Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 - Trang 1/2

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024 – 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã diễn ra trong hai ngày 01 và 02/6/2024. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm học 2025-2026, Tài liệu diệu kỳ đã tổng hợp đầy đủ và chính xác nhất file PDF/Word Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 có lời giải chi tiết.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên gồm 02 trang và có tổng cộng 36 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, được chia thành các phần như sau:

  • Phát âm: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác (4 câu). 
  • Hoàn thành câu: Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc (4 câu). 
  • Chọn đáp án đúng: Chọn đáp án A, B, C hoặc D phù hợp nhất với câu (12 câu). 
  • Xác định lỗi sai: Chọn phần cần sửa trong câu (4 câu). 
  • Điền từ vào đoạn văn: Chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn (4 câu). 
  • Đọc hiểu: Trả lời câu hỏi dựa trên đoạn văn (4 câu). 
  • Viết lại câu: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (4 câu).

Lưu ý: Thí sinh cần tô câu trả lời của mình vào Phiếu trả lời trắc nghiệm (ANSWER SHEET).

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 - Trang 1/2

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 - Trang 1/2

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 - Trang 2/2

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 - Trang 2/2

Lời giải đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên 2024

1. C

2. B

3. A

4. B

5. discussion

6. producer

7. destroyed

8. inefficient

9. B

10. A

11. C

12. D

13. B

14. B

15. A

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D

21. C

22. C

23. C

24. A

25. D

26. B

27. A

28. D

29. B

30. D

31. C

32. A

33. A new museum was built by the constructors last year.

34. Harley is excited to visit Ha Long Bay tomorrow.

35. She asked him when his school vacation began.

36. The novel which you gave me on my birthday has been lost.

---------- THE END ----------

Đội ngũ hy vọng rằng Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm 2024 với đầy đủ đáp án sẽ giúp các thí sinh sẽ giúp thí sinh ôn tập bám sát các dạng bài có trong ma trận đề thi của Sở GD&ĐT. Việc luyện tập với đề thi thực tế sẽ giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi và nâng cao kỹ năng bài trong kỳ thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là một bước quan trọng trong hành trình học tập của các em học sinh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các em có được những thông tin hữu ích và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Chúc các em thành công!

Trích dẫn đề Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH PHÚ YÊN

(Đề thi có 02 trang, 36 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TIẾNG ANH

Ngày thi: 02/6/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0 point)

1. A. hug B. erupt C. humour D. thunderstorm

2. A. eating B. ear C. please D. feet

3. A. suggestion B. nation C. location D. option

4. A. watched B. decided C. kicked D. laughed

II. Complete each sentence with the appropriate form of the word in parentheses. (1.0 point)

5. As all of us cannot be available today, let’s put off the __________. (discuss)

6. She was the most famous film __________ in my country. (produce)

7. In 1906, the earthquake in San Francisco __________ many houses. (destruction)

8. The existing technology of mass production is too expensive and __________. (efficiency)

III. Choose the correct answer among A, B, C or D that best fits the space in each of the following sentences. (3.0 points)

9. - Mary: “Your dictionary is too old. I suggest you should buy a new one.”

- Paul: “__________. I think it’s still useful.”

A. That’s a good idea B. No, I don’t want to C. Yes, please D. All right

10. The doctors emphasize that meat for patients’ meals __________ be cooked well.

A. must B. had to C. ought D. has

11. The train had left the station before she __________ there.

A. had reached B. will reach C. reached D. reaches

12. I myself dislike __________ the dishes, but I love __________ meals.

A. washing/cook B. wash/to cook C. to wash/cooking D. washing/cooking

13. Ann asked Jane: “You have read this book, __________?”

A. have you B. haven’t you C. don’t you D. didn’t you

14. Of the two shirts, the blue isn’t __________ as the green.

A. less expensive B. as expensive C. more expensive D. much expensive

15. Some parents often __________ off children because of their untidy rooms.

A. tell B. tells C. have told D. had told...