Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 pdf

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 1

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 đã chính thức diễn ra vào ngày 13/06/2024. Trong đó, môn thi Tiếng Anh là một trong ba môn thi chính thức. Dưới đây là Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 và đáp án (hướng dẫn chấm) file PDF/Word của Sở GD&ĐT tỉnh.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 gồm 50 câu hỏi, được phân bố trên 04 trang, với thời gian làm bài là 60 phút.

  • Phần A: Ngữ âm (1.0 điểm): Gồm các câu hỏi về cách phát âm và trọng âm của từ.
  • Phần B: Từ vựng và Ngữ pháp (4.0 điểm): Bao gồm nhiều dạng bài tập như chia động từ, sử dụng từ vựng đúng hình thức, và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
  • Phần C: Đọc hiểu (3.0 điểm): Gồm các bài đọc hiểu và chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài đọc.
  • Phần D: Viết (2.0 điểm): Bao gồm viết lại câu sao cho nghĩa không đổi và viết câu sử dụng từ gợi ý.
Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 1

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 1

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 2

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 2

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 3

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2024-2025 - Trang 3

Đáp án và hướng dẫn chấm tham khảo

1. D

2. A

3. C

4. D

5. B

6. watched

7. haven’t seen

8. goes

9. reading

10. destroyed

11. careful

12. entertainment

13. protect

14. confidently

15. smokers/ non-smokers

16. A

17. C

18. B

19. C

20. B

21. B

22. B

23. D

24. C

25. A

26. on

27. simple

28. most

29. quickly

30. pollution

31. A

32. B

33. D

34. D

35. C

36. D

37. B

38. C

39. D

40. D

41. Unless you try to work hard, you will fail the exam.

42. I wish I could speak Korean well.

43. She said she was going to Ho Chi Minh city the following/ next week.

44. My sister is interested in walking in the rain.

45. My father is having the mechanic fix his car tomorrow.

46. Phong has studied English for 6 years.

47. The woman who helped me last week was very kind.

48. The film is too long to be broadcasted in one night.

49. Paul can’t put up with the noise of the traffic anymore.

50. There has been a considerable rise in the cost of living in the last few years.

Trong khi chờ hướng dẫn chấm và biểu điểm chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Quý độc giả có thể tham khảo đáp án từ Tài liệu diệu kỳ.

Hãy tải xuống để xem toàn bộ nội dung chi tiết đề chính thức tại đường dẫn phía dưới.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo các tài liệu và đề thi chính thức tại mục Đề thi TS lớp 10 THPT môn Tiếng Anh (không chuyên) của nhiều tỉnh thành trên cả nước tại tailieudieuky.com.

Kỳ thi vào lớp 10 là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Việc nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt sẽ giúp các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Chúc các em học sinh tỉnh Thanh Hóa tự tin và thành công trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đề thi hoặc cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Trích dẫn môn Tiếng Anh TS 10 Thanh Hóa, 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA

(Đề thi có 50 câu, gồm 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

MÔN THI: TIẾNG ANH

Ngày thi: 13/06/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

PART A. PHONETICS (1.0 point)

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others and write A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answers.

1. A. walks B. cups C. points D. things

2. A. schooling B. chicken C. children D. chopstick

3. A. unit B. think C. nice D. city

II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others in the same line and write A, B, C, or D on your answer sheet.

4. A. nation B. happy C. comic D. decide

5. A. holiday B. condition C. several D. difficult

PART B. VOCABULARY AND GRAMMAR (4.0 points)

I. Supply the correct form of the verbs in brackets. Write the answers on your answer sheet.

6. She (watch) __________ the film “Avengers” last night.

7. I (not see) __________ Tom for nearly three months.

8. Jane often (go) __________ to school with her friends on foot.

9. I dislike (read) __________ detective stories, but my brother loves them.

10. The city (destroy) __________ during the storm has now been rebuilt.

II. Supply the correct form of the words in capital. Write the answers on your answer sheet.

11. You must be __________ when you open that door. (CARE)

12. Traditional celebrations are a good source of fun and __________. (ENTERTAIN)

13. Environmentalists are making every effort to __________ natural habitats. (PROTECTION)

14. We should act __________ even if we feel nervous. (CONFIDENT)

15. Smoke from cigarettes can even do harm to __________. (SMOKE)