Đề thi chọn Đội tuyển HSG lớp 9 dự thi tỉnh môn Tiếng Anh huyện Yên Định năm 2024

Đề thi chọn Đội tuyển HSG lớp 9 dự thi tỉnh môn Tiếng Anh huyện Yên Định năm 2024

Nếu, bạn đang tìm kiếm tài liệu học sinh giỏi Tiếng Anh 9 để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/TP. Tài liệu diệu kỳ gợi ý tới bạn Đề thi chọn Đội tuyển HSG lớp 9 dự thi tỉnh môn Tiếng Anh huyện Yên Định năm 2024 có đáp án. Tài liệu đã được Tài liệu diệu kỳ biên soạn lại dưới dạng file word và pdf giúp dễ dàng chỉnh sửa và in ấn. Ngoài ra, đề thi có đầy đủ file nghe, hướng dẫn chấm và transcripts giúp bạn thực hành thi thử ngay tại nhà và tự chấm điểm.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, chọn đội tuyển vòng 1 dự thị học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024 tại huyện Yên Định, bài thi môn Tiếng Anh có 06 trang chia thành 05 phần: A. Listening, B. Phonetics, C. Vocabulary and Grammar, D. Reading comprehension và E. Writing. Các thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

Bên cạnh Đề thi HSG lớp 9, tailieudieuky.com còn thường xuyên cập nhật các Đề thi Chuyên Anh mới nhất từ 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Kho tài liệu này chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn đáng kể trong quá trình chinh phục các thi chọn học sinh giỏi, Olympic Tiếng Anh các cấp.

Để biết chi tiết nội dung các câu hỏi trong đề thi, hãy tải xuống tài liệu ở đường dẫn phía dưới. Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt và đạt kết quả trong Kỳ thi chính thức.

Tải xuống: Đề thi chọn Đội tuyển HSG lớp 9 dự thi tỉnh môn Tiếng Anh huyện Yên Định

Đề thi chọn đội tuyển dự thi tỉnh môn Tiếng Anh huyện Yên Định

...

SECTION B: PHONETICS (5 pts)

Question 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. looked   B. watched  C. carried  D. stopped

2. A. study B. success  C. surprise D. sugar

3. A. unite B. underline   C. university  D. uniform

Question II: Find the word with the stress pattern different from that of the other three words.

1. A. realize  B. improve  C. possible D. comfortable

2. A. important   B. especially  C. prefer   D. influence

SECTION C: VOCABULARY AND GRAMMAR (30 pts)

Question 1: Choose A, B, C or D to complete the following sentences. (10 pts)

21. My father had his bike __________ yesterday.   

A. fix   B. fixing   C. fixed D. to fix

22. A few days ago, I received a __________ letter from Julia.

A. ten-pages   B. the tenth-pages   C. ten-page D. tenth-page

23. The girl __________ in the accident was taken to hospital.

A. injures  B. injured  C. injuring D. to injure

24. It began to get cold and she regretted __________ her coat.

A. to be worn  B. not to wear C. to wear  D. not wearing

25. Nobody will go there, __________?

A. won’t he B. will they   C. will he  D. won’t they

26. __________ more help, I could call my neighbor.

A. Needed   B. Should I need  C. I have need D. I should need

27. It’s no use __________ to him about our problem because he is never willing to help us.

A. to talk  B. talking  C. to talking  D. talk

28. The harder we studied, __________.

A. we got more confused B. the more confused we got

C. we got so confused   D. the most confused we got

29. It was the house __________.

A. I was born in  B. which I was born

C. where I was born  D. that I was born

30. __________, he felt so unhappy and lonely.

A. In spite of being wealth   B. Rich as he was

C. Rich as he  D. Despite his wealthy

Đáp án và hướng dẫn chấm chính thức

...

II. Give the correct form or tense of the verbs in brackets (8 pts)

31. are seen

32. were

33. did not put off

34. was burning

35. written

36. has been destroyed

37. had … entered

38. (should) go

III. Put each word in brackets into an appropriate form. (7 pts)

39. inactive

40. disable

41. appliance

42. dishonest

43. unsociable

44. destruction(s)

45. unpleasant

IV. Identify the error in the following sentences by circling A, B, C, or D

46. C => is

47. A => particularly

48. C => working

49. C => highly

50. B => in explaining

SECTION D: READING COMPREHENSION (30 pts)

Question I. Read the following passage and then choose the most suitable word or phrase for each space. (10 pts)

51. D. unhealthy

52. A. poisonous

53. C. wear

54. B. wasteland

55. D. result

56. B. consideration

57. B. disappearing

58. A. because

59. C. survive

60. D. anything