có thể tham khảo cấu trúc dưới đây để làm quen với cách ra đề thi của Phòng GD&ĐT tại tỉnh/TP đang học tập.

I. Listening (3 điểm)

- Multiple Choice Listening Comprehension, Matching Information, Short Answer/ Gap filling

II. Phonetics (1 điểm)

- Pronunciation, Word stress

Cấu trúc đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện

III. Vocabulary and Grammar (5.5 điểm)

- Multiple-Choice Completion : 1. Vocabulary/Word Choice 2. Tag Question 3. Phrasal Verbs 4. Dialog Completion 5. Vocabulary/Synonym 6. Idiom/Expression.

- Verb Tense/Form Completion

- Word Formation

- Error Identification

IV. Reading (5 điểm)

- Guided Cloze Test

- Open Cloze Test

V. Writing (5 điểm)

- Sentence Transformation/Rewriting

- Opinion Essay

Tổng điểm chấm toàn bài là 200; kết quả làm bài của thí sinh được quy về thang điểm 20 khi hồi phách, lên điểm.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu học tập và ôn luyện cho các Kỳ thi HSG, bạn cũng có thể tham khảo "Tuyển tập 88 Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện có đáp án và file nghe" do tailieudieuky.com sưu tầm trong các năm 2021, 2022, 2023, 2024. Tuyển tập tài liệu này được tổng hợp từ nhiều quận, huyện thuộc nhiều tỉnh/thành phố khác nhau như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Đây sẽ là một nguồn tài liệu quý giá giúp bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi HSG sắp tới.

Tải xuống: Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lý Nhân + Đáp án (file word)

Đáp án chính thức HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lý Nhân

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LÝ NHÂN

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

(HDC có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 8

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

SECTION I: LISTENING (30 p)

Part 1: 5 x 2 = 10

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

Part 2: 5 x 2 = 10

1. B

2. F

3. C

4. H

5. G

Part 3: 5 x 2 = 10

1. ten/ 10

2. environment(al) issues

3. collect(ing) rubbish

4. public campaign

5. environmentally friendly

SECTION II: PHONETICS (10 p)

Part 1: 5 x 1 = 5

1. B

2. D

3. B

4. D

5. C

Part 2: 5 x 1 = 5

1. C (âm 2)

2. C (âm 2)

3. D (âm 1)

4. A (âm 3)

5. C (âm 4)

SECTION III: VOCABULARY AND GRAMMAR (55 p)

Question 1. 15 x 1 = 15

1. D

2. C

3. D

4. D

5. A

6. B

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. A

13. A

14. D

15. A

Question 2. 10 x 1 = 10

1. came/ was rolling

2. would you do/ were given

3. was seen/ was wearing

4. helping/ will you be doing

5. had completed/ to turn

Question 3. 10 x 2 = 20

1. magically

2. uneconomical

3. pollutants

4. irresponsibly

5. Accuracy

6. disobedience

7. unforgettable

8. disrespectful

9. entertainment

10. Environmentalists

Question 4. 10 x 1.0 = 10

1. C

2. B

3. D

4. A

5. A

6. A

7. A

8. C

9. B

10. A

SECTION IV: READING (50 p)

Question 1. 10 x 1 = 10

1. A 

2. C 

3. C 

4. B 

5. D 

6. A 

7. B 

8. A 

9. C 

10. B

Question 2. 10 x 2 = 20

1. worked

2. called/ named

3. grew

4. which/ that

5. started/ began/ continued

6. if/ whether

7. on

8. taken

9. than

10. remind

Question 3. 10 x 2 = 20

1. D

2. A

3. B

4. A

5. B

6. B

7. D

8. C

9. C

10. D

SECTION V: WRITING (55 p)

Question 1. 10 x 2 = 20

1. The sooner we can solve the problem of the traffic, the less people will suffer.

2. Only by training hard every day can you become a good athlete.

3. The problem of energy shortage will be solved by using solar energy.

4. Paul apologized to Susan for giving/ having given (her) the wrong number.

5. One runner was so exhausted that he couldn’t/ (was unable to)/ (wasn’t able to) complete the last lap of the race.

6. Hardly had I put the phone down when the boss rang back.

7. Despite my strong disapproval of your behavior, I will help you this time.

8. Not until the man who was in a black suit came into the light did I recognize him.

9. It’s a good idea to read guidelines for the new tsunami carefully.

10. I can’t help laughing when he starts singing.

Question 2. 5 x 2 = 10

1. The heavy rain prevented/ stopped them from finishing their game of badminton.

2. The service at the hotel didn’t come/ live up to my expectations.

3. Much as I admire her achievement, I don’t really like her.

4. It took one hour and a half to fly to Ho Chi Minh City (by plane).

5. If Hoa had qualifications, she could/ would get a good job.

Question 3. (25 p)

Gợi ý cho điểm như sau:

1. Form: (5p) - Three parts: (The opening/ The body/ The conclusion)

2. Content: (20 p)

should be clear, logical and creative with explanations...

3. Use of language: (5 p)

• Appropriate vocabulary

• Correct grammar

• Punctuating/ Spelling/ Connectors

Ghi chú: Tổng điểm chấm toàn bài là 200; kết quả làm bài của thí sinh được quy về thang điểm 20 khi hồi phách, lên điểm.

---------- THE END ----------