ChatGPT đạt điểm 10 môn Tiếng Anh đề minh họa 2023?

     ChatGPT là một công nghệ trí tuệ nhân tạo đang gây sốt trên toàn cầu. Với khả năng tự học và phát triển, ChatGPT có thể tạo ra những câu trả lời chính xác và logic trên một loạt các lĩnh vực, từ hỗ trợ khách hàng đến giải đáp câu hỏi và dịch thuật.

     Ngoài ra, ChatGPT cũng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, đặc biệt là trong việc giúp đỡ người học Tiếng Anh trên toàn thế giới. Hôm nay, hãy thử thách Chat AI này liệu rằng nó có thể đạt điểm 10 đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 môn Tiếng Anh?

Question 1:

A. thank

B. thick

C. that

D. thing

Question 2:

A. miss

B. child

C. sign

D. mind

ChatGPT trả lời: 

Câu hỏi:

Câu trả lời ChatGPT

Đáp án đúng

Kiểm tra

1

Question 1: B. thick

C

SAI

2

Question 2: B. child

A

ĐÚNG

     Như vậy ngay ở phần phát âm dễ nhất đầu tiên, chatGPT đã làm sai 1 câu dễ nhất bài. Nhưng hãy cùng xem lời giải thích của ChatGPT về lỗi sai cực kì cơ bản trong câu số 1. Nó đã giải thích rằng: "Câu hỏi yêu cầu tìm từ có phần được gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại trong nhóm. Trong câu hỏi này, các từ "thank", "that", và "thing" đều có cách phát âm của phụ âm "th" là /θ/, trong khi đó từ "thick" được phát âm khác với âm /t/ tại phụ âm "th". Do đó, đáp án đúng cho câu hỏi này là B "thick".

     Có thể thấy, ChatGPT hiểu rất rõ đề bài và các câu trả lời, tuy nhiên có vẻ nó đang phân tích chưa đúng phát âm của hai từ thick và that nên dẫn đến trả lời sai câu này.

Question 3:

A. balloon

B. spirit

C. panda

D. island

Question 4:

A. disappoint

B. satisfy

C. educate

D. recognise

ChatGPT trả lời: 

Câu hỏi:

Câu trả lời ChatGPT

Đáp án đúng

Kiểm tra

3

Question 3: C. panda (primary stress on the first syllable) while the others have primary stress on the second syllable.

A

SAI

4

Question 4: A. disappoint (primary stress on the second syllable) while the others have primary stress on the first syllable.

A

ĐÚNG

     Ở phần Trọng âm, ChatGPT cũng vẫn chỉ đúng 1/2 câu và giải thích chưa đúng.

3. Từ vựng và Ngữ pháp (Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the

following questions.

 

Question 5: The 31st SEA Games, ______ in Vietnam in 2022, left a deep impression on the participants.

A. were held

B. held

C. holding

D. were holding

Đến Question 19: The band at that time was immensely popular and often played ______ to a(n) crowd of about 5,000.

A. probability

B. capability

C. capacity

D. ability

     Ở phần này, ChatGPT đã làm đúng hết 14/14 câu. Có thể thấy khả năng hiểu và phân tích ngôn ngữ của ChatGPT thực sự ấn tượng.

Câu hỏi:

Câu trả lời ChatGPT

Đáp án đúng

Kiểm tra

5

B

B

ĐÚNG

6

D

D

ĐÚNG

7

C

C

ĐÚNG

8

B

B

ĐÚNG

9

B

B

ĐÚNG

10

A

A

ĐÚNG

11

D

D

ĐÚNG

12

C

C

ĐÚNG

13

A

A

ĐÚNG

14

B

B

ĐÚNG

15

A

A

ĐÚNG

16

D

D

ĐÚNG

17

D

D

ĐÚNG

18

D

D

ĐÚNG

19

C

C

ĐÚNG

4. Đoạn hội thoại giao tiếp (Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.)

Question 20: Tom is in a restaurant.

- Waiter: "Would you like to order now?"

- Tom: " ______. A beefsteak and a Coke, please."

A. Yes, I will go now

B. Yes, sure

C. No, thanks

D. Help yourself

Question 21: Jack and Linh are talking about technology.

- Jack: "I think robots will replace teachers in the near future."

- Linh: " ______. We still need teachers to inspire students."

 

A. I don't think so

B. It's true

C. You're right

D. I couldn't agree more

Câu hỏi:

Câu trả lời ChatGPT

Đáp án đúng

Kiểm tra

20

B. Yes, sure

B

ĐÚNG

21

A. I don't think so

A

ĐÚNG

     Để kiểm tra nhanh, mình đã paste đã tất cả các phần còn lại vào hỏi ChatGPT và sau đây là kết quả:

Câu hỏi:

Câu trả lời ChatGPT

Đáp án đúng

Kiểm tra

22

B

B

ĐÚNG

23

C

C

ĐÚNG

24

C

C

ĐÚNG

25

D

D

ĐÚNG

26

C

C

ĐÚNG

27

C

C

ĐÚNG

28

C

C

ĐÚNG

29

C (unintelligent)

C

ĐÚNG

30

A (broke)

A

ĐÚNG

31

C (benefits)

C

ĐÚNG

32

D

D

ĐÚNG

33

C

B

ĐÚNG

34

D (which)

D

ĐÚNG

35

D (cause)

D

ĐÚNG

36

A (fit)

A

ĐÚNG

37

D (much)

B

SAI

38

A (So)

A

ĐÚNG

39

C. The End of Cash?

C

ĐÚNG

40

C. you will feel much safer

C

ĐÚNG

41

C. small businesses

C

ĐÚNG

42

A. an important change

A

ĐÚNG

43

B. Few people in Kenya own a mobile phone.

B

ĐÚNG

44

B. How Technology Affects Family Relationships

B

ĐÚNG

45

C. arguments

C

ĐÚNG

46

D. was claimed to prevent parents from conversing with children.

D

ĐÚNG

47

A

A

ĐÚNG

48

D. harmful

D

ĐÚNG

49

A. The lack of communication in the family is now mostly blamed on the TV.

A

ĐÚNG

50

D. A lot of families are still incapable of making good use of smartphones.

D

ĐÚNG

     Tổng kết lại toàn bài thi, ChatGPT làm đúng 47/40 (tức đạt 9,4/10) - một số điểm khá tốt. Tuy nhiên lại mắc ở lỗi sai ở 03 câu ở mức độ nhận biết. 

Ưu điểm

Hạn chế

-Tốc độ trả lời nhanh, có thể giải thích cho người học chi tiết từng đáp án một cách khoa học và tương đối dễ hiểu.

-Trả lời các câu hỏi liên quan đến Từ vựng cực kì tốt.

-Làm và phân tích bài đọc hiểu đạt độ chính xác cao. Bạn có thể yêu cầu chỉ ra căn cứ để lựa chọn đáp án đúng,

-Ngoài ra bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo các câu hỏi có độ khó tương tự hoặc liên quan đến chủ đề từ vựng.

-Đưa cho bạn những lời khuyên để củng cố kiến thức.

 

-Sai 03 câu ở mức độ nhận biết (1 phát âm và 1 trọng âm và 1 câu ngữ pháp Từ hạn định).

Chỉ chấp nhận các câu hỏi dạng Text.

     P/s: Các câu hỏi có chứa phần gạch chân (underlined word), vì ChatGPT chỉ nhận diện được dạng văn bản không phân biệt được các kiểu định dạng (formatting) nên khi nhập câu hỏi mình sẽ chỉnh là (underlined word >>chỉnh thành>> bracketed word) tức là phần được để trong dấu ngoặc đơn () để tạo ra kết quả công bằng.

     Tương tự, các câu hỏi đại từ "them", "it"... trong đoạn văn, ví dụ: The word they in paragraph 3 refers to ______. >>chỉnh thành>>  The word they" bracketed in paragraph 3 refers to ______.

Ngoài ra, bạn tiện ôn tập bạn có thể Tải xuống file word đẹ Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 có đáp án để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

>>Tải xuống đề thi file word và đáp án<<
[tailieudieuky.com] 9. Tieng Anh_ De tham khao_K23_page-0001

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 bản word đẹp, chuẩn format

Dưới đây là toàn bộ đề thi tham khảo môn Tiếng Anh Kỳ thi Tốt nghiệp 2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

 

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ...............................................................................

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. thank

B. thick

C. that

D. thing

Question 2:

A. miss

B. child

C. sign

D. mind

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3:

A. balloon

B. spirit

C. panda

D. island

Question 4:

A. disappoint

B. satisfy

C. educate

D. recognise

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the

following questions.

Question 5: The 31st SEA Games, ______ in Vietnam in 2022, left a deep impression on the participants.

A. were held

B. held

C. holding

D. were holding

Question 6: Life in the city is ______ than life in the countryside.

A. exciting

B. most exciting

C. the most exciting

D. more exciting

Question 7: Laura will buy a new laptop ______.

A. after she had got her salary

B. when she got her salary

C. as soon as she gets her salary

D. by the time she got her salary

Question 8: Linh is keen ______ cycling to school.

A. in

B. on

C. about

D. of

Question 9: Your house is opposite the cinema, ______?

A. does it

B. isn't it

C. didn't it

D. wasn't it

Question 10: My hobby is reading ______ books. It's relaxing.

A. Ø (no article)

B. an

C. the

D. a

Question 11: Our school ______ has had a record of 10,000 visits this week.

A. software

B. email

C. hardware

D. website

Question 12: As a foreign language student, you should learn how to ______ new words in the dictionary.

A. look down

B. write off

C. look up

D. take off

Question 13: He refused ______ overtime to spend the evening with his family.

A. to work

B. work

C. to working

D. working

Question 14: The other members in the group showed their dissatisfaction with Sarah's not pulling her ______ in the project.

A. muscle

B. weight

C. head

D. teeth

Question 15: The students ______ noisily when the teacher came into the classroom.

A. were talking

B. talk

C. talked

D. are talking

Question 16: David still ______ contact with many of his old school friends.

A. catches

B. brings

C. takes

D. keeps

Question 17: She hopes that after her book comes out, it ______ by many people.

A. reads

B. will read

C. was reading

D. will be read

Question 18: Children often like wearing ______ colours on Tet holidays.

A. brightly

B. brighten

C. brightness

D. bright

Question 19: The band at that time was immensely popular and often played ______ to a(n) crowd of about 5,000.

A. probability

B. capability

C. capacity

D. ability

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Question 20: Tom is in a restaurant.

- Waiter: "Would you like to order now?"

- Tom: " ______. A beefsteak and a Coke, please."

A. Yes, I will go now

B. Yes, sure

C. No, thanks

D. Help yourself

Question 21: Jack and Linh are talking about technology.

- Jack: "I think robots will replace teachers in the near future."

- Linh: " ______. We still need teachers to inspire students."

A. I don't think so

B. It's true

C. You're right

D. I couldn't agree more

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: It is important that the government should take action to preserve the historic building.

A. protect

B. destroy

C. save

D. maintain

Question 23: I have to postpone my family holiday until next month because I am now up to my ears in work.

A. having an ear infection

B. having so much work to do

C. having nothing much to do

D. having my ears checked

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Question 24: You should use your own judgment; don't trust everything you read online.

A. explain

B. suggest

C. believe

D. decide

Question 25: Most foreign visitors are attracted by the spectacular scenery of Ha Long Bay.

A. healthy

B. wealthy

C. familiar

D. wonderful

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: It is compulsory for all road users to follow the traffic rules.

A. All road users needn't follow the traffic rules.

B. All road users shouldn't follow the traffic rules.

C. All road users must follow the traffic rules.

D. All road users may follow the traffic rules.

Question 27: I last heard from him five years ago.

A. I heard from him for five years.

B. I didn't hear from him for five years.

C. I haven't heard from him for five years.

D. I have heard from him for five years.

Question 28: "Where are you going this weekend?" asked my sister.

A. My sister asked me where I am going that weekend.

B. My sister asked me where am I going that weekend.

C. My sister asked me where I was going that weekend.

D. My sister asked me where was I going that weekend.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 29: Most of the language used by teenagers today, especially in emails and text messages, is

 

A

 

B

almost unintelligent to elderly people.

 

C

 

D

 

Question 30: He breaks his father's antique vase in the living room last night.

 

A

 

B

C

D

Question 31: My mother takes vitamins regularly as she believes that it benefit her mind and skin.

 

A

 

B

 

C

                    D

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 32: Nam is not here. He can't give you any advice.

A. If only Nam had been here, he could have given you some advice.

B. If Nam were here, he couldn't give you any advice.

C. Provided that Nam is here, he can't give you any advice.

D. If Nam were here, he could give you some advice.

Question 33: Lan had just graduated from upper secondary school. She received a scholarship to study at a prestigious university.

A. But for a scholarship to study at a prestigious university, Lan wouldn't have graduated from upper secondary school.

B. Hardly had Lan graduated from upper secondary school when she received a scholarship to study at a prestigious university.

C. Only after Lan had received a scholarship to study at a prestigious university did she graduate from upper secondary school.

D. Not until Lan had received a scholarship to study at a prestigious university did she graduate from upper secondary school.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 to 38.

       Keeping fit and healthy may seem difficult, but there are a few easy-to-follow guidelines. Firstly, a balanced diet (34) ______ means selecting food that is low in salt and sugar is absolutely essential. Experts recommend reducing the amount of fat in our diet, as too much can (35) ______ heart problems.

       Secondly, it is important to (36) ______ exercise into your daily routine. This can be done by simply walking as much as possible and climbing stairs instead of taking the lift. Exercise is necessary to maintain a healthy body, as well as increasing energy levels and making you feel generally fitter and happier.

       Finally, staying relaxed is (37) ______ reason for good health. Too much stress can lead to a variety of illnesses, from headaches to high blood pressure. Whenever possible, do things you enjoy and treat yourself occasionally. (38) ______, the message is simple - enjoy yourself but learn to respect your body too. It's all a question of getting a balance right.

(Adapted from FCE Use of English)

Question 34:

A. who

B. when

C. whose

D. which

Question 35:

A. solve

B. improve

C. prevent

D. cause

Question 36:

A. fit

B. match

C. use

D. search

Question 37:

A. few

B. another

C. many

D. much

Question 38:

A. So

B.  Or

C.  Although

D.  Since

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.

        Sweden can be one of the first countries to stop using cash. In most cities, buses do not take any cash. Instead, you pay for your ticket by card or mobile phone before you get on. Some businesses only take cards and there are banks which do not deal with any notes or coins.

       Sweden can be one of the first countries to stop using cash. In most cities, buses do not take any cash. Instead, you pay for your ticket by card or mobile phone before you get on. Some businesses only take cards and there are banks which do not deal with any notes or coins.

        In a cashless society, you do not need to worry about having enough change for the bus. You will feel much more secure as well. Statistics show that since the decrease in the cash economy, there is not as much crime in Sweden.

        However, not all Swedes like the idea. Elderly people complain much about the problems of paying by card. Small businesses are also unhappy because they have to pay a little money to the bank each time somebody pays them using a card.

        It is not just richer countries that are becoming cashless. Many countries in the developing world have found that mobile phones are perfect for transferring money. For example, in Kenya, only a few people have a bank account, but lots of Kenyans have a mobile phone. Now people can pay for things in shops, pay their bills and their children's school fees, and receive their salary with their phones. Kenya has led a revolution in mobile banking.

(Adapted from Navigate)

Question 39: Which of the following can be the best title for the passage?

A. Bank Notes Then Cash?

B. Why Once Again Sweden?

C. The End of Cash?

D. A New Currency Unit for Kenya?

Question 40: According to the passage, in a cashless society, ______.

A. people will travel more by bus

B. elderly people will become more active

C. you will feel much safer

D. businesses will earn more money

Question 41: The word they in paragraph 3 refers to ______.

A. the problems

B. all Swedes

C. small businesses

D. elderly people

Question 42: The word revolution in paragraph 4 mostly means ______.

A. an important change

B. an unsuccessful attempt

C. a frequent movement

D. a violent struggle

Question 43: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. People in Sweden can pay for bus tickets by mobile phone.

B. Few people in Kenya own a mobile phone.

C. People in Kenya can pay school fees with their phones.

D. Sweden may be among the first countries to stop using cash.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50.

        It is often held that technology in general does little to help family relationships as, in many cases, family members are more interested in their smartphones and the TV than they are in each other. Before smartphones, the TV was blamed the most for breakdowns in communication between parents and children. It was argued that 'the box' stopped them from talking to each other, and clashes between family members over what programmes to watch created barriers and caused resentment.

        However, TV programmes can be both informative and entertaining. They often provide topics for family members to discuss, bringing them closer together rather than driving them further apart. What is more, twenty-first century families do not need to watch the same programme at the same time. The fact that people can watch what they want results in more time for families to be together rather than less.

        The smartphone has taken over from the TV as the major reason for a lack of communication between family members. Parents often do not see why their children spend so much time online and fail to see the importance of having an online identity while most teens feel their online image is part of who they are. They often criticise the amount of time their children spend online rather than attempting to understand why they do it. In fact, adults are often not very good examples themselves. Who has not witnessed a table at a restaurant where all the family members are silently focused on their mobile devices?

        Broadly speaking, smartphones do have some negative effects on family relationships. This technology is still relatively new, so many families have not yet learned how to deal with it. Parents and children should discuss how they use technology to help them all make the most of technology instead of blaming it for their problems.

(Adapted from High Note)

Question 44: Which of the following can be the best title for the passage?

A. How to Deal with Generation Gap in the Family

B. How Technology Affects Family Relationships

C. Negative Impacts of Technology on Schoolchildren

D. TV and Smartphone as Means of Communication

Question 45: The word clashes in paragraph 1 is closest in meaning to ______.

A. chances

B. benefits

C. arguments

D. worries

Question 46: According to paragraph 1, the TV ______

A. makes family members become more interested in each other.

B. is often believed to be greatly helpful in fostering family bonds.

C. encouraged more communication among family members.

D. was claimed to prevent parents from conversing with children.

Question 47: The word them in paragraph 2 refers to ______.

A. family members

B. barriers

C. topics

D. TV programmes

Question 48: The word negative in paragraph 4 is closest in meaning to ______.

A. positive

B. minimal

C. interesting

D. harmful

Question 49: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. The lack of communication in the family is now mostly blamed on the TV.

B. The majority of teenagers regard their online image as important to their identity.

C. The TV can serve as a source of both information and entertainment.

D. Parents and children should work on how to utilise technology to their advantage.

Question 50: Which of the following can be inferred from the passage?

A. Most families prefer talking to one another to using smartphones in restaurants.

B. Twenty-first century families are generally not in favor of watching television together.

C. Parents in the past did not criticise their children for watching too much television.

D. A lot of families are still incapable of making good use of smartphones.

------------------------ HẾT ------------------------

 

 

Đáp án đề thi tham khảo môn Tiếng Anh Kỳ thi Tốt nghiệp 2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

 1

C

26

C

2

A

27

C

3

A

28

C

4

A

29

C

5

B

30

A

6

D

31

C

7

C

32

D

8

B

33

B

9

B

34

D

10

A

35

D

11

D

36

A

12

C

37

B

13

A

38

A

14

B

39

C

15

A

40

C

16

D

41

C

17

D

42

A

18

D

43

B

19

C

44

B

20

B

45

C

21

A

46

D

22

B

47

A

23

C

48

D

24

C

49

A

25

D

50

D