Hackers IELTS Basic – Listening

Hướng dẫn nhận tải file nghe: 

Bước 1: Quét mã QR tại trang số 9 của sách.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng Gamma Books.

Bước 3: Nhập mã 8935309501090 tại phần "Nhận file nghe/đáp án/khuyến mãi" để truy cập vào file nghe.

Tải xuống tài liệu (quét mã QR trong sách để tải audio)